др Катарина Доловић Бојић, ванредни професор

кабинет 32A (види на мапи зграде)
011 3027 692
k.dolovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеГрађанско право – општи део и Стварно право
Мастер студијеЗемљишнокњижно право
Стварноправно обезбеђење потраживања
Докторске студијеОпшти део грађанског права
Стварно право
Право обезбеђења потраживања
Право регистра непокретности

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанскоправна научна област
Докторат
Година2014.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)«Правне последице изјаве воље усмерене на раскид уговора због неизвршења»
Магистратура/мастер
Година2008.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)«Улога јавног бележника код заложног права на непокретности»
Диплома
Година2007.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правосудни смер

Стручна и научна усавршавања

Студијски боравци на Max Planck Institute for Comparative and International Private Law током 2013. и 2014. године

Познавање страних језика

говориенглески, француски, италијански, руски

Библиографија

Монографије

 • Монографија „Правне последице изјаве воље усмерене на раскид уговора због неизвршења“, Београд, 2016, 286 страна;
 • Монографија „Правно непостојећи уговор“, Правни факултет, Београд 2021, 247 страна. 

Објављени радови

 • „Улога јавног бележника код заложног права на непокретности”, Страни правни живот, Београд, бр. 2/2010, скраћена верзија мастер рада;
 • „Непостојећи уговор”, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2011;
 • „Remedies for breach of sales contract – loss and interest”, Civil Law Forum Conference, Скопље 2012;
 • „Суседско право: појам, карактеристике и однос према стварним службеностима”, Страни правни живот, Београд, бр. 3/2012;
 • „Споразумни раскид уговора”, Правни живот, Београд, бр. 10/2012;
 • „О дејству раскида уговора”, Правни живот, Београд, бр. 10/2013;
 • „Законски раскид уговора у европском уговорном праву”, Harmonius, Београд, бр. 1/2013;
 • „Утицај савесности повериоца на последице неоснованих раскида”, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2015;
 • „Савесност дужника као жртве неоснованог раскида”, Harmonius, Београд, бр. 1/2014;
 • „Утицај престанка уговора на стечено право својине прибавиоца и трећег лица у српском праву“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2018;
 • „Одржај као начин стицања права својине на непокретности“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2019;
 • „Одржај као начин стицања права стварне службености“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2019;
 • „О конверзији уговора у српском праву са посебним освртом на судску конверзију“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2020;
 • „Савесност као услов стицања права својине“, Правни живот, Београд, бр. 10/2017;
 • „Промењене околности у пракси домаћих судова“, Право и привреда, Београд, бр. 4-6/2018;
 • „Располагање једног (ван)брачног друга непокретношћу у заједничкој својини“, коауторски рад са доцент др Снежаном Дабић, Право и привреда, бр. 7-9/2019;
 • „О конверзији уговора у српском праву са посебним освртом на судску конверзију“, (са назнаком да је исти рад већ објављен у часопису Анали Правног факултета бр. 1/2020), зборник Одабране теме облигационог права, Београд 2020;
 • „Домаћи судови о расту курса швајцарског франка као промењеној околности“, зборник Rebus sic stantibus: раскид уговора о кредиту због промењених околности, Београд 2020;
 • „Живојин Перић о постојању и пуноважности уговора“, зборник Живојин М. Перић – личност и дело, Београд 2021; – „Делимична ништавост уговора“, коауторски рад са доцент др Снежаном Дабић, зборник Liber amicorum Мирко Васиљевић, Београд 2021.

Учешћа на конференцијама

 • Civil Law Forum Conference, Скопље 2012. године;
 • Учешће на међународном научном скупу „Друга регионална научна конференција из облигационог права“, Београд 2019. године;
 • Учешћа на сусретима правника у привреди у организацији Удружења правника у привреди Србије;
 • Учешћа у Копаоничкој школи природног права;
 • Учешћа у конференцијама Harmonius-ове школе права;
 • Учешће на конференцији од националног значаја „Живојин М. Перић – личност и дело“, Београд 2019. године…

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитетски преображај Србије, Универзитет у Београду – Правни факултет
МеђународниУчесник на међународном пројекту LAWGEM који за циљ има креирање мастер програма Law and Gender (New quality in education for gender equality – strategic partnership for the development of master’s study program Law and Gender)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан уређивачког одбора научног часописа Право и привреда

Награде и признања

 • Стипендија Max Planck Института за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу (Немачка), март 2014. године;
 • Награда „Фонда др Драгољуб Атанацковић“ за најбољег студента правосудног смера генерације 2003/2004;
 • Током студија била је стипендиста Министарства РС за просвету и спорт, Града Београда, као и Владе РС, Фонда за младе таленте;
 •  Похвалнице Правног факултета Универзитета у Београду за одличан успех током све четири године студија.

Остало

Члан Библиотечког одбора Правног факултета;

Члан Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета наставе на Правном факултету.

Детаљна биографија

Катарина Доловић Бојић је рођена 11. октобра 1984. године у Београду. Основну школу и Девету београдску гимназију завршила је као носилац дипломе „Вук Караџић“. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 16. октобра  2007. године са просечном оценом 9,97, као најбољи студент правосудног смера, за шта је награђена од „Фонда др Драгољуб Атанацковић“. Академске дипломске студије – мастер завршила је из грађанскоправне научне области, 2. јула 2008. године, с просечном оценом 10, одбранивши том оценом и мастер рад под насловом „Улога јавног бележника код заложног права на непокретности“.

Од новембра 2008. до октобра 2010. године радила је као судијски приправник у Четвртом општинском, односно Првом основном суду у Београду. Била је ангажована на пројекту Института за упоредно право „Право СЦГ и међународне судске институције“.  У звање сарадника у настави за грађанскоправну ужу научну област – предмет Грађанско право – општи део и Стварно право изабрана је у септембру 2010. године, а у звање асистента на истом предмету у новембру 2011. године. Као асистент је изводила вежбе из предмета Грађанско право – општи део и Стварно право и Облигационо право. Докторирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 19. јуна 2014. године, одбранивши са одликом докторску дисертацију под насловом “Правне последице изјаве воље усмерене на раскид уговора због неизвршења“. У звање доцента је изабрана у новембру 2015. године.

Учествује у извођењу наставе на основним, мастер и докторским студијама. Закључно са школском 2017/2018. годином била је ангажована у извођењу наставе на Грађевинском факултету Универзитета у Београду – Катедри за геодезију, на мастер студијама (модул „Управљање непокретностима“), на предмету Стварно право. Изабрана је у звање ванредног професора у јулу 2021. године.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве