др Ненад Тешић, ванредни професор

кабинет 117 (види на мапи зграде)
011 3027 610
nenad.tesic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеГрађанско право (општи део)
Стварно право
Спортско право
Мастер студијеОбезбеђење потраживања Земљишно књижно право
Докторске студијеОбезбеђење потраживања

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2012
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанско право (општи део) /Стварно право
Докторат
Година2012
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)PACTUM DE CEDENDO –
О продаји потраживања као бестелесних ствари
Магистратура/мастер
Година2006
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Обезбеђење потраживања уписом заложног права у јавне књиге

Стручна и научна усавршавања

„Brooklyn Law School” у New York – у USA на основу стипендије „Junior Faculty Development Program” 2004 – 2005

Добитник је „Max Planck Gesselschaft” докторске стипендије за истраживање на „Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht“ у Хамбург – у у периодима јули – август 2007 и јули-август 2010

Познавање страних језика

говориенглески

Библиографија

Монографијe :

 • Регистрована залога, Београд 2007, стр. 279;
 • Продаја и пренос потраживања, Београд 2012, стр. 395
 • ПРАВО ЗАШТИТЕ ХИПОТЕКАРНИХ ПОТРОШАЧА – Правна трилогија,

Књига прва: Појам хипотекарног потрошача, Београд 2022, xlviii, 735 стр

Научни чланци:

 • „Фидуцијарни пренос својине као средство обезбеђења потраживања”, Правни живот 10/2002, стр. 107 – 115;
 • „О предмету заложног права”, Правни живот бр. 10/2003, стр. 115 – 130;
 • „Људски живот in statu nascendi – Питање својине или ограниченог правног субјективитета” – Зборник радова са Саветовања „Ново породично законодавство” у Врњачкој Бањи, 16. и 17. октобар 2006 године, стр. 329-347;
 • „О заједничкој имовини супружника”, Правни живот бр. 10/2006, стр. 259-277;
 • „Има ли својине у виртуелном свету – О природи субјективних права на електронским добрима – Правни живот бр. 11/2008, стр. 187-215;
 • „Љубав на први потпис – О моралности брачних уговора“, Анали Правног Факултета у Београду бр. 2/2009, стр. 229-246;
 • „О каузи и доброј вери – Један правно-етимолошки оглед“, Правни живот бр. 1-2/2010, стр. 93-122;
 • „ Causa and Bona Fides – A Legal and Etymological Study“, Private Law Reform in South East Europe, Liber Amicorum Christa Jessel-Holst, M. Vasiljević, R. Kulms, T. Josipović, M. Stanivuković (eds.), Belgrade 2010, стр. 413-436;
 • „ Security Rights in Movables and Claims (Republic of Serbia) “ , Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses, First Regional Conference, Cavtat 2010, Volume II, стр. 88-113;
 • „Обезбеђење на покретним стварима и потраживањима (Република Србија)“, Форум за грађанско право за југоисточну Европу, Избор радова и анализа, Прва регионална конференција, Цавтат 2010, Књига II, стр. 218-243 (превод);
 • „ Comparative Analysis of the Secured Party’s Options after the Debtor’s Default (South East Europe) ,“ Collection of studies and analyses, First Regional Conference, Cavtat 2010, Volume II, str. 290-297;
 • „Компаративна анализа овлашћења која стоје на располагању обезбеђеном повериоцу у случају доцње дужника у државама југоисточне Европе“ , Форум за грађанско право за југоисточну Европу, Избор радова и анализа, Прва регионална конференција, Цавтат 2010, Књига II, стр. 317-324 (превод);
 • „Српски законодавац на потезу – Један чисто правни приступ лобирању“, Право и привреда 10-12/2010, стр. 133-155;
 • „Пословна тајна на српски начин (de lege latа)“ у Вук Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2011), Београд 2011, стр. 515-540 ;
 • „Доцња заложног дужника као окидач за принудно намирење“, Светислав Табороши (приредио), Развој правног система Србије и хармонизација с правом ЕУ (правни, економски, политички и социолошки аспекти) 2011, Београд 2012; стр. 258-277
 • „Ко плати дукат да у брак у уђе нуди два да из брака изађе“,
 • Анали Правног Факултета у Београду, бр. 1/2012, стр. 293-318;
 • „ Deus ex machina – О правнообавезујућој својини на аутомобилу“ Усклађивање пословног права Србије с правом Европске уније (2012), Уредник Вук Радовић, Београд 2012, стр. 393-422;
 • „О правнопословном осамостаљивању физичких лица“, Усклађивање пословног права Србије с правом Европске уније (2013), Уредник Вук Радовић, Београд 2013, стр. 404-437;
 • Неколико актуелних питања из области заштите државине, HARMONIUS – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe 2013;
 • „О значају форме за промет непокретности –анализа судске праксе пре увођења јавнобележничког записа у српско право-“, Усклађивање пословног права Србије с правом Европске уније (2014), Уредник Вук Радовић, Београд 2014, стр. 482-511;
 • „Пренос права и обавеза у оквиру начела формалног легалитета“, HARMONIUS – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe 2014, стр.319 -349;
 • „Идентитет предмета извршења – основ за утврђивање трошкова поступка-“ HARMONIUS – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe 2015, стр. 250 -279;
 • „Уставноправни меч адвокати против јавних бележника окончан је службеним резултатом 3:0 за фискус Републике Србијe“, Усклађивање пословног права Србије с правом Европске уније (2015), Уредник Вук Радовић, Београд 2015, стр. 470-496.
 • „О повериочевим допунским правима”, Ohrid School of Law, JURIDICA – Journal of Legal and Social Studies, 1/2015, стр. 175-201 (коауторски са Вуком Радовићем);
 • „On Creditor’s Supplemental Rights”, Annals FLB – Belgrade Law Review, Year LXIII, 2015, No. 3, стр. 141 – 169 (коауторски са Вуком Радовићем);
 • „Неколико глоса уз предлог Закона о становању и одржавању стамбених зграда“, Усклађивање пословног права Србије с правом Европске уније (2016), Уредник Вук Радовић, Београд 2016, 370- 399
 • О „изузетности” дуга за струју, HARMONIUS – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe 2016, стр. 293 -319;
 • „Како расплакати Есхила? – О правнотрагичној рестриктивности у тумачењу појма „прелаз потраживања“- Право и привреда 7-9 /2017 стр.75-108; (M51)
 •  „О процесном положају новог власника (хипотековане) непокретности у извршном поступку“, Усклађивање пословног права Србије с правом Европске уније (2017), Уредник Вук Радовић, Београд 2017, 440–468
 • „Да ли је право следовања уставом заштићени имовински интерес и у односу
 • на Републику Србију“, I Део, Анали Правног Факултета у Београду 1/2018,159-179 (M24)
 • „Да ли је право следовања уставом заштићени имовински интерес и у односу на Републику Србију“, II Део, Анали Правног Факултета у Београду 2/2018, 89- 105, (M24) изложен на конференцији ИДЕНТИТЕТСКИ ПРЕОБРАЖАЈ СРБИЈЕ, Универзитет у Београду Правни факултет 18-19 април 2019. године
 • „О фикцији забележбе решења о извршењу у јавним књигама или колико „рупа“ у неком закону је потребно да би се исти сматрао једном „великом црном рупом“, Усклађивање пословног права Србије с правом Европске уније (2018), Уредник Вук Радовић, Београд 2018, 434 – 468,
 • „Одлагање извршења арбитражне одлуке -periculum in mora или ultima ratio у одбрани дужника од неоправданог осиромашења? “ HARMONIUS – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe 2018, 280-326,
 • „Промена субјеката уз очување идентитета облигације: случај Србија -Европска матрица и наслеђе професора Константиновића“, Razvojne tendence v obligacijskem pravu: ob 40-letnici zakona o obligacijskih razmerjih, 15.–16. november 2018, Pravna Fakulteta Univerze v LJubljani (прихваћено за објављивање)
 • „Битка за рањенике“ – некада на Неретви, а сада за заштиту слабије уговорне стране”, u knjizi sažetaka sa međunarodnog naučnog skupa “Druga regionalna naučna konferencija iz obligacionog prava” Beograd 14. i 15.novembar 2019. Beograd 2019, 42-43
 • „О праву страног хипотекарног повериоца на намирење преузимањем хипотековане непокретности у Републици Србији“, Усклађивање пословног права Србије с правом Европске уније (2019), (Ур. Вук Радовић), Београд 2019, 455-488, изложен на конференцији XIV HARMONIUS SCHOOL OF LAW, „LEGAL TRANSPLANTS – BORROWING NORMS OR SILENT WAR OVER LEGAL SUPREMACY“, International Conference on South East European Law, 29 November 2019
 • „О личноправним последицама приступања хиландарском братству“, u Proceedings from International Scientific Conference, State-Church Law Through Centuries / Државно–Црквено Право Кроз Векове, 11-13 октобар 2019 (Ур.Владимир Чоловић, Велибор Џомић,Владимир Ђурић, Милош Станић) Институт за упоредно право, Православна Митрополија Црногорско-приморска, ИИУ „Светигора‟Београд – Будва 2019, 653 – 680  (коауторски са Милошем Станковићем, Далибором Ђукићем,
 • „О извршности заложне изјаве“ Правни живот 10/19, 489 -518 “ Рад изложенна конференцији Копаоничка школа природног права „Право и снага умности“ од 13-17. 12. 2019. године
 • „О природи и пореклу потрошачке рањивости”, Анали Правног факултета у Београду 3/2020, 80-102. „Одабране теме облигационог права“, Марија Караникић Мирић, Марко Ђурђевић (ур.) Зборник радова с Друге регионалне конференције из облигационог права одржане 14. и 15. новембра 2019. на Правном факултету Универзитета у Београду, 344 – 366.
 • „О извршности извода из регистра залога“ Усклађивање пословног права Србије с правом Европске уније – 2020, (Ур. Вук Радовић), 513-541. Изложен на конференцији: XV HARMONIUS SCHOOL OF LAW, Iustinianus or Tribonianus, to whom lawyers should pay a tribute?” International Conference on South East European Law, Belgrade, 27. XI 2020.
 • Бити или не бити – Да ли је дигитална трансформација у време пандемије COVID-19 спас за потрошаче, или их, у контексту нове реалности на тржишту, чини нарочито рањивим? Архив за правне и друштвене науке 3-4/2021, 61-102.
 • On „limitation of assignability“ theory based on an example of LLC members’ pre-emptive right, Трећа регионална знанствена конференција из обвезног права. 21. и 22. липња 2021. године, Загреб, 207 – 235.
 • Ако сам ти оснивач, нису нам кесе сестре”- Да ли и даље верујемо у лимитну функцију Доо? Усклађивање пословног права Србије с правом Европске уније -2021, (Ур. Вук Радовић), Београд 2021, стр. 137–182.
 • О противправности цесије у блокади – Прилог теорији о постојању забрањених уговора које не прати санкција ништавости, Анали Правног факултета у Београду, Посебан број у част проф. Константиновића, Год. 70, св. 5, 383-425.
 • “Само је небо граница”: о заснивању залоге на дигиталним добрима, Прихваћено за објављивање у зборнику Усклађивање пословног права Србије с правом Европске уније -2022, (Ур. Вук Радовић), Београд 2022, (М44) Изложен на конференцији XVII HARMONIUS SCHOOL OF LAW, Offline v Online: Common values and fundamental rights, International Conference on South East European Law, Belgrade, 25. XI 2022.

Учешћа на конференцијама

X Harmonius School of Law,

„Access to Justice – How Much Does it Cost?“

Zlatibor, 26-29. XI 2015

IX Harmonius School of Law,

 Legal Optimism – The New Wave in Interpretation of the Relation Between Law and Justice”

Zlatibor, 20-23. XI 2014

VIII Harmonius School of Law,

„Legal Reform in EU Accession Process“

Zlatibor, 05-08. XII 2013

VII Harmonius School of Law,

 South East Europe – EU Law Ante Portas“

Zlatibor, 02-05. XII 2012

Civil Law Forum for South East Europe, First Regional Conference, Cavtat 2010

Учешће на научним пројектима

ДомаћиУсклађивање пословног права Србије с правом Европске уније Руководилац Вук Радовић
Идентитетски преображај Србије
МеђународниERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIP IN HIGHER EDUCATION – NEW QUALITY IN EDUCATION FOR GENDER EQUALITY, STRATEGIC PARTNERSHIP FOR THE DEVELOPMENT OF MASTERS STUDY PROGRAM, LAW AND GENDER, LAWGEM

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

HARMONIUS

Удружење правника Републике Србије и Републике Српске

Награде и признања

Остало

Од 2013. године изводи наставу и испите на Правном Факултету, Универзитета у Источном Сарајеву на предмету Облигационо право, а од 2015. године и на предмету Стварно право.

Председник је удружења HARMONIUS (www.harmonius.org) и уредник часописа HARMONIUS – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe

Члан је комисије Владе Републике Србије за израду Нацрта Закона о лобирању и Комисије за израду Нацрта Закона о становању и одржавању зграда

Био је и члан комисије за израду Нацрта закона о привредним коморама,

Члан је редакције часописа Право и привреда.

Члан је међународног уређивачког савета „Pravnog letopisa“, – Научне ревије Института за компаративно право при Правном факултету у Љубљани (“Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani”).

Члан је међународног уређивачког одбора „Ohrid School of Law“, JURIDICA – Journal of Legal and Social Studies.

Детаљна биографија

Рођен у Јајцу 1977 године.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве