др Драгица Вујадиновић, редовни професор

Заменик шефа Катедре за теорију, социологију и филозофију права

кабинет 208 (види на мапи зграде)
011 3027 634
dragicav@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 13:00 - 15:00
Четвртак 12:00 - 13:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају онлајн: линк

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеРодно право
Политичке и правне теорије

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

BOOKS

 1. Д. Вујадиновић, Будимпештанска школа – Теорија радикалних потреба (The Budapest School -Theory of Radical Needs) , „Универзитетска ријеч“, Никшић 1988.
 2. Д. Вујадиновић, Политичке и правне теорије (Political and Legal Theories), Правни факултет у Београду, Београд 1996.
 3. Д. Вујадиновић, Л. Вељак, В. Гоати, В. Павићевић (ур.), Између ауторитаризма и демократије: Србија, Црна Гора, Хрватска – Институционални оквир, ЦЕДЕТ, Београд 2002.
 4. Д. Вујадиновић, Л. Вељак, В. Гоати, В. Павићевић (eds), Between Authoritarianism and Democracy: Serbia, Montenegro, Croatia – Institutional Framework, CEDET, Belgrade 2003.
 5. Д. Вујадиновић, Л. Вељак, В. Гоати, В. Павићевић (ур), Између ауторитаризма и демократије: Србија, Црна Гора, Хрватска – Цивилно друштво и политичка култура, ЦЕДЕТ, Београд 2004.
 6. Д. Вујадиновић, Л. Вељак, В. Гоати, В. Павићевић (eds), Between Authoritarianism and Democracy: Serbia, Montenegro, Croatia – Civil Society and Political Culture , CEDET, Belgrade 2005.
 7. Д. Вујадиновић, Политичка филозофија Роналда Дворкина (Political Philosophy of Ronald Dworkin), Правни факултет у Београду/ Службени гласник, 2006.
 8. Д. Вујадиновић, В. Гоати ур. Између ауторитаризма и демократије, Књига III -. Национални и државни интерес модерне Србије, ЦЕДЕТ и ФЕС, Београд 2007.
 9. Д. Вујадиновић, В. Гоати (eds), Between Authoritarianism and Democracy: Serbia at the Political Crossroads , CEDET&FES, Belgrade 2009.
 10. Д. Вујадиновић, Цивилно друштво и политичке институције (Civil Society and Political Institutions), Правни факултет, Београд 2009.
 11. Д. Вујадиновић, Civil Society in Contemporary Context , Faculty of Law, Belgrade2009. 12. D. Vujadinović, Democracy and Human Rights in the EU (co-authored with M. Jovanović and R. Etinski), Марибор/Белграде 2009.
 12. Д. Вујадиновић, Serbia in the Maelstrom of Political Changes, Faculty of Law, Belgrade 2009.
 13. M. Jovanović and D. Vujadinović (eds.), Identiy, Political and Human Rights Culture as Prerequisities of Constitutional Democracy, Eleven International Publishing, Hague, Netherlands, 2013.
 14. Д. Вујадиновић и В. Станимировић, Студије рода, Правни факултет, Београд 2017.
 15. H. Brunkhorst, D. Vujadinovic and T. Marinkovic (eds.), European Democracy in Crisis: Polities under Challenge and Social Movements , Eleven International Publishing, Hague, Netherlands, 2018.
 16. Д. Вујадиновић и З. Антонијевић (ур.), Родна равноправност у високом образовању: појмови, праксе и изазови, Академска књига, Нови Сад 2019.
 17. D. Vujadinović et al.The Rulebook on Gender Equality Implementation at the Faculty of Law University of Belgrade, Faculty of Law, Belgrade 2020 (in print both in English and Serbian)

PAPERS IN INTERNATIONAL BOOKS

 1. D. Vujadinović, „Legal State, Civil Society and Civil Protests in Serbia“ 1996/97, in: N. Ćuk and M. Podunavac (eds.), Civil Society in the Countries in Transition – Comparative Analysis , Subotica 1998.
 2. D. Vujadinović, „Obstacles and Perspectives of Civil Society Development in Serbia/FR Yugoslavia“, Revolution and Order – On Dynamics of Changes in Serbia, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd 2003.
 3. D. Vujadinović, „The Concept of Civil Society in the Contemporary Context“, in D. Vujadinovic et..al, Between Authoritarianism and Democracy: Serbia, Montenegro, Croatia – Civil Society and Political Culture , CEDET, Belgrade 2005.
 4. D. Vujadinović, „What is the Rational National and State Interest of Contemporary Serbia? „, in: D. Vujadinović and V. Goati eds. Between Authoritarianism and Democracy – Serbia at the Political Crossroads , 2009.
 5. D. Vujadinović, „European Civil Society“, in: Jovanovic, M., Vujadinovic, D. and Etinski, R., Democracy and Human Rights in the European Union, Belgrade/Maribor 2009.
 6. D. Vujadinović, „Constitutional Democracy as the Normative Model for Transitional Countries of Post-Communism“, www.juridicas.unam.mx/wccl , 2010.
 7. D. Vujadinović, „Family Structures and Civil Society Perspectives in Present-day Serbia“, in: Paul Ginsborg, Ton Nijhuis and Juergen Nautz eds., The Golden Chain: Family, Civil Society and the State,Berghahn Publishers: Oxford and New York, 2011.
 8. D. Vujadinović, „Civilno drustvo i politička kultura“, in: Nikola Skledar i Ivana Zagorac (ur), Čovjek i kultura (Man and Culture), Hrvatsko filozofsko drustvo, Zagreb, 2010, pp. 141-156.
 9. D. Vujadinović, „Ethics and Morality in Dworkin`s Political Philosophy“, E-publication, Goethe University ed. Frankfurt 2012, http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/home
 10. D. Vujadinović, „Gender Equality in Legal Environment – The Case of Serbia, in: SEELS ed. Legal Perspectives of Gender Equality in SouthEast Europe, Skopje 2012.
 11. D. Vujadinović, Human Rights: A Dworkinian View, in: M. Jovanović and D. Vujadinović (eds.), Identiy, Political and Human Rights Culture as Prerequisities of Constitutional Democracy, Eleven International Publishing, Hague, Netherlands, 2013.
 12. D. Vujadinović, „European Constitutional Patriotism“, in: A. Dupeyrix&G.Raulet (eds.), European Constitutionalism – Historical and Contemporary Perspectives, Euroclio 83, P.I.E.. Peter Lang, Brussells 2014.
 13. D. Vujadinović, Evropski ustavni patriotizam – smisao, izazovi, perspektive“, in: Identity Issue, Montenegrin Academy of Science Publication, Podgorica 2015.
 14. D. Vujadinovic, „On European Identity“, in: L. Veljak ur. Znanost, filozofija i suvremenost, Zagreb 2015.
 15. D. Vujadinović, „The Construction Process of European Identity – Multicultural Challenges“,Evropska unija in vrednote« (The European Union and Values)in: J. Juhant/M. pevec Rozman (eds.), Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Znanstvena knjižnica TEOFLjubljana 2016, 37-70.
 16. D. Vujadinovic (ed.), Booklet GENDER EQUALITY IN HIGHER EDUCATION – GOOD INTERNATIONAL PRACTICES AND LOCAL CONTEXT , OSCE, Belgrade 2017.
 17. D. Vujadinovic, Causes of the Current Crisis and Ways Out – Seen through the Lens of the European Social Model, in. H. Brunkhorst, D. Vujadinovic and T. Marinkovic (eds.), European Democracy in Crisis, Eleven International Publishing, Hague, Netherlands, 2018.
 18. D. Vujadinovic and A. Jovanovic, Multicultural Challenges for Democratic Order, in: S. Kraljic&J. Klojcnik (eds.), From Individual to the European Integration. Discussion on the Future of the EU: Liber Amicorum for Silvo Devetak , University of Maribor Press, Maribor 2018.

INTERNATIONAL JOURNALS:

 1. D. Vujadinovic, „Democratic Deficits in the Western Balkans and Perspectives on the European Integration“,Journal for Institutional Inovation, Development and TransitionJIIDT, Ljubljana, Slovenia, Vol. 8, 2004, , pp. 4-23, www.sigov.si/zmar/aindex.php
 2. D. Vujadinović, Review: Hauke Brunkhorst, On Solidarity: From Civic Friendship to Global Legal Community, in: Croatian Journal of Philosophy, Vol V, No 14, 2005, 383-386.
 3. D. Vujadinovic, „Philosophical Foundations of Dworkin`s Theory of Justice“, in: Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Belgrade, 2008.
 4. D. Vujadinović, „Civil Society and Political Culture“, Filozofska istrazivanja, Zagreb, Croatia, Vol. 28, no. 1, 2008, pp. 21-33.
 5. D. Vujadinović, „Global Civil Society“, in: Synthesis Philosophica, Zagreb, Croatia, Vol. 24, No. 1, 2009, pp. 79-99.
 6. D. Vujadinović, „On European Identity“, in: Synthesis Philosophica, Zagreb, Croatia, Vol. 26, No. 1, 2011, pp. 117-132.
 7. D. Vujadinovic, Ronald Dworkin – Theory of Justice, European Scientific Journal, Skopje 2011.
 8. D. Vujadinović, Review, R. Dworkin, Justice for Hedgehogs, Cambridge University Press, 2011, in: The Annals of the Faculty of Law, Year LIX, 2012.
 9. D. Vujadinović, European Civil Society – Its Concept and Actual Appearances”, in: Savic, O. Ed. Belgrade Journal of Media and Communications, Special Volume: Ultimate European. Crisis (I), Vol. II, No. 3/2013.
 10. D. Vujadinovic, „On Machiavelli s Republican Political Theory“, in: Philosophy and Social Criticism, U.S.A., Vol. 40, No. 1, 2014, pp. 43-68.
 11. D. Vujadinovic, In Memoriam – Ronald Dworkin, Synthesis Philosophica, Vol. 2, No. 1-2, 2014.
 12. D. Vujadinović, Gender Mainstreaming in Law and Legal Education, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, Year LXIII. 2015, no.4.
 13. D. Vujadinović and N. Petrušić, Gender Mainstreaming in Legal Education in Serbia – Pilot Analysis of Curricula and Textbooks, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, Year LXV. 2017, no.4.

PAPERS IN DOMESTIC BOOKS AND JOURNALS

 1. „Свакодневни живот и цивилно друштво“ (Everyday Life and Civil Society), in: V. Pavlović (ed.), Potisnuto civilno društvo (Surpressed Civil Society), Београд 1996.
 2. „Дворкинова концепција о моралним основама либерализма“ (Dworkin`s Conception of Moral Basis of Liberalism), у: Теорија, филозофија и социологија права у савременом свету – Дилеме и проблеми (Theory, Philosophy and Sociology of law in Contemporary World – Dilemmas and Problems), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 1998.
 3. „Демократска култура протеста“ (Democratic Culture of Protests), у: Дух ведрине – Култура протеста и протест у култури (Culture of Protests and Protests in Culture), Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд 1999.
 4. „Препреке и перспективе развоја цивилног друштва у Србији/Југославији“ (Obstacles and Perspectives of the Development of Civil Society in Serbia/Yugoslavia), у: Револуција и поредак – О динамици промена у Србији (Revolution and Order – On the Dynamics of Changes in Serbia), (ed.), Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд 2001.
 5. „Роналд Дворкин – Смисао објективног важења вредносних судова у моралу и праву“ (Ronald dworkin – Sense of Objective Validity of value Statemsnts in Morality and Law), Анали Правног факултета у Београду, 2003.
 6. Предговор за књигу Слободанке Недовић, Савремени феминизам: Положај и улога жене у породици и друштву (Review introduction to the book of S. Nedovic, Contemporary feminism: Status and role of women in the family and Society) , 2005.
 7. „Принцип једнакости у политичкој филозофији Роналда Дворкина“ (Principle of Equality in Political Philosophy of Ronald Dworkin), Нова српска политичка мисао (НСПМ), 2005.
 8. „Феминистичка критика социјалне политике државе благостања“ (Feminist Critique of Social Policy of the Welfare State), у В. Гоати и В. Вукотић eds. Држава и бизнис, Институт друштвених наука, Београд, 2006. пп. 274-280.
 9. „Транзицијски процеси, политичка култура и цивилно друштво“ (Transitional processes, Political Culture and Civil Society), in: С. Михаиловић ed. Пет година транзиције у Србији II, Социјалидемократски клуб и Friedrich Ebert Stiftung, 2006. pp. 178-199.
 10. „Everyday Life, Political Culture and Civil Society – Comparative approach (Serbia, Montenegro, Croatia)“, in: Развој правног система Србије и хармонизација с правом ЕУ, Правни факултет Универзитета у Београду, 2006.
 11. „Србија и Европска Унија“ (Serbia and EU), in: С. Лилић еd. Правни капацитет Србије за европске интеграције, Правни факултет Универзитета у Београду, 2006.
 12. „Цицерново схватање политичких врлина“ (Cicero`s Understanding of Political Virtues), Анали Правног факултета у Београду, 2007, пп. 100-120.
 13. „Препреке на путу интеграције Србије у Европску Унију“ (Obstacles in front of Serbia in the Accession process to EU), in: С. Лилић ур. Правни капацитет Србије за европске интеграције, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2007.
 14. „Цивилно друштво и политичка култура“ (Civil Society and Political Culture), Филозофска истраживања, 2008.
 15. “Србија на прекретници стратешких опредељења – Победа проевропске и прореформске опције?” (Serbia on the Crossroad of Strategic orientation – Victory of pro-European and Pro- reformist Option?), in: С. Лилић ед. Правни капацитет Србије за европске интеграциј – књига III, 2008.
 16. „Шта је рационални национални и државни интерес модерне Србије?“ (What is Rational National and State Interest of the Modern Serbia?), Introductory text in: D. Vujadinović, V. Goati eds. Између ауторитаризма и демократије, Књига III – Национални и државни интерес модерне Србије, ЦЕДЕТ и ФЕС, Београд 2007, пп. 9-29.
 17. „Декларација о помирењу СПС И ДС и перспективе европских интеграција Србије“ (Declaration of Reconciliation Between SPS and DS and Perspectives of Serbian European Integration), in: С. Лилић ед. Правни капацитет Србије за Европеске интеграције – Vol. II, Београд 2009.
 18. „Европски идентитет“ (European Identity), ин. С. Лилић (ед): Правни капацитети Србије за европске интеграције, књига V, Правни факултет, 2010.
 19. „Србија у потрази за европским идентитетом“ (Serbia in Search for European Identity), in: С. Лилић (ур), Перспектива имплементације европских стандарда у правном систему у Србији, Правни факултет, Београд 2011.
 20. „Европски политички идентитет и Србија“ (european Political Identity and Serbia), in: М. Подунавац, Устав и демократија у процесу транзиције, Београд 2011.
 21. „Макијавели – Републикански политички теоретичар, а не макијавелиста“ (Machiavelli – Republican Political Theoritian, and not „Machiavellist“), in: С. Табороши, Развој правног система Србије и хармонизација с правом ЕУ, Београд 2011.
 22. „Перспективе родне равноправности у сфери права – случај Србије“ (Perspectives of Gender Equality in the Sphere of Law – Case of Serbia), in: С. Лилић (ур), Перспектива имплементације европских стандарда у правном систему у Србији, Правни факултет, Београд 2012.
 23. Приказ књиге, З. Мршевић, Ка демократском друштву – родна равноправност (review of the book Z. Mršević, Towards Democratic Society – Gender Equality), Београд 2011, у: Анали Правног факултета у Београду, Година LX, бр. 1, 2012..
 24. „Феминистичка перспектива у социологији у Србији – Доприноси Марине Благојевић, Слободанке Недовић, Жаране Папић и Анђелке Милић“ (Feminist Perspective in Sociology in Serbia), Социолошки преглед, год. XLVI (2012), бр. 3-4 (Посебно издање), 2012, 819-854.
 25. “Род и правна регулатива” (Gender and Legal Regulation), у: Лилић, С. (ед), Перспектива имплементације европских стандарда у правном систему у Србији, Правни факултет, Београд 2013.
 26. „Макијавелијева републиканска политичка теорија“ (Machiavelli`s Republican Political Theory), Политикон, Часопис за истраживање феномена политике, Војвођанска политиколошка асоцијација, Нови Сад 4/2013.
 27. „Европски уставни патриотизам – између идеала и изазова“ (European Constitutional Patriotism – Between Ideals and Reality), у: Лилић, С. (ед), Правни капацитети Србије за европске интеграције, Правни факултет, 2014.
 28. „Домети и ограничења Дворкинове политичке филозофије“ (Achievements and Limits of Dworkin`s Political Philosophy), у: Б. Ђорђевић и М. Здравковић (eds), Наслеђе политичке и правне филозофије Роналда Дворкина, Београд 2015.
 29. „Узроци кризе и путеви њеног превазилажења сагледани из перспективе европског социјалног модела “ (Causes of the Crisis Viwed Upon the European Social Model Perspective), ин: Лилић, С. (ed), Правни капацитети Србије за европске интеграције, Правни факултет, 2015.
 30. Д. Вујадиновић, „Теоријско-методолошки оквир за разумевање родних односа – случај Србије“ (Theoretical-Methodological Framework for Understanding the Gender Issue), у: С. Лилић ур. Правни капацитети Србије за европске интеграције, Универзитет у Београду -Правни факултет у Београду, Београд 2016, 99-111.
 31. Д. Вујадиновић и В. Станимировић, „Родни односи у Србији у доба транзиције – Између репатријархализације и еманципације“ (Gender Relations in Serbia in Transitional Period – Between Re-traditionalization and Emacipation), у: Г. Дајевић и Б. Вранић ур., Демократска транзиција Србије – (ре)капитулација првих 20 година, Универзитет у Београду – Правни факултет (библиотека Зборници), Београд 2016, 189-215.
 32. Д. Вујадиновић и Н. Петрушић, Увођење родне перспективе у правничко образовање – пилот анализа студијских програма и уџбеника (Introducing of Gender Perspective in Legal Education – Pilot Analysis of Study Programs), у: С. Лилић ур. Правни капацитети Србије за европске интеграције, Правни факултет у Београду, Београд 2017.
 33. Д. Вујадиновић и В. Станимировић, „Патријархат и положај жена у Старом веку“ (Patriarchz and Staus of Women in Ancient Epoche), у: С. Лилић ур. Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије – књига 8, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018.
 34. Невена Петрушић и Д. Вујадиновић, „Од родно слепог ка родно инклузивном високом образовању у Србији: акциони планови за уродњавање“ (From Gender Blind to Gender Inclusive Higher Education in Serbia – Action Plans for Gender Mainstreaming), Часопис Социологија, Vol. LX, No 1, Београд март 2018, 313-329.
 35. Предговор (Д.Вујадиновић, З. Антонијевић), Родна равноправност у високом образовању – феминистички изазови за 21. век (Gender Equality in Higher Education / Feminist Challenge for 21st Century), у: Д. Вујадиновић и З. Антонијевић (ед.), Родна равноправност у високом образовању: појмови, праксе и изазови, Академска књига, Нови Сад 2019.
 36. Д. Вујадиновић, Н. Петрушић, Неопходност уродњавања студијских програма права и правничких предмета (Necessity of Gender Mainstreaming of Study Programs of Law and Legal Subjects), у: Д. Вујадиновић и З. Антонијевић (ур.), Родна равноправност у високом образовању: појмови, праксе и изазови, Академска књига, Нови Сад 2019.
 37. Д. Вујадиновић, Љ. Ковачевић, Т. Маринковић, Драгица Вујадиновић, Танасије Маринковић, Љубинка Ковачевић, Постизање родне равноправности на Правном факултету Универзитета у Београду (Achievement of Gender Equality at faculty of Law University of Belgrade), у: Д. Вујадиновић и З. Антонијевић (ур.), Родна равноправност у високом образовању: појмови, праксе и изазови, Академска књига, Нови Сад 2019.
 38. Д. Вујадиновић, Неолиберализам и држава благостања – супротстављене стратегије друштвеног развоја и тумачења глобалне кризе (Neoliberalism and Welfare State – Two Counter-posed Strategies of Social Development and of Interpreting the Global Crisisс), у: С. Лилић ур. Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, Београд 2019.

TRANSLATIONS

 1. Р. Дворкин, „Објективност и истина: Боље би било да верујете“, Нова српска политичка мисао, 2006, 255-303. (R. Dworkin, ‘Objectivity and Truth – You’d Better Believe It’, Philosophy and Public Affairs, 25, No 2 , Spring 1996).

Учешћа на конференцијама

1. Inter-University Center Dubrovnik, Social Philosophy, 2010, topic of presentation: „republicanism“.

2. Association of Philosophy of Croatia, Cres, September 2010, Topic of presentation: „Global Civil Society“.

3. World Congress of the International Association for the Constitutional Law, Mexico City,

December 2011, topic of presentation: „Constitutions of Transitional Countries“.

4. Inter-University Center Dubrovnik, Social Philosophy, April 2011, topic of presentation: „Machiavelli`s Political Philosophy“.

5. Association of Philosophy of Croatia, Cres, September 2011, topic of presentation: „Political Culture and Transition“.

6. IVR – XXV World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, Frankfurt, Germany, 2011. Topic of presentation: Dworkin`s Political Philosophy“.

7. Inter-University Center Dubrovnik, Social Philosophy, April 2012, topic of presentation: „Ethics and Moralitz in Dworkin`s Political Philosophy“.

8. Association of Philosophy of Croatia, Cres, September 2012, topic of presentation: „On European Identity“.

9. Inter-University Center Dubrovnik, Social Philosophy, April 2013, topic of presentation: „European Constitutional Patriotism“.

10. XXVI World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, Belo Horizonte, Brazil, July 2013. Topic of presentation: „Dworkin`s Political and Legal Thought“.

11. Association of Philosophy of Croatia, Cres, September 2013, topic of presentation: „European Identity“.

12. Faculty of Political Sciences Belgrade University, Annual meeting, Septembar 2013. Topic of presentation: „Conception of National and European Identity“.

13. Serbian Association of Philosophy of Law and Social Philosophy, November 2013 co-organizer of the conferece: Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy, Beograd, November 2013. Topic of presentation: „Ronald Dworkin`s Conception of Human Rights“.

14. Introductory notes for the public promotion of the book of Marina Blagojević, Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations, Institute for Sociological Investigation, Sociological Club, February 2014.

15. Inter-University Center Dubrovnik, Social Philosophy, Topic of Presentation: „“European Civil Society“, Dubrovnik, April 2014.

16. FES International Conference: Parliaments and Civil Society in South EastEurope: partners or adversaries?, Cavtat, Croatia, April 25 to 27, 2014. godine. Plenarz speech with the theme: “Civil Society and Politics in SEE – Alliances or Enemies”.

17. The Legacy of Ronald Dworkin, McMaster University, Burlington, Canada, July 2014. Topic of presentation: “The Legacy of Ronald Dworkin“, topic of presentation: “Achievements and Limits of Dworkin`s Political Philosophy“, May 30 to June 1, 2014.

18. World Congress of the International Association for the Constitutional Law , Oslo, June 2014. Topic of presentation: „European Constitutional Patriotism“.

19. International conference held at the Faculty of Law, „Fundamental Rights –Justification and Interpretation“, October 24,25, 2014, coordinator of the session: „Legal status and fundamental rights“.

20. Inter-University Center Dubrovnik, Social Philosophy, topic of presentation: “European Crisis and Social Protests“, Dubrovnik, April 2015.

21. IVR – XXVII World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, Washington, U.S.A. July, 2015. Special Workshop leader: “ Rawls and Dworkin on Public Reason“, topic of presentation: „John Rawls and Ronald Dworkin on Public Reason – Domestically and Internationally“.

22. Faculty of Political Sciences Belgrade University, Annual meeting, Septembar 2015. Topic of presentation: „Causes of the Current Crisis and Ways Out“.

23. Conference Work in Progress of the Serbian Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, Novi Sad, June 2015, reviewing text of D. Vuković, „Zarobljavanje države i zarobljavanje resursa: elita, srednji slojevi i država“.

24. Conference „Democratic Transition of Serbia – Recapitulation of the first 15(25) years“, Zrenjanin, November 2015, coordinator of the session: “ Neoliberalism and Social-Democracy“.

25. International Conference: „Gender Mainstreaming and Human Rights Mainstreaming in the Higher Education of Belarus, Belarus, Minsk, Faculty of Economics and Law, October 29 to November 1, 2015, visiting lecturer/expert.

26. Faculty representative at the annual meeting of the Rotterdam Network of Legal Education, Konstanz, Germany, April 8 to 10, 2016.

27. Inter-University Center Dubrovnik, Social Philosophy, Topic of Presentation: „European Crisis and Multicultural Challenges“, Dubrovnik, April 2016.

28. International conference „Beyond the Crisis“, Europa-Universitat, Flensburg, Germany May 19 to 21, 2016. godine. Coordinator of the session IV: „Models of transnational constitutions“.

29. Second Work in Progress conference of the Serbian association for Philosophy of Law and social Philosophy, June 11, 2016, topic of critical reviewing: „Current Multicultural Challenges“.

30. International conference „Gender Equality on Research and Academia“, Paris, September 28, 2016. (GenderTime International project).

31. International conference „SCHIFT GEAR – Mainstreaming Gender into Academia and Research“, Brussels, October 20, 2016.

32. Inter-University Center Dubrovnik, Social Philosophy, Topic of Presentation: Multicultural Challenges for the Democratic Order, Dubrovnik, April 2017.

33. International conference, Rotterdam Network of Legal Education, Rotterdam, April 10-13, 2017.

34. International conference, ICONs Conference COURTS, POWER, PUBLIC LAW, Topic of Presentation: Causes of the Current EU Crisis and Ways Out -Viewed Upon Seen the Welfare Lens, Kopenhagen, July 5-7, 2017.

35. International conference GENDER EQUALITY IN HIGHER EDUCATION – INTERNATIONAL GOOD PRACTICES AND LOCAL CONTEXTS, Faculty of Law, University of Belgrade. Coordinator of the conference and presenter of the topic: Gender Mainstreaming in legal education in Serbia – Pilot Analyisis of Curricula and Textbooks, October 20, 2017.

36. ICON’s – International Association of Public Law, annual conference, Identity, Security, Democracy: Challenges for Public Law, Hong Kong July 25-27, 2018

37. Inter-University Center Dubrovnik, Social Philosophy, Topic of Presentation: From Ancient theory of natural law to the contemporary theory of human rights, April 2019.

38. Serbian Academy of Science, OBRAZOVANJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST NA UNIVERZITETIMA – primer studija prava (Education for Gender Equality in Higher education – Case of Legal Studies), June 2019.

39. ICONs – The International Association of Public Law, Annual conference Santiago de Chile, July 2019, presentation: Neoliberalism vs. Welfare State

40. IVR – International Association of Philosophy of Law and Social Philosophy, annual conference Luzern July 2019, presentation: Gender Sensitive Legal Education – Sense and Content.

41. Study Visit related to gender mainstreaming in Higher Education, Berlin, Humboldt University and Free University, Oktobar 20-23, 2019.

42. Kick of Meeting of the ERASMUS+ Jean Monnet Network, Academic network supporting EU policies towards Western Balkans with emphasis on regional cooperation based on reconciliation – – November 28-29, 2019.

43. Rectorate of the University of Belgrade, conference In Search for better education, presentation: gender Action Plan for Introducing Gender Equaluty at the Faculty of Law University of Belgrade, November 2019.

44. Kick Off meeting for the project – New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master`s Study program LAW AND GENDER LAWGEM , Head of the project and the chair of the conference, Belgrade Faculty of Law, December 12 to 15, 2019.

45. Initiator and Chair of the Online conference Gender Competent Legal Knowledge, held on May 25, 2020, avauilable at lawgem.ius.bg.ac.rs

46. Chair of the online conference devoted to the new book of John Keane, New Despotism, Harvard University Press, 2020. Online conference, June 25, 2020.

VISITING LECTURES:

1. Jean Monnet Project, Faculty of Theology Ljubljana, Topic: „On European Identity“, May 2014.

2. „Gender Mainstreaming and Human Rights Mainstreaming in the Higher Education of Belarus, Minsk, Faculty of Economics and Law, October 29 to November 1, 2015.

3. Jean Monnet Project, Faculty of Theology Ljubljana, Topic: „Building process of European Identity“, May 2015.

4. Erasmus Plus exchange/mobility, visiting lectures at LUMSA Faculty of Law, Palermo, „Multiculturalism and Immigrations“ and „European Identity ‘ Sense and Challenges“.

5. Jean Monnet Project, Faculty of Theology Ljubljana, Topic: „Constructing European Identity and Multicultural Challenges“, May 2016 .

6. Jean Monnet Project, Faculty of Theology Ljubljana, Topic: „Constructing European Identity and Multicultural Challenges“, May 2017

7. Jean Monnet Project, Faculty of Theology Ljubljana, Topic: „Constructing European Identity and Multicultural Challenges“, May 2018.

8. Jean Monnet Project, Faculty of Theology Ljubljana, Topic: „Constructing European Identity, Crisis of European Identity, Multicultural Challenges“, May 2019.

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Dragica Vujadinović is full professor at the Faculty of Law, University of Belgrade, teaching Political and Legal Theories and Gender Studies in undergraduate studies, and Introduction into the EU Political System in the Masters in European Integration programme. She has also been the Head of the Masters in European Integration programme. In addition, she has been habilitated for giving lectures at the Faculty of Law, University of Donja Gorica, in Montenegro, she held visiting lectures at University of Ljubljana and University of LUMSA Palermo.

She published the following books: The Budapest School – Theory of Radical Needs, Nikšić 1988, the textbook Political and Legal Theories, Beograd 1996, Political Philosophy of Ronald Dworkin, Beograd 2007,Civil Society and Political Institutions, Beograd 2009, Civil Society in Contemporary Context, Belgrade2009 (in English), Democracy and Human Rights in the EU (co-authored with M. Jovanović and R. Etinski; in English), Maribor/Belgrade 2009, Serbia in the Maelstrom of Political Changes, Belgrade 2009 (in English).

She is co-editor for the following books: D. Vujadinovic, V. Goati, L. Veljak (eds.), Between Authoritarianism and Democracy: Serbia, Montenegro, Croatia – Institutional Framework , Vol. I (in Serbian – 2002, in English – 2003); Between Authoritarianism and Democracy: Serbia, Montenegro, Croatia – Civil Society and Political Culture, Vol. II (in Serbian – 2004, in English – 2005); Between Authoritarianism and Democracy – Serbia at the Political Crossroads , Vol. III (in Serbian – 2007, in English – 2009); M. Jovanović and D. Vujadinović (eds.), Identiy, Political and Human Rights Culture as Prerequisities of Constitutional Democracy, Eleven International Publishing, Hague, Netherlands, 2013, H. Brunkhorst, D. Vujadinovic and T. Marinkovic (eds.), European Democracy in Crisis: Polities under Challenge and Social Movements , Eleven International Publishing, Hague, Netherlands, 2017, the textbook Gender Studies, Beograd 2017. D. Vujadinovic, Z. Antonijevic (eds.), Gender Equalityin Higher Education – Concepts, Practices and Challenges , Akademska knjiga, Novi Sad, 2019 (chapters both in Serbian and English).

She also published many articles in national and international scientific journals, and chapters in books (including „Family Structures and Civil Society Perspectives in Present-day Serbia“, in: Paul Ginsborget.alThe Golden Chain: Family, Civil Society and the State,Berghahn Publishers: Oxford and New York, 2011; „Gender Equality in Legal Environment – The Case of Serbia“, in: SEELS ed. Legal Perspectives of Gender Equality in SouthEast Europe, Skopje 2012;“Gender Mainstreaming in Law and Legal Education“, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, Year LXIII. 2015, no.4; with N. Petrusic, Gender Mainstreaming in Legal Education in Serbia – Pilot Analysis of Curricula and Textbooks, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, Year LXV. 2017, no.4.

Материјали за наставу и испите

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ / LIST OF PUBLICATIONS

Политичке и правне теорије

Одржавање испита у јунском 2 року ће бити писмено, и студенти одговарају есејски на три питања из три области, аналогно усменом испиту.

ИНФО

Позивају се студенти који су оптирали за Политичке и правне теорије да се обавезно региструју за моодле на предмету, како би се у новонасталим околностима укључили у реорганизовану онлајн наставу, и како би за потребе полагања испита одговарали на наставна/испитна питања која су постављена на moodle, а која су у складу са Наставним планом Политичких и правних теорије и заснована су на предвиђеној наставној и испитној литератури.

Студије рода

ppma.webex.com/meet/dragicav

Правила полагања испита из Родног права од школске 2021/2022. године

ИНФО

Позивају се студенти који су оптирали за Студије рода да се обавезно региструју за моодле на предмету, како би се у новонасталим околностима укључили у реорганизовану онлајн наставу, и како би за потребе полагања испита одговарали на наставна/испитна питања која су постављена на moodle, а која су у складу са Наставним планом Студија рода и заснована су на предвиђеној наставној и испитној литератури.

Студије рода се настављају у виртуелној уционици средом од 15.20 часова.

Сви пријављени студенти за Студије рода треба да се придруже регистровањем на moodle платформу, и кликом средом у 15.20 на линк https://ppma.webex.com/meet/dragicav

Такође ППП ће бити аплоудован и на moodle платформи.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве