др Дејан Ђурђевић, редовни професор

кабинет 416 (види на мапи зграде)
011 3027 653
djurdjevic.pfb@gmail.com

Пријем студената (консултације)*:

Четвртак 11:00 - 14:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеНаследно право
Грађанско процесно право
Нотарско право

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Књиге

 • Институције наследног права, Правни факултет у Београду, Београд 2015 (седмо издање).
 • Институције наследног права, Правни факултет у Београду/Досије студио, Београд 2015 (шесто измењено и допуњено издање).
 • Јавнобележничка делатност, Досије студио, Београд 2014.
 • Институције наследног права, Службени гласник, Београд (5. изд. 2012; 4. изд. 2012; 3. изд. 2011; 2. изд. 2010; 1. изд. 2010).
 • Основи наследног права Црне Горе, ЦИД, Подгорица 2010.
 • Основи породичног права Црне Горе, ЦИД, Подгорица 2008.
 • Апсолутна ништавост завештања, докторска дисертација одбрањена на Правном факултету у Београду 2005. (умножено за одбрану).
 • Одређивање и промена законског наследног дела, магистарски рад одбрањен на Правном факултету у Београду 2001. (умножено за одбрану).

Приручници

 • Јавни бележници. Ко су и шта раде? (брошура у оквиру ГИЗ – овог Програма подршке правним и правосудним реформама у Србији), ГИЗ, Београд 2014.
 • Приручник за наследно право, коауторски са О. Антићем, Правни факултет у Београду, Београд (2. допуњено издање 2009; 3. изд. 2011).
 • Како да остварим своја права (приручник у оквиру пројекта „Унапређење економских и социјалних права жена у Србији и Црној Гори“), коауторски са В. Симовић, Министарство за људска и мањинска права Црне Горе, Подгорица 2010.
 • Приручник за наследно право, коауторски са О. Антићем, Правни факултет у Београду, Београд (1. изд. 2003).

Чланци

 • Поступак за спровођење локалних избора, коауторски са М. Чуљковићем, Приручник за спровођење локалних избора (ур. М. Јовановић), Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије, Београд 2016.
 • Правна природа наследничке заједнице, Српска политичка мисао, 4/2015;
 • Обим одговорности наследника за оставиочеве дугове у немачком и српском праву, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Републике Србије – књига 5 (прир. С. Лилић), Правни факултет Универзитета у Београду, 2015.
 • Актуелна реформа прописа о јавнобележничким оверама и европски стандарди у области превентивне правне заштите, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Републике Србије – књига 4 (прир. С. Лилић), Правни факултет Универзитета у Београду, 2014.
 • Оправданост поверавања оставинског поступка јавним бележницима, Правни живот, 11/2013.
 • Положај нотара као повереника суда у оставинском поступку, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Републике Србије – књига 3 (прир. С. Лилић), Правни факултет Универзитета у Београду, 2013.
 • Признање нотарског записа, Анали Правног факултета у Београду, 1/2012.
 • Стечај над заоставштином, Право и привреда, 1-3/2012.
 • Наследничко уверење (Erbschein) у немачком праву, Страни правни живот, 2/2012.
 • Положај лица са посебним потребама у нотарском поступку, Правни живот, 12/2012.
 • Нотарски тестамент у европским правним порецима и у српском праву, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Републике Србије – књига 2 (прир. С. Лилић), Правни факултет Универзитета у Београду, 2012.
 • Правни положај претходног наследника, Анали Правног факултета у Београду, 1/2011.
 • Утврђивање идентитета учесника у поступку састављања нотарске исправе, Правни живот, 12/2011.
 • Нотарски тестамент у немачком праву, Увод у право Немачке (ур. М. Васиљевић, В. Чоловић), Институт за упоредно право – Правни факултет у Београду, Београд 2011.
 • Правни положај нотара у европским правним порецима и у српском праву, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Републике Србије – књига 1 (прир. С. Лилић), Правни факултет Универзитета у Београду, 2011.
 • Неутрални правни послови, Анали Правног факултета у Београду, 2/2010.
 • Принцип униперсоналитета у тестаментарном праву, Правни живот, 10/2010.
 • Фидеикомисарна супституција у европским правним порецима и у српском праву, Правни капацитет Србије за европске интеграције – књига 5 (прир. С. Лилић), Правни факултет Универзитета у Београду, 2010.
 • Увођење уговора о наслеђивању у српско право, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2009.
 • Актуелна реформа наследног права у Црној Гори, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2009.
 • Слобода тестирања и формализам олографског тестамента, Правни живот, бр. 11/2009.
 • О реформи разлога недостојности за наслеђивање, Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 6/2009.
 • Издвајање из састава заоставштине по основу доприноса у њеном увећању, Правни зборник – часопис за правну теорију и праксу, Подгорица, бр. 1/2009.
 • Закон о облигационим односима и уговори у наследном праву, Правни зборник – часопис за правну теорију и праксу, Подгорица, бр. 2/2009.
 • Благонаклоно и допуњујуће тумачење тестамента, у: С. Лилић (прир.), Правни Правни капацитет Србије за европске интеграције, књига 4, Правни факултет Универзитета у Београду, 2009.
 • Повећање наследног дела оставичевих родитеља, у: С. Табороши (прир.), Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, прилози пројекту 2008.
 • Утицај делимичног лишења пословне способности на завештајну способност, у: С. Табороши (прир.), Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, прилози пројекту 2007.
 • Ништавост завештања због повреде морала у домену сексуалних односа, Правни живот, бр. 10/2006.
 • Специфичности интестатског наслеђивања у СГЗ-у, у: „Србија од 1804-2004, Зборник радова са научног скупа одржаног од 20. – 23. 10. 2005. на Правном факултету у Нишу“, Ниш 2005.
 • Јавнобележнички акти, у: Д. Хибер (прир.), Јавнобележничко право, зборник радова, Београд 2005.
 • Улога нотара у састављању и чувању тестамента, у: Д. Хибер (прир.), Јавнобележничко право, зборник радова, Београд 2005.
 • Утицај недозвољеног мотива на пуноважност тестамента, Анали Правног факултета у Београду, бр. 3-4/2004.
 • Моменат меродаван за оцену да ли је завештање у супротности са јавним поретком и добрим обичајима, Правни живот, бр. 10/2004.
 • Трећи наследни ред у праву Републике Српске, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3-4/2004.
 • Смањење наследног дела супружника у другом наследном реду до 1/4, Правни живот, 10/2001.
 • Проблем одређивања наследног дела супружника у случају полигамног брака, Билтен Окружног суда у Београду, бр. 56/2001.
 • Наследноправни положај супружника у првом наследном реду, Српска слободарска мисао, бр. 3/2000.
 • Смањење наследног дела супружника у првом наследном реду по ЗОН-у Србије из 1995., Зборник радова Правног факултета у Српском Сарајеву, 1999.
 • Супружник као наследник првог наследног реда у упоредном праву, Страни правни живот, бр. 3/1998.

Прикази

 • Предговор за Закон о јавном бележништву, Службени гласник, Београд 2011.
 • Dieter Leipold, Erbrecht – Ein Lehrbuch mit Fällen und Kontrollfragen, 18. neubearbeitete Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2010, Анали Правног факултета у Београду, 1/2010.
 • Rainer Hausmann, Gerhard Hohloch (Hrsg.), Handbuch des Erbrechts, 2. Auflage, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2010, XLVII + 2189, Анали Правног факултета у Београду, 2/2010.
 • Предговор за Закон о ванпарничном поступку Србије, ИПД Јустинијан, Београд 2005.
 • Предговор за Закон о наслеђивању Србије, ИПД Јустинијан, Београд 2005.
 • Михајло Дика (ур.), Ново насљедноправно уређење (Народне новине, Загреб 2003), Анали Правног факултета у Београду, бр. 3-4/2004.
 • Снежана Миладиновић, Легат кроз правну науку и законодавство (Задужбина Андрејевић, Београд 2000), Анали Правног факултета у Београду, бр. 3-4/2002.
 • Драгољуб Стојановић, Оливер Антић, Увод у грађанско право (Правни факултета у Београду 2002), коауторски са Ненадом Тешићем, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3/2002;
 • Новине у Закону о наслеђивању Србије, Зборник радова (Правни факултет и Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац 1998.), Архив за правне и друштвене науке, бр. 3/1999.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

ЛИЧНИ ПОДАЦИ. ОБРАЗОВАЊЕ

Рођен 6. јуна 1974. г. у Београду.

Дипломирао 1997. г. на Правном факултету у Београду као најбољи студент у својој генерацији (просечна оцена 9,90).

Магистрирао са одликом 2001. г. на Правном факултету у Београду. Тема: Одређивање и промена законског наследног дела.

Докторирао са одликом 2005. г. на Правном факултету у Београду. Тема: Апсолутна ништавост завештања.

2003. Студијски боравак на Универзитету Alberts Ludwigs, Фрајбург, Немачка.

2005. Студијски броравак на Универзитету у Триру, Немачка.

РАД НА УНИВЕРЗИТЕТУ

Правни факултет Универзитета у Београду, 1998 – данас.

Асистент приправник, предмет наследно право, 15. април 1998.

Асистент, предмет наследно право, 5. децембар 2002.

Доцент за ужу грађанскоправну научну област, 13. јул 2005.

Ванредни професор за ужу грађанскоправну научну област, 7. јул 2010.

Редовни професор за ужу грађанскоправну научну област, 8. април 2015.

Факултет правних наука Универзитета Доња Горица (УДГ), 2008 – 2016.

Као гостујући наставник изводио наставу из грађанскоправних предмета (Увод у грађанско право, Стварно право, Породично право, Наследно право, Нотарско право) на основним, специјалистичким и последипломским студијама.

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 1998 – 2005.

Као асистент, по уговору о делу изводио вежбе из грађанскоправних предмета.

Материјали за наставу и испите

НАСЛЕДНО ПРАВО

Предавања на moodle-u

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИЗ НАСЛЕДНОГ ПРАВА

План предавања и план рада на студијској групи и летњем семестру у школске 2018/19 године

Испитна питања

Од јунског испитног рока 2016. године, успешно положен квалификациони писмени тест је услов за излазак на коначни усмени испит из наследног права.

Ослобођени су квалификационог теста само студенти који имају оцену 4 или 5 са вежби или студијске групе и то само у прва два испитна рока након семестра у ком су похађали вежбе односно студијску групу.

Квалификациони тест садржи шест питања са понуђеним одговорима и четири задатка (утврђивање величине законских и нужних наследних делова).

Квалификациони тест се полаже у термину који је одређен за испит.

Приликом полагања квалификационог теста студенти су дужни да предају попуњени извештај са испита.

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО

Од децембарског испитног рока 2014.г. сви студенти су обавезни да пре усменог дела испита полажу писмени квалификаторни тест за ГПП.

НОТАРСКО ПРАВО

Предавања на moodle-u

План предавања у школској 2018/19

Испитна питања

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве