Основне академске студије

Основне студије на Правном факултету трају 4 године (осам семестара) а њихов успешан завршетак доноси диплому високе школске спреме и звање дипломирани правник.

Од 2004. године Правни факултет је омогућио студентима који положе (одређену) половину испита, да на лични захтев стекну диплому више школске спреме и стручни назив правник. Више о томе можете сазнати овде.

У реформи наставног процеса почев од школске 2005/2006 године предвиђено је увођење додатка дипломе (diploma supplement) у складу с европским стандардима, која се поред дипломе издаје студенту као посебан документ са прецизнијим подацима о наставном плану и програму, као и о самом Факултету.

Нови режим студија за студенте који су прву годину студија уписали од школске 2005/2006 године претвара све предмете у једносеместралне, модификује календар студија, доноси нова правила полагања испита и промене испитивача, о чему више можете сазнати овде.

Од школске 2006/2007 године као важан корак у реформи наставног процеса и програма ради укључивања у Болоњски процес и европски високошколски образовни простор примењује се комплетан нови Наставни план академских студија.

Упис

Упис на основне студије обавља се сваке године крајем јуна и првих дана јула (пријављивање, писмени пријемни испит, и сам упис). За одобрени број места – који последњих година износи 600 студената финансираних из буџета Републике Србије и 800 самофинансирајућих студената – могу конкурисати кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу. Месец дана пре уписа Правни факултет објављује конкурс са детаљним условима уписа. Редослед кандидата утврдјује се према успеху у средњој школи и на пријемном испиту. Други уписни рок расписује се у септембру за евентуално непопуњена места, као и наше држављане који су средњу школу завршили у иностранству (за које је укупно одобрено додатних 2% места).

Факултет сваке године организује припремну наставу за упис на Факултет и објављује тестове са претходних пријемних испита, који се могу наћи у књижари Факулета.

Календар студија

Школска година почиње 1. октобра, а завршава се 30. септембра наредне године. Школску годину чине два семестра: јесењи – настава у јесењем семестру почиње 1. октобра и по правилу траје до 10. јануара (новогодишњи и божићни распуст траје 8 дана), и пролећни– настава почиње 21. фебруара а завршава се 1. јуна. Сваки семестар има, по правилу, 15 наставних недеља и шест недеља за консултације, припрему испита и испите.

Испитни рокови – јануарски испитни рок траје, по правилу, од 11. јануара до 25. јануара, а фебруарски, по правилу, од 5. до 15. фебруара. Јунски I испитни рок траје, по правилу, од 21. маја до 15. јуна, а јунски II од 21. до 30. јуна. Први септембарски испитни рок траје, по правилу, од 25. августа до 10. септембра, а други септембарски испитни рок траје, по правилу, од 16. до 25. септембра.

Настава

Настава се изводи по наставном плану и програму. На првој и другој години настава обухвата општеобразовне предмете, обавезне за све студенте, којима се формира општи правнички профил, док се на трећој и четвртој години, поред општеобразовних обавезних предмета, нуди избор измедју пет наставних група (смерова) и већег броја опционих предмета. Сваки студент основних студија има обавезу да положи 31 предмет и страни језик по избору.

Облици наставе су: предавања (обавезна за студенте), вежбе (обавезне из најмање два предмета у семестру), семинари, консултације, студијске групе (могуће за студенте са просеком преко 8), стручне групе (факултативно), стручна пракса (током треће и четврте године студија према посебном програму), менторски рад, научно-истраживачки рад студената и др. Поред тога, наставници и сарадници су на располагању студентима четири часа сваке недеље у терминима који су истакнути на кабинетима и објављени уз личне интернет презентације у делу Наставници.

У наставу се као нови облик рада уводе правне клинике, курсеви практичне обуке студената у примени стечених знања и правних вештина. Настава таквог карактера на Факултету је:

Поред нових облика рада на Факултету, негују се и други облици рада са студентима, као што је рад у семинарској групи.

Распоред предавања, вежби и других облика наставе одређује се сваке године. Распоред наставе за текућу школску годину можете преузети овде.

Испити

Испити се, по правилу, полажу усмено и у целини, а по одлуци Научно-наставног већа код појединих предмета услов је претходни писмени испит као квалификациони. Оцене на испиту се градирају од 5 (није положио) до 10 (одличан). Нумеричко градирање оцена одговара приближно следећим алфабетским оценама: 10=А+, 9=А, 8=Б, 7=Ц, 6=Д, 5=Ф

Правила студија, од уписа, преко услова студирања, облика наставе, испита, права и обавеза студената, до награђивања студената, прецизирани су одредбама Статута Правног факултета у Београду.

Организацију и евидентирање свих облика студија води Одсек за наставу и студентска питања.

Текуће информације о Основни студијама доступне су на страници Студентски инфо.

СТАТУТ

Делатност и организација Правног факултета Универзитета у Београду регулисани су важећим законима и Статутом Правног факултета.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве