др Зоран Мирковић, редовни професор

Декан

кабинет 341 (види на мапи зграде)
011 3027 631
zoranm@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 12:00 - 13:30
Уторак 12:00 - 13:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеСрпска правна историја
Србија у међународним односима

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Радови

Монографије и книге

Карађорђев законик – кривично, породично и државно право устаничке Србије, Београд 2008, 1-216.

Како да постанем правник (увод у студије права), (коауторство са Симом Аврамовићем), Правни факултет, Београд 2010, 1-141.

Смртна казна и казна трчања кроз шибе у Србији 1804–1860 (ритуали погубљења и јавног мучења), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013, 1–150.

„Hauptstrafen in Serbien (1804–1860)“, Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Suedosteuropas im 19. und 20. JahrhundertBand. II – Serbien, Bosnien-HerzegowinaAlbanien, Herausgegeben von Thomas Simon unter Mitarbeit von Gerd Bender und Jani Kirov, Frankfurt am Mаin 2017, 317-378.

Српска правна историја, I издање, Београд 2017, 1-273.

Српска правна историја, II издање, Београд 2017, 1-273.

Српска правна историја, III издање, Београд 2019, 1-273.  

Чланци

„О своду (повесно-правна цртица)“, Анали Правног факултета у Београду, година XLIII, број 5/1995, 547-561.

„Народна скупштина у борби за законодавну власт – од Светоандрејске до Михољске скупштине“, Зборник радова Правног факултета у Приштини, 1995/10, 251-261.

„О Стојану Новаковићу – у спомен врлини“, у Зборнику Српска либерална мисао, Београд 2001, 193-212.

“Постанак српског законика о кривичном поступку од 1865“, у Зборнику Стварање права Југословенског удружења за теорију, филозофију и социологију права, Београд 2000, ?.

“Примена Душановог законика век доцније – на примеру две пресуде од 1454. године”, у Зборнику Остваривање права Југословенског удружења за теорију, филозофију и социологију права, Београд 2001, 101-112.

“О једном трговачком друштву (ортаклуку) из нашег средњег века”, часопис Право и привреда, вол. 40, бр. 5-8, 2003, 212-217.

О баштинским (својинским) односима у устаничкој Србији“, часопис Право и привреда, вол. 41, бр. 5-8, 2004, 440-450.

„Судије ‘царства ми’ Душановог законика“, Зборник радова Законик цара Стефана Душана са научног скупа одржаног у САНУ 3. октобра 2000, поводом 650 година од проглашења Законика цара Стефана Душана, Београд 2005, 21-36.

„О изворима Карађорђевог законика“, Зборник радова са Међународног научног скупа Први српски устанак у Црној Гори и Херцеговини и хришћанска Европа (1804-1813), одржаног у манастиру Острогу и Подгорици 8-10. октобра 2004, Цетиње 2006, 259-274.

„Правне студије крајем XVIII и почетком XIX века и београдска Велика школа 1808-1813. године“, Анали Правног факултета у Београду, година LVI, бр. 1/2008, 126-149.

„Београдска велика школа 1808 – 1813. године“, у монографији Универзитет у Београду 1808-2008 (200 година Универзитета у Београду и високог образовања у Србији), Београд 2008, 17-23.

“Belgrade Higher School (1808–1813) and legal education in Serbia”, The Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, Vol. III, 2008, 195-215.

„Универзитетско образовање у Европи, Велика школа 1808. године и историјат правних студија“, (коауторски рад са Симом Аврамовићем), Зборник радова (Промоције и популаризације науке) Научна трибина, издавач Друштво за античке студије и Форум Романум, Београд 2009, 7-29.

“Die Anfänge des Rechtsstudium im Serbien der Neuzeit und die Juristenausbildung in der Habsburgermonarcie (ein Beispiel des Rechtstransfers)“, The Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, Year LVIII, 2010, No. 3, 151-162.

„O merama protiv lopova, razbojnika i hajduka u srpskoj pravnoj istoriji“, Zbornik radova Istražne radnje i pomoćna sredstva u sudskim postupcima kroz povijest sa naučnog skupa pod istim naslovom održanog u Osijeku 18-20. maja 2008. godine, urednik Miro Gardaš, Osijek 2010, 51-62.

„Својинскоправни односи на непокретностима на Косову и Метохији – Стогодишњи circulus vitiosus“, (коауторски рад са Душком Челићем), Зборник радова са међународне научне конференције под називом Правни систем и друштвена криза одржане 22. јуна 2011. године на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, прва свеска, Косовска Митровица 2011, 215-233.

„Правила о поклону у српском средњовековном праву“, (коауторски рад са Марком Ђурђевићем), Анали Правног факултета у Београду, година ЛИX, бр. 2/2011, 63-90.

„Оснивање ‘Дома за с’ ума сишавше’“, (коауторски рад са Војиславом Станимировићем), Теме – часопис за друштвене науке, Универзитет у Нишу, бр. 3, јул – септембар 2012. године, 1339–1354.

„Својинскоправни односи на непокретностима на Косову и Метохији – Стогодишњи circulus vitiosus“ (други део), (коауторство са Душком Челићем), Зборник радова са Научног скупа са међународним учешћемПравненормеувременуипростору одржаног 21. јуна 2012. године на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици,прва свеска, Косовска Митровица 2012, 123-146.

„Утицај промена у јавном мишљењу и моралним схватањима на ублажавање казненог система у Србији половином XИX века (на примеру казне трчања кроз шибе)“, Правни живот, 12/2012, IV, 765–775.

„Иван Југовић и Доситеј Обрадовић“, 617-636 (Зборник радова са Међународног научног скупа „Доситеј у српској историји и култури“ одржаног октобра 2011. године у Београду и Сремским Карловцима, Београд 2013, 617-636.

„Казна лишења слободе у Србији 1804–1860. године“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2013, 155-170.

„Капетан Миша и његово здање“, Анали Правног факултета у Београду, 1/2013, 336-341.

„Настанак Велике школе 1863. године и њено европско окружење“, у монографији Век и по Велике школе у Београду (1863-2013), уредници Зоран С. Мирковић и Милош Миленковић, издавачи Универзитет у Београду, Филозофски факултет и Правни факултет, Београд 2014, 11-45.

„Уводна правила и увођење у живот Српског грађанског законика“ у монографији Српски грађански законик–170 година, уредници Милена Полојац, Зоран С. Мирковић и Марко Ђурђевић, издавач Правни факултет, Београд 2014, 73-101.

„Грк Георгије Захаријадис – несуђени српски законописац“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду број 3. за 2015, 1069-1079. 

„Византијски утицаји на кривично право у средњовековној Србији – погледи Теодора Тарановског и Александра Соловјева“, у Зборнику радова 125 година од рођења Александра Васиљевича Соловјева, уредници Зоран С. Мирковић и Нина Кршљанин, издавач Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 153-161.

„Историја новчане казне у Србији (1804-1860)“, часопис Crimen Правног факултета Универзитета у Београду, (VII) 2/2016, 128–137.

„Расно законодавство у Независној Држави Хрватској“, у Зборнику радова Правни поредак Независне Државе Хрватске, уредници Борис Беговић и Зоран С. Мирковић, издавач Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017, 37-60. 

„Стварање српске јавне власти и кривично кажњавање (1815-1839)“, Српске студије-Serbianstudies, Књ. 8, 2017/Vol. 8, 2017, Центар за српске студије, Универзитет у Београду-Филозофски факултет, 84-97.

„Правни поредак у Српској краљевини у XIII и XIV веку (о односу између обичајних и византијских правних норми и о улози владара)“, Тематски зборник у част 800 година проглашења Краљевства и Архиепископије свих српских и поморских земаља под називом Краљевство и Архиепископија у српским и поморским земљама Немањића, уредници Љ. Максимовић, С. Пириватрић, издање Српске академије наука и уметности, Београд 2019, 383-411. 

„Кодификовање грађанског законика нове државе и његово место у историји међуратних европских кодификација“, у Зборнику радова Сто година од уједињења – формирање државе и права, уредници Борис Беговић и Зоран С. Мирковић, издавач Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020, 267-300.

Други текстови и прикази

„Историја стечајног поступка“, Приручник за стечајне управнике, уредници Гордана Илић-Попов, Небојша Јовановић и Јован Јовановић, Београд 2006, ?.

„Доситеј Обрадовић и Велика школа“, Каталог изложбе Доситејевих књига на Правном факултету, Београд 2008, 20–27.

„Један поглед на историју Правног факултета Универзитета у Београду“, Каталог сталне изложбене поставке Правног факултета Универзитета у Београду, 2012, 14–23.

Приказ књиге Љубице Кандић, „Историја Правног факултета у Београду 1905-1941“,књига друга, том I-II, Београд 2002 (Завод за уxбенике и наставна средства Србије), у часопису Pro et contra, Београд, 2002, ?.

Приказ „Vienna Workshop on Legal Systems in the South-Eastern European Countries after the End of the Ottoman Reign“, The Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, 2011, No. 3, 277–280.

Приказ књиге Marie-Janine Čalić, „Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhunderts“, Verlag C. H. Beck, München 2010, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1/2011, 424–430.

„Предговор. Увод“, (коаутор са Борисом Беговићем), у Зборнику радова Правни поредак Независне Државе Хрватске, уредници Борис Беговић и Зоран С. Мирковић, издавач Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017, 7-8, 11-18.

„Предговор. Увод“, (коаутор са Борисом Беговићем), у Зборнику радова Сто година од уједињења – формирање државе и права, уредници Борис Беговић и Зоран С. Мирковић, издавач Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020, 7-8, 11-17.

Учешћа на конференцијама

1. Научни скуп под називом „Istražne radnje i pomoćna sredstva u sudskim postupcima kroz povijest“ одржан у Осијеку 18–20. маја 2008. године у организацији Правног факултета Свеучилишта у Осијеку.

2. Међународни симпозијум под насловом „Legal history of South East Europe“ одржана у октобру 2008. године у организацији Правног факултета Универзитета у Бечу.

3. Vienna Workshop on Legal Systems in the South-Eastern European Countries after the End of the Ottoman Reign, фебруара 2011. године у организацији Правног факултета Универзитета у Бечу и Макс Планк института за европску правну историју из Франкфурта на Мајни.

4. Међународна научна конференција посвећена Доситеју Обрадовићу одржана октобра 2011. године у Београду и Сремским Карловцима у организацији Српске академије наука и уметности, Матице српске и Доситејеве задужбине.

5. Међународна научна конференција под називом „Правни систем и друштвена криза“ одржана 22. јуна 2011. године на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

6. Завршна конференција на пројекту „DieEntstehungnationalerRechtssystemeimpostosmanischenSüdosteuropa (2012, на Правном факултету у Београду, у сарадњи са MaxPlanckInstitutfüreuropäischeRechtsgeschichte,FrankfurtamMain).

7. Научни скуп са међународним учешћем „Правне норме у времену и простору“, Косовска Митровица, 21. јун 2012. године.

8. Научни скуп „Право и морал“, Копаоник, 13–17. децембар 2012. године.

9. Међународни научни скуп под насловом „1700 година Миланског едикта“ одржан од 16–18. маја 2013. године у организацији Правног факултета Универзитета у Нишу и града Ниша.

10. Научни скуп „Век и по Велике школе у Београду (1863-2013)“, одржан 6. и 7. децембра 2013. године у организацији Филозофског факултета, Правног факултета и Ректората Универзитета у Београду.

11. Научни скуп „Двестогодишњица Другог српског устанка-утемељење српске државности 1815-2015“одржан у Пожаревцу 15. маја 2015. године у организацији Филозофског факултета Универзитета у Београду и Народног музеја у Пожаревцу.

12. Научни скуп „125 година од рођења Александра Васиљевича Соловјева“,одржан 27. септембра 2015. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду.

13. Научни скуп „Правни поредак Независне Државе Хрватске“ одржан 30. марта 2017. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду.

14. У Српској академији наука и уметности, у организацији САНУ и Правног факултета Универзитета у Београду, одржана је 25. октобра 2017. године научна трибина „800 година од крунисања Стефана Првовенчаног“. Проф. др Зоран Мирковић говорио је на тему „Правни поредак у српском краљевству: од обичајног права до византијских правних зборника“.

15. Међународно научно саветовање и презентација књиге Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen auf dem Balkan im 19. und 20. Jahrhundert, Band. II – Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, организатори  Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte, Universität Wien, Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, на Правном факултету Универзитета у Бечу 23. јануара 2018. године.

16. Међународни научни скуп “Legal Pluralism in the 19th and 20th Century”, на Правном факултету Универзитета у Београду одржан 16. и 17. марта 2018. године.

17. Научни скуп „Сто година од уједињења – формирање државе и права“, на Правном факултету Универзитета у Београду одржан 25. и 26. новембра 2018. године.

18. Округли сто (декански форум) „Сарадња правних факултета у југоисточној Европи“, одржан на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 4. октобра 2019. године у оквиру Међународне научне конференције „Правна традиција и нови правни изазови“.

19. Научни скуп „800 година аутокефалности Српске православне цркве“, на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици одржан 28. новембра 2019. године.

20. Научни скуп „Живојин М. Перић – личност и дело“, посвећен 150-годишњици рођења професора Перића, одржан на Правном факултету Универзитета у Београду 5. и 6. децембра 2019. године.

21. Научна конференција „150 година од доношења Устава Србије из 1869. године“, одржана на Правном факултету Универзитета у Београду 16. децембра 2019. године.

Учешће на научним пројектима

1. Био је ангажован од 2006. до 2010. године на пројекту под насловом „Die Herausbildung des modernen Konstitutionalismus/The Rise of Modern Constitutionalism“ (Universität Kassel/ Die Deutsche Forschungsgemeinschaft).

2. Суделовао на пројекту Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (2010–2012) pod nazivom „Die Entstehung nationaler Rechtssysteme im postosmanischen Südosteuropa. Dekonstruktion, Formation und Transfer von Normativität“, u okviru šireg projekta „Rechtsgeschichte Südosteuropas“.

3. Учествовао је на факултетском пројекту под називом „Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније (правни, економски, политички и социолошки аспекти)“.

4. Био је члан ауторског тима који је 2011. и 2012. године радио на сталној изложбеној поставци Правног факултета Универзитета у Београду, под насловом „Правни факултет-оснивање и развој“.

5. Сарађивао је у припреми прве јавне поставке српских устава, коју је организовао Архив Србије у Крагујевцу поводом државног празника Сретења 2011. године.

6. Био је ангажован на пројекту „Außergerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung“ Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main) од 2014. до 2016. године.

7. Учествује на факултетском пројекту под називом „Идентитетски преображај Србије“.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Косекретар (са проф. др Милошем Миленковићем) организационог одбора Научног скупа „Век и по Велике школе у Београду (1863-2013)“, одржаног 6. и 7. децембра 2013. године у организацији Филозофског факултета, Правног факултета и Ректората Универзитета у Београду.

Члан организационог одбора Научног скупа „125 година од рођења Александра Васиљевича Соловјева“,одржаног 27. септембра 2015. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду.

Копредседник (са проф. др Борисом Беговићем) организационог одбора Научног скупа „Правни поредак Независне Државе Хрватске“ одржаног 30. марта 2017. године у организацији Правног факултета Универзитета у Београду.

Члан организационог одбора Међународног научног скупа“Legal Pluralism in the 19th and 20th Century”, одржаног на Правном факултету Универзитета у Београду 16. и 17. марта 2018. године.

Копредседник (са проф. др Борисом Беговићем) организационог одбора Научног скупа „Сто година од уједињења – формирање државе и права“, одржаног 25. и 26. новембра 2018. године на Правном факултету Универзитета у Београду.

Копредседавајући округлог стола (деканског форума) „Сарадња правних факултета у југоисточној Европи“, одржаног на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 4. октобра 2019. године у оквиру Међународне научне конференције „Правна традиција и нови правни изазови“.

Копредседавајући Научног скупа „800 година аутокефалности Српске православне цркве“, одржаног 28. новембра 2019. године на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Члан организационог одбора Научног скупа „Живојин М. Перић – личност и дело“, посвећеног 150-годишњици рођења професора Перића, одржаног на Правном факултету Универзитета у Београду 5. и 6. децембра 2019. године.

Члан организационог одбора Научне конференције „150 година од доношења Устава Србије из 1869. године“, одржане на Правном факултету Универзитета у Београду 16. децембра 2019. године.

Члан организационог одбора Научног скупа Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Метохији организованог од стране Српске академије наука и уметности, чије је одржавање предвиђено за новембра 2020. године.

Награде и признања

За монографију Карађорђев законик (кривично, породично и државно право устаничке Србије) добио је награду Архива Србије за најбоље историографско дело из националне историје у 2008. години.

Остало

Члан Комисије за стандарде у настави историје у средњим школама Завода за вредновање квалитета васпитања и образовања од марта 2011. године.

Предаје на курсу за архивисте Архива Србија предмет Организација власти и историја институција.

Одржао више пригодних беседа, од којих су важније:

О Доситеју Обрадовићу и Великој школи (1808-1813), поводом отварања изложбе Доситејевих књига на Правном факултету 30. маја 2008. године;

О београдској Великој школи (1808-1813.), на свечаности поводом 200-годишњице њеног оснивања одржаној 12. септембра 2008. године у Ректорату Универзитета у Београду;

О Доситеју Обрадовићу у бившем Лицеју у Модрој (Словачка), на којем је Доситеј предавао (9. новембра 2009. године у организацији Амбасаде Србије у Словачкој и Евангелистичке цркве);

О Капетан Миши и његовом здању, у свечаној сали Ректората Универзитета у Београду 25. фебруара 2013. године, на свечаности поводом 150-годишњице Капетан Мишиног здања.

О историји Универзитета у Београду поводом 110. годишњице његовог проглашења, одржана на Правном факултету Универзитета у Београду  децембра 2015.

Одржао предавање „Уводна правила и увођење у живот Српског грађанског законика“ 15. новембра 2019. године на Forum Romanum-у у оквиру циклуса предавања посвећених Српском грађанском законику и Јовану Хаџићу.

Одржао је предавање под насловом „Правно образовање код Срба“ на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 6. фебруара 2020. године, у оквиру прославе 45 година постојања овог факултета и 60 година изучавања правних наука у Бањој Луци.

Студијски боравци:

1. Karl-Franzens-Universität Graz (осам месеци),

2. CEU Budapest (месец дана),

3. Freie Universität in Berlin, новембар 2009. године (7 дана).

4. Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main (новембар и децембар 2011. године).

Уредништво

Коуредник (са проф. др Милошем Миленковићем) Зборника радова Век и по Велике школе у Београду (1863-2013), издавачи Ректорат Универзитета у Београду, Филозофски факултет и Правни факултет, Београд 2014, 1-260.

Коуредник (са проф. др Миленом Полојац и проф. др Марком Ђурђевићем) Зборника радова Српски грађански законик–170 година, издавач Правни факултет, Београд 2014, 1-461.

Коуредник (са доц. др Нином Кршљанин) Зборника радова 125 година од рођења Александра Васиљевича Соловјева, издавач Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 1-326.

Коуредник (са проф. др Борисом Беговићем) Зборника радова Правни поредак Независне Државе Хрватске, издавач Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017, 1-356. 

Коуредник (са проф. др Борисом Беговићем) Зборника радова Сто година од уједињења – формирање државе и права, издавач Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020, 1-485 .

Наставни рад

Проф. др Зоран С. Мирковић изводи све облике наставе на основним, мастер и докторским студијама на предмету за који је биран, као и на изборним предметима на последипломским студијама. Просечне оцене у студентској евалуацији за предавања из Српске правне историје су: 4,61 за школску 2008/2009. годину,  4,3 за школску 2009/2010. годину, 4,41 за школску 2010/2011. годину, 4,65 за школску 2011/2012. годину, 4,60 за школску 2012/2013. годину.

Менторства

1. Ментор при изради докторске дисератције мр Владимира Вучковића „Правни положај крајева присаједињених Србији 1912-1913. године“ (одбрањена 9. маја 2013. године)

2. Коментор са проф. др Симом Аврамовићем при изради докторске дисертације мр Иване Крстић Мистриџеловић „Државноправни положај цркве у Кнежевини и Краљевини Србији” (одбрањена 13. јуна 2012. године).

3. Коментор са проф. др Мирјаном Стефановски при изради докторске дисертације  Нине Кршљанин „СрпскесредњовековнеповељекаоизворДушановогзаконика“ (одбрањена 2014. године).

4. Коментор са проф. др Жиком Бујуклићем при изради магистарске тезе Рајке Пековић „Заложно право у Општем имовинском законику за Књажевину Црну Гору“ (одбрањена 22. децембра 2010. године).

Ментор при изради мастер радова:

1. Душана Ракитића, „Правно уређење и пословање Београдске берзе до Другог светског рата, са упоредноправним освртом“ (одбрањен 17. 9. 2009. године);

2. Милице Илић, „Парламентарна пракса Народне скупштине по Намесничком уставу (скупштински рад прве две године)“ (одбрањен 25. 6. 2010. године);

3. Владимира Ђукановића, „Кривично право у Законику књаза Данила Петровића“ (одбрањен 13. 10. 2010. године);

4. Ратомира Миликића, „Државни удари у доба краља Александра Обреновића“ (одбрањен 27. 4. 2011. године);

5. Јована Јањића, „Улога свештенства у стварању и раду органа државе Првог српског устанка“ (одбрањен 8. 7. 2011. године)

6. Николе Пантелића, „Мере државне власти против хајдучије од 1804. до 1860. године“ (одбрањен 27. 9. 2012. године);

 7. Марка Томића, „Положај Српских православних митрополија у Босни и Херцеговини за време Аустро-Угарске управе“ (одбрањен 27. 9. 2012.);

8. Далибора Чкојића, „Конфесионална реституција у Епархији ваљевској“ (одбрањен 14. 3. 2013. године).

9. Данице Лучић, „Суд општенародни српски“ (одбрањен 12. фебруара 2016.).

Био је члан више комисија за одбрану мастер радова.

Детаљна биографија

Рођен 10. децембра 1965. године у Сарајеву, где је стекао основно и средње образовање. На тамошњем Правном факултету завршио је правне студије 12. јула 1990. са просечном оценом 9,52. Студирао је и Факултет политичких наука.

На Правном факултету Универзитета у Београду јануара 1998. године одбранио је са одликом магистарску расправу под насловом „Рецепција аустријскога кривичног поступка у српском Законику о кривичном судском поступку од 1865. године“. Докторску тезу „Судије и суђење у Србији од XIII до XV века“ одбранио је са одликом 13. децембра 2002. године на Правном факултету Универзитета у Београду.

За доцента за предмет Национална историја државе и права на Правном факултету Универзитета у Београду је изабран 2003. године, а за ванредног професора 2008. године.

За редовног професора за предмет Српска правна историја на Правном факултету Универзитета у Београду изабран је октобра 2013. године.

Говори енглески и немачки; служи се руским и италијанским језиком. Посећивао је часове латинског и грчког језика на Одељењу класичних наука Филозофског факултета Универзитета у Београду и часове старословенског и црквенословенског језика на Богословском православном факултету Универзитета у Београду.

Председник Одбора за статутарна питања Универзитета у Београду био је од 2010. до 2018. године.

Шеф Катедре за правну историју био је од 2014. до 2018. године. Од 2010. године до 2014. године био је заменик шефа Катедре за правну историју.

Председник Управног одбора Института за упоредно право у Београду био је од новембра 2014. до октобра 2018. године.

Био је члан Савета Правног факултета у два мандата 2009-2012. и 2012-2015. године.

Декан Правног факултету Универзитета у Београду је од 1. октобра 2018. године.  

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве