др Добросав Миловановић, редовни професор

кабинет 336 (види на мапи зграде)
011 3027 696
bata@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 17:00 - 18:30
Уторак 10:00 - 11:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУправно право
Управно процесно право
Право локалне самоуправе
Мастер студијеУправно право
Управа и регулаторна реформа
Приступ правди у еколошким стварима
Social vs. Innovative Procurement
Докторске студијеУправно право
Управно процесно право
Јавна управа
Управа и регулаторна реформа
Службеничко право и службеничка етика

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2017
ИнституцијаУниверзитет у Београду – Правни факултет
Област (тема)Управно право
Докторат
Година2001
ИнституцијаУниверзитет у Београду – Правни факултет
Област (тема)Улога управе у регулисању финансијског тржишта
Магистратура/мастер
Година1993
ИнституцијаУниверзитет у Београду – Правни факултет
Област (тема)Правна питања устројства локалне (само)управе у Србији
Диплома
Година1988
ИнституцијаУниверзитет у Београду – Правни факултет

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески
користинемачки (пасивно знање)

Одабрани објављени радови

Монографије

1. Добросав Миловановић, Јован Ничић и Марко Давинић, „Стручно усавршавање државних службеника у Републици Србији“, („Professional development of civil servants in the Republic of Serbia“), друго измењено и допуњено издање (двојезично издање), Удружење за јавну управу и Службени гласник, Београд, 2012.

2. Д. Миловановић, Н. Ненадић и В. Тодорић, „Студија о унапређењу законодавног процеса у Републици Србији“, ГИЗ Пројекат за правну реформу Србије, 267 страница, ISBN 978-86-87737-53-2, Београд, Гласник, 2012, (два издања, српска и енглеска верзија).

Приручници и практикуми

1. „Водич за примену Закона о инспекцијском надзору“, М. Стефановић, Д. Миловановић, Ј. Стефановић, И. Драгошан, Министарство за државну управу и локалну управу и USAID, Представништво Cardno Emerging Markets USA Ltd., Београд, 2015, ISBN: 978-86-919327-0-1, 487 страница.

2. „Практикум за примену Закона о општем управном поступку“, З. Р. Томић, Д. Миловановић, В. Цуцић, Министарство за државну управу и локалну управу, Београд, 2017, ISBN 978-86-920653-0-9, 271 страница.

3. „Управни поступак – Приручник за полагање државног стручног испита“, З. Р. Томић, Д. Миловановић, В. Цуцић, Министарство за државну управу и локалну управу, Београд, 2017, ISBN 978-86-920653-1-6, 81 страница.

 • „Практикум за примену Закона о јавним набавкама“, Д. Миловановић, В. Цуцић и Б. Стојановић, Универзитет у Београду, Правни факултет, Библиотека Приручници, 425 страна, Београд, 2021.
 • Приручник “Стандарди Европског суда за људска права од значаја за Управни суд”, Д. Миловановић и И. Крстић (Управни суд, Правосудна академија и ОЕБС), 344 страница, Београд 2021.

Поглавља у монографијама

1. D. Vasiljević and D. Milovanović, „A Contribution to the Question of Professional Development of Civil Servants in the Republic of Serbia“, „International Scientific Conference „Archibald Reiss Days“, Thematic Conference Proceedings of International Signifince, KPA, IRZ, Volume I, pp. 43-54, Belgrade, 2013.

2. D. Vasiljević and D. Milovanović, „The Participation of Stakeholders and General Public in the Legislation Process (the Situation in the Republic of Serbia and a Comparative Review)“, International Scientific Conference „Archibald Reiss Days“, Thematic Conference Proceedings of International Signifince, KPA, IRZ, Volume III, pp. 55-63, Belgrade, 2014.

3. R. D. Vukadinović, D. Milovanović, D. Janićijević and V. Cucić, “Serbia – Application of EU Law by Serbian Courts Pre-accession Issues”, European Union Law Application by the National Courts of the EU-Membership Aspirant Countries from South East Europe, South East European Law School Network, German cooperation implemented by GIZ, Skopje, September 2014, pp. 141-156.

4. D. Vasiljević and D. Milovanović, „Towards New Solutions in the Law on Inspection Supervision in the Repulic of Serbia“, Thematic Conference Proceedings of International Significance “Archibald Reiss Days”, Volume 2, Academy of Criminalistic and Police Studies, pp. 233-239, 2015, Belgrade.

Остали одабрани радови

 1. “Administrative Procedure in Contemporary Environment (Case of Serbia)“, “Law as a Unifying Factor of Europe – Jurisprudence and Practice” – Comenius University in Bratislava, 2010
 2. D. Milovanović, M. Davinić and V. Cucić, „Efficiency of the Administrative Appeal (The Case of Serbia)“, in Transylvanian Review of Administrative Sciences, (37E): 95-111, 2012.
 3. D. Milovanović, D. Simović and Z. Vukašinović Radojičić, „The History of the Development of Local (Self) Government in Serbia“, Lex Localis, Volume 13, Number 1, Maribor, January 2015, pp. 101-116.
 4. Д. Миловановић, „Реформа јавне управе у Републици Србији у контексту приступања ЕУ“, „Српска политичка мисао“, Институт за политичке студије, Београд, 2016, 4/16.
 5. Д. Миловановић, В. Ковачевић, „Предуслови и значај развоја берзанског и ОТЦ тржишта терминских уговора у Србији“, Право и привреда, 4/-6/2016, стр. 338-354.
 6. D. Milovanović, V. Kovačević, „Role of clearinghouses in the development of security derivatives in Serbia”, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 2016.
 7. Д. Миловановић, Временско важење Закона о општем управном поступку, Правни живот, бр. 10, Том II, 2017, стр. 267-281.
 8. Д. Миловановић, Правна сигурност у контексту новог Закона о општем управном поступку, Право и привреда, бр. 7-9, Удружење правника у привреди, Београд, 2018, стр. 207-223.
 9. Д. Миловановић, Претпоставке за примену Закона о општем управном поступку, Правни живот, бр. 10, том II, Удружење правника Србије, Београд, 2018.
 10. Д. Миловановић, „Разматрање институционалног оквира заштите права у поступцима јавних набавки“, Право и привреда, бр. 4-6, Удружење правника у привреди, Београд, 2019, стр. 744-762.
 11. Д. Миловановић, Стратешки приступ систему јавних набавки, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2019), Уредник Вук Радовић, Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд, 2019, стр. 155-194.
 12. Д. Миловановић, Глава III, Предмет управног спора, Зборник радова 150 година управног спора у Србији (двојезично издање), Управни суд Републике Србије и Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019, стр. 81-132.
 13. Д. Миловановић и П. Савона, Привремене мере у управним споровима у италијанском и српском правном систему, Удружење правника Србије, Београд, 2019, стр. 197-218.
 14. Д. Миловановић, Јавне набавке и иновације, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2019), Уредник Вук Радовић, Универзитет у Београду – Правни факултет, 2020, стр. 183-236.
 15. Д. Миловановић, Односи републичких органа и органа јединица локалне самоуправе у Србији, Зборник радова 33. Сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић „Унификација права и правна сигурност“, Београд, 2020, Том II, стр. 205-226.
 16. Д. Миловановић, Постизање равнотеже јавних интереса у условима пандемије Ковида 19, Епидемија. Право. Друштво, Универзитет у Београду – Правни факултет, 2021. стр. 387-417.
 17. Д. Миловановић, Разматрање појединих аспеката покретања и претходног поступка управног спора у циљу унапређења његове делотворности и економичности, Зборник радова 35. Сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић „Судски поступак – правда и правичност“, Београд, 2022, стр. 617-635. 
 18. Д. Миловановић, Начела јавних набавки,  Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније 2022, уредник Вук Радовић, Универзитет у Београду Правни факултет, Београд, стр. 107-154.

Учешћа на конференцијама

Учешће у пројектима

 1. Анализа могућих модела за успостављање институционалног оквира за стручно усавршавање државних службеника (Министарство правде и државне управе, (2014-2015)
 2. Израда студије развојних потреба Правосудне академије у складу са обавезама постављеним у новом стратешком оквиру, Министарство правде и Правосудна академија (2014-2015).
 3. Процена Националне стратегије реформе правосуђа за период од 2013-2018 (2018).
 4. Припрема Предлога стратегије реформе јавне управе за Министарство правде и државне управе (2013-2014)
 5. Припрема Нацрта закона о инспекцијама за Министарство државне управе и локалне самоуправе (2013-2014)
 6. Припрема прописа за примену Закона о инспекцијама за Министарство државне управе и локалне самоуправе (2015)
 7. Припрема стратегије регулаторне реформе и методологије анализе утицаја прописа за Секретаријат за јавне политике (2015)
 8. Припрема Нацрта закона о Агенцији за борбу против корупције за Министарство правде (2015)
 9. Припрема Нацрта закона о општем управном поступку за Министарство државне управе и локалне самоуправе
 10. Припрема анализе регулаторног утицаја за Закон о општем управном поступку за Министарство државне управе и локалне самоуправе (RESPA 2015)
 11. Препоруке за смањивање оптерећења Управног суда (Good Governance Fund Project 2019)
 12. Србија као правна држава, пројекат Правног факултета Универзитета у Београду (1997- 2001)
 13. „Развој правног система Србије и усклађивање са правом Европске Уније“, Правни факултет Универзитета у Београду (2002-2021)
 14. Идентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду (2015-2020)
 15. Припрема Нацрта закона о електронској управи  за Министарство државне управе и локалне самоупреве (2016-2017)
 16. Унапређење праксе јавних набавки у Србији: компонента бр.2 – Подршка Министарству државне управе и локалне самоуправе Србије (ЕБРД, 2016-2017)
 17. Усклађивање са правним тековинама ЕУ и међународним актима о лобирању и израда текста Закона о лобирању за Министарство правде (2017)
 18. У организацији Службе за управљање кадровима Републике Србије, Националне академије за јавну управу, ГИЗ-а, Сталне конференције градова и општина као и Службеног Гласника одржао преко 30 обука у сврху примене  новог Закона о општем управном поступку, државним службеницима као и запосленима у јединицама локалне самоуправе и обуке о усклађивању посебних закона са одредбама Закона о општем управном поступку.
 19. GIZ Project „Support to public administration reform in the EU accession process” (16 June – 29 October 2021), Consultant for drafting Ex post analysis of the Bylaw on accreditation, manner of assignment and compensations of the implementers of professional development programs in the public administration (NAPA)
 20. UNDP – Project “Civil Service Training for the 21st Century in the Republic of Serbia”, (October – November 2021), Consultant for Development of the Baseline Study regarding scope of analytical research functions within NAPA

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Учешће у изради закона, стратешких и методолошких докумената

 1. Нацрт закона о концесијама (2002-2003)
 2. Нацрт закона о залози на покретним стварима (2003)
 3. Нацрт закона о финансијском лизингу (2003)
 4. Нацрт Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (2011)
 5. Нацрт закона о робним берзама (2013)
 6. Нацрт закона о инспекцијском надзору (2013-2015)
 7. Нацрт закона о привременом ограничењу права обављања привредних и других делатности (2014-2015)
 8. Нацрт закона о општем управном поступку (2014-2016)
 9. Нацрт закона о Агенцији за борбу против корупције (2015-2016)
 10. Нацрт закона о електронској управи (2016-2017)
 11. припрема подзаконских аката из надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе који произилазе из Закона о инспекцијском надзору (2015-2016)
 12. Резолуција о законодавној политици Народне скупштине Републике Србије (2013)
 13. Стратегија стручног усавршавања државних службеника (2011)
 14. Стратегија стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији (2011)
 15. Стратегија реформе јавне управе (2013-2014)
 16. Стрaтегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године (2015-2016)
 17. Јединствена методолошка правила за израду прописа Законодавног одбора Народне скупштине (2009)

Детаљна биографија

Др Добросав Миловановић рођен је 31. маја 1964. године у Београду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду. Магистарску тезу „Правна питања устројства локалне (само)управе у Србији“ одбранио је 1993. године. Докторску дисертацију „Улога управе у регулисању финансијског тржишта“ одбранио је 2001. године. За редовног професора за предмет Управно право изабран је 2017. године.

Изводи наставу на предметима из управноправне уже научне области на основним, мастер и докторским студијама на Правном факултету Универзитета у Београду (Управно право, Управно-процесно право, Управа и регулаторна реформа, Јавна управа). Ментор је и учествује у комисијама за преглед, оцену и одбрану докторских, магистарских, специјалистичких и мастер радова. Изводио је наставу на основним и последипломским студијама на предмету Управно право на Полицијској академији у Београду и наставу на брокерском курсу. Био је члан испитне комисије за полагање правосудног испита. Држао је предавања у оквиру програма Erasmusmobility сарадње са Универзитетом LUMSA из Рима и Правним факултетом Универзитета у Бечу. Изводио је обуку за тренере за Закон о инспекцијском надзору и обуку за Закон о општем управном поступку у организацији Службе за управљање кадровима и Националне академије за јавну управу, као и обуку за службенике на положају у организацији Националне академије за јавну управу. Предавао је на Охридској школи природног права.

Учешће у раду органа Правног факултета Универзитета у Београду

 • Обавља дужност председника Савета факултета и пет пута је биран за члана Савета факултета.
 • Обављао је дужност Продекана факултета за научни и стручни рад (2016-2018. године).
 • Постављен је за управника Центра за јавну управу и јавне набавке факултета 2015. године.
 • Постављен је за управника студијског програма мастер академских студија на енглеском језику Менаџмент јавних набавки 2017. године
 • Обављао је дужност заменика шефа Катедре за јавно право 2006. године и послове вршиоца дужности шефа Катедре за јавно право 2007. године.

Радно искуство

2018 –                  Члан Координационог тела Владе Србије за е-управу

2017- 2018         Члан Координационог тела Владе Србије за усклађивање посебних закона са       Законом о општем управном поступку

2005 – 2009.      Директор Економског института

2003 – 2004.   Председник Комисије за хартије од вредности, Република Србија.

2003                Потпредседник Савета за регулаторну реформу, Влада Србије.

2003                Члан Савезне комисије за хартије од вредности и финансијско тржиште.

2001-2002.     Члан интер-министарске групе за дерегулацију, Влада Србије.

2001-2003.     Заменик министра за економске везе са иностранством, Влада Србије.

1995 – 2000.   Члан Арбитраже Београдске берзе.

1991-2001.     Правни и финансијски саветник на Београдској берзи.

Поред осталога, користио је стипендију Владе Аустрије за докторске студије и учествовао у  програму Владе САД “US Financial Markets”.

Уредник је секције „Управно-правна заштита слободе“ Копаоничке школе природног права.

Члан је извршног одбора Удружења за јавну управу Србије.

Материјали за наставу и испите

УПРАВНО ПРАВО

Организационо управно право

Управно материјално право 23.3.2020

Управно процесно право питања 55-63

Првостепени управни поступак и појам жалбе

Поступање по жалби, ванредна правна средства и управни спор – питања 74-83

Управни спор II део

ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Литература за мастер студије Управно право

Докторске студије

Аудио предавање о управном спору

Предавање о управном спору садржи Power Point презентацију пропраћену аудио снимком предавања. Презентација садржи кључне тезе. Аудио снимак активира се покретањем презентације од почетка (Slide Show – Play from Start).

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве