Основне академске студије

Основне студије на Правном факултету трају 4 године (осам семестара) а њихов успешан завршетак доноси диплому високе школске спреме и звање дипломирани правник.

Од 2004. године Правни факултет је омогућио студентима који положе (одређену) половину испита, да на лични захтев стекну диплому више школске спреме и стручни назив правник. Наведено важи само за студенте који студирају по старом програму (пре преласка на Болоњски систем студирања). Више о томе можете сазнати овде.

У реформи наставног процеса почев од школске 2005/2006 године предвиђено је увођење додатка дипломе (diploma supplement) у складу с европским стандардима, која се поред дипломе издаје студенту као посебан документ са прецизнијим подацима о наставном плану и програму, као и о самом Факултету.

Нови режим студија за студенте који су прву годину студија уписали од школске 2005/2006 године претвара све предмете у једносеместралне, модификује календар студија, доноси нова правила полагања испита и промене испитивача, о чему више можете сазнати овде.

Од школске 2006/2007 године као важан корак у реформи наставног процеса и програма ради укључивања у Болоњски процес и европски високошколски образовни простор примењује се комплетан нови Наставни план академских студија.

Упис

Упис на основне академске студије обавља се сваке године крајем јуна и првих дана јула (пријављивање, писмени пријемни испит, и сам упис). За одобрени број места – који последњих година износи 600 студената финансираних из буџета Републике Србије и 800 самофинансирајућих студената – могу конкурисати кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу. Месец дана пре уписа Правни факултет објављује конкурс са детаљним условима уписа. Редослед кандидата утврдјује се према успеху у средњој школи и на пријемном испиту. Други уписни рок расписује се у септембру за евентуално непопуњена места.

Факултет сваке године организује припремну наставу за упис на Факултет и објављује тестове са претходних пријемних испита, који се могу наћи у књижари Факулета.

Календар студија

Школска година почиње 1. октобра, а завршава се 30. септембра наредне године. Школску годину чине два семестра: јесењи – настава у јесењем семестру почиње 1. октобра и по правилу траје до 10. јануара (новогодишњи и божићни распуст траје 8 дана), и пролећни– настава почиње 21. фебруара а завршава се 1. јуна. Сваки семестар има, по правилу, 15 наставних недеља и шест недеља за консултације, припрему испита и испите.

Испитни рокови – јануарски испитни рок траје, по правилу, од 11. јануара до 25. јануара, а фебруарски, по правилу, од 5. до 15. фебруара. Априлски испитни рок траје по правилу од 1. до 8. априла. Јунски  испитни рок траје, по правилу, од 1.  до 25. јуна. Први септембарски испитни рок траје, по правилу, од 25. августа до 10. септембра, а други септембарски испитни рок траје, по правилу, од 16. до 25. септембра.

Настава

Настава се изводи по наставном плану и програму. Предмети се деле на општеобавезне предмете који су обавезни за све студенте и којима се формира општи правнички профил, затим предмете са смера и изборне предмете. Постоје четири смера (наставне групе), а студенти се опредељују за један од њих приликом уписа у другу годину студија. Сваки студент основних академских студија има обавезу да положи 34 предмета.

Облици наставе су: предавања (обавезна за студенте), вежбе (обавезне из најмање два предмета у семестру), семинари, консултације, студијске групе (могуће за студенте са просеком преко 9), стручне групе (факултативно), стручна пракса (током треће и четврте године студија према посебном програму), менторски рад, научно-истраживачки рад студената и др. Поред тога, наставници и сарадници су на располагању студентима четири часа сваке недеље у терминима који су истакнути на кабинетима и објављени уз личне интернет презентације у делу Наставници.

У наставу се као нови облик рада уводе правне клинике, курсеви практичне обуке студената у примени стечених знања и правних вештина. Настава таквог карактера на Факултету је:

Поред нових облика рада на Факултету, негују се и други облици рада са студентима, као што је рад у семинарској групи.

Распоред предавања, вежби и других облика наставе одређује се сваке године. Распоред наставе за текућу школску годину можете преузети овде.

Испити

Испити се, по правилу, полажу усмено и у целини, а по одлуци Научно-наставног већа код појединих предмета услов је претходни писмени испит као квалификациони. Оцене на испиту се градирају од 5 (није положио) до 10 (одличан). Нумеричко градирање оцена одговара приближно следећим алфабетским оценама: 10=А+, 9=А, 8=Б, 7=Ц, 6=Д, 5=Ф

Правила студија, од уписа, преко услова студирања, облика наставе, испита, права и обавеза студената, до награђивања студената, прецизирани су одредбама Статута Правног факултета у Београду.

Организацију и евидентирање свих облика студија води Одсек за основне академске студије.

Текуће информације о Основним академским студијама доступне су на страници Студентски инфо.

СТАТУТ

Делатност и организација Правног факултета Универзитета у Београду регулисани су важећим законима и Статутом Правног факултета.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве