др Марко Јовановић, ванредни професор

Продекан за међународну сарадњу

23А
011 3027 616
marko.jovanovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 17:00 - 18:30
Четвртак 12:00 - 13:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеМеђунарнодно приватно право
Међународно трговинско право
Арбитражно право
Студија случаја и симулација суђења

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говорифранцуски, енглески
користишпански, италијански

Библиографија

„Ефикасност система решавања спорова Светске трговинске организације“, Право и привреда бр. 9-12/2008

„Грађанско процесно право Европске уније према Лисабонском уговору“, Правни живот бр. 13/2008

„Временски фактор као извор патологије арбитражног споразума“, Правни живот бр. 12/2009

„Обавеза испоруке робе саобразне са принудним прописима државе одредишта у међународној трговини“, Право и привреда бр. 4-6/2010

„Има ли места за међународну трговинску арбитражу у европском судском простору?“, Правни живот бр. 11/2010

„Осврт на Правилник о поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена“ (коауторски са др Душаном Поповићем), Право и привреда бр. 1-3/2011

„Неки институти царинског права Европске уније у светлу праксе Европског суда правде и Тела за решавање спорова Светске трговинске организације“ (коауторски са др Миленом Ђорђевић), у зборнику радова Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (ур. В. Радовић), Београд 2011

„Заштита страних директних улагања између држава чланица Европске уније и трећих држава након ступања на снагу Лисабонског споразума“, Правни живот бр. 11/2011

„Осврт на стабилизациону клаузулу у Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама“, Право и привреда бр. 4-6/2012

„Нецаринске мере заштите као мере ограничења слободе трговине робом у светлу праксе Европског суда правде и Тела за решавање спорова Светске трговинске организације“ (коауторски са др Миленом Ђорђевић), у зборнику радова Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (ур. В. Радовић), Београд 2012

„Унификација права међународне трговине под окриљем Светске трговинске организације“ (коауторски са др Миленом Ђорђевић), Правни живот бр. 11/2012

„Проблем неусаглашености правила о одређивању преференцијалног порекла робе у међународним трговинским споразумима“, Право и привреда бр. 4-6/2013

„The Role of Reciprocity as a Requirement for Recognition of Foreign Judicial Decisions in Serbian International Civil Procedure Law – De Lege Lata and De Lege Ferenda“, у зборнику радова Festschrift für Helmut Rüßmann (ed. J. Stamm), Saarbrücken 2013

„Унификација уговорног права у Европској унији – колизиони и материјалноправни аспекти“ (коауторски са др Миленом Ђорђевић), у зборнику радова Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (ур. В. Радовић), Београд 2013

„Сукоб интереса као основ неподобности за обављање дужности арбитра (коауторски са Урошем Живковићем), Правни живот бр. 11/2013

„Признање страних судских одлука у Француској“, у зборнику радова Увод у право Француске (ур. О. Николић и В. Петров), Београд 2013

„Vers un système de notification transfrontière des actes judiciaires plus rapide – quelle perspective pour le droit serbe?“, Annals of the University of Belgrade Faculty of Law No. 3/2013

„Примена конвенције Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе када правила међународног приватног права упуте на примену права државе-уговорнице“, Анали Правног факултета бр. 1/2014

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен 1983. године у Београду, где је као ђак генерације завршио основну и средњу школу (Трећу београдску гимназију). Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2006. године као студент генерације. Такође је дипломирао и на Катедри за романистику Филолошког факултета Универзитета у Београду (група за француски језик и књижевност) са високом просечном оценом. 2007. године је завршио специјалистичке студије права Европске уније на београдском делокализованом одељењу Европског универзитетског центра из Нансија. Исте године је завршио и мастер студије на Правном факултету у Београду, одбранивши са највишом оценом рад „Улога Сталног арбитражног суда у решавању спорова између држава и недржавних ентитета“. Крајем 2007. године уписао је докторске студије на Универзитету Париз 1 – Пантеон Сорбона, где тренутно ради на докторској дисертацији на тему „L’application du droit judiciaire intracommunautaire aux pays de l’ex-Yougoslavie“. Поред тога, 2008. године је уписао и докторске студије на Правном факултету у Београду, где је 2014. године докторирао одбранивши са одликом рад на тему „Одговорност државе за заштиту страних директних улагања”. У склопу истраживања за потребе израде докторске дисертације боравио је на Maкс Мланк Институту за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу, Академији за европско право у Триру и на правним факултетима у Стразбуру и Базелу.

Током студија био је стипендиста ЕФГ Банке, града Београда, Министарства просвете и Фонда за младе таленте. Добитник је награде „Круна успеха“ коју фирма „Petrović – Petite Genève“ додељује најбољим дипломцима Београдског универзитета. Највећи успех постигао је 2007. године као члан тима Правног факултета у Београду који је на такмичењу из права међународне продаје робе и арбитражног права Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot освојио треће место у конкуренцији 177 тимова из целог света.

Од јануара 2008. до јула 2009. године радио је у Амбасади Републике Француске у Београду, где се бавио питањима председавања Француске Европском унијом и универзитетском сарадњом Србије и Француске. Такође, у 2008. години је, под надзором др Иване Крстић, руководио припремама тима Правног факултета који је освојио друго место на Регионалном такмичењу у познавању јуриспруденције Европског суда за људска права.

Након избора за асистента укључен је у извођење вежби на предмету Међународно приватно право, а ангажован је и у настави на мастер студијама европских интеграција, која се одржава на енглеском језику (на предметима EU Trade Policy and the World и Private International Law in the Context of the EU Legal Structure). Заједно са колегом Урошем Живковићем припрема тим нашег Факултета за учешће на такмичењу из права страних улагања. Учествује у извођењу наставе на курсу за припрему правосудног испита. Члан је Савета Правног факултета.

2012. године изабран је за потпредседника Комисије за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена при Привредној комори Србије. Исте године укључен је у листу арбитара Сталног избраног суда (Арбитраже) при Привредној комори Србије.

Материјали за наставу и испите

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Међународно приватно право

Писмени елиминациони тест из предмета Међународно приватно право:

  • Обавезе полагања теста су ослобођени студенти који имају прелазну оцену са вежби; они имају директну проходност на усмени део теста али су дужни да се појаве на иницијалној прозивци у време заказано за почетак испита.
  • Примери елиминационих тестова: пример 1, пример 2.

Међународно трговинско право

ИСПИТНА ПИТАЊА из предмета Међународно трговинско право

Арбитражно право

ИСПИТНА ПИТАЊА из предмета Арбитражно право

Препоручује се студентима да испиту из предмета Арбитражно право приступе тек након што су положили испите из предмета Међународно приватно право и Грађанско процесно право или бар савладали материју обухваћену овим предметима.

Студије случаја и симулација суђења

МАСТЕР ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

EU Private International Law

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве