др Милена Ђорђевић, доцент

кабинет 118 (види на мапи зграде)
011 3027 737
milena@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 13:30 - 15:00
Уторак 17:00 - 18:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеМеђународно трговинско право
Арбитражно право
Студија случаја и симулација суђења

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески
користифранцуски

Библиографија

 1. “Pravila o ubrzanom arbitražnom postupku“, u: Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije (2022) (urednik Vuk Radović), Beograd 2021
 2. „Virtual Arbitration Hearings: The New Normal?“, Anali PFB 3/2021, 547  (koautorski sa Vladimirom Pavićem)
 3. “Arbitražne pouke iz 2020. godine – smernice za transparentniji, fleksibilniji i efikasniji arbitražni postupak“, Liber Amicorum prof. dr Mirko Vasiljević (ur. Dušan Popović), Beograd 2021
 4. “Procesne nepravilnosti kao razlog za poništaj arbitražne odluke – pouke iz uporedne sudske prakse, drugi deo“, Harmonius Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, Beograd 2020
 5. “Procesne nepravilnosti kao razlog za poništaj arbitražne odluke – pouke iz uporedne sudske prakse“, u: Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije (2020) (urednik Vuk Radović), Beograd 2020
 6. “Liberalizacija međunarodne trgovine i zaštita životne sredine – bilateralni i multilateralni mehanizmi obzbeđenja njihove koegzistencije“, u: Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije (2019) (urednik Vuk Radović), Beograd 2019
 7. Pravo Svetske trgovinske organizacije – odabrane teme u svetlu prakse Tela za rešavanje sporova STO, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2019 (koautorski sa Markom Jovanovićem)
 8. “Pravni režim sanitarnih i fitosanitarnih mera u međunarodnoj trgovini“, u: Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije (2018) (urednik Vuk Radović), Beograd 2018 (koautorski sa Markom Jovanovićem)
 9. “Uloga sekretara arbitražnog veća“, Pravo i privreda 5-8/2018
 10. “Article 4“, u: UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Commentary (Kroell, Mistelis, Perales Viscasillas (eds.)), CH Beck/Hart/Nomos, Munchen 2018
 11. “Article 74“, u: UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Commentary (Kroell, Mistelis, Perales Viscasillas (eds.)), CH Beck/Hart/Nomos, Munchen 2018
 12. “Article 75“, u: UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Commentary (Kroell, Mistelis, Perales Viscasillas (eds.)), CH Beck/Hart/Nomos, Munchen 2018
 13. “Article 76“, u: UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Commentary (Kroell, Mistelis, Perales Viscasillas (eds.)), CH Beck/Hart/Nomos, Munchen 2018
 14. “Article 77“, u: UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Commentary (Kroell, Mistelis, Perales Viscasillas (eds.)), CH Beck/Hart/Nomos, Munchen 2018
 15. “Access to Arbitration by Economically Weaker Parties“, Croatian Arbitration Yearbook Vol. 24 (2017) (koautorski sa Markom Jovanovićem)
 16. “Načelo prevencije štete kao način ograničenja obima naknade štete zbog povrede ugovora o međunarodnoj prodaji robe“, prilog projektu Identitetski preobražaj Srbije 2017 (zbornik radova)
 17. “Rešavanje sporova u sistemu Svetske trgovinske organizacije“ u: Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije (2017) (urednik Vuk Radović), Beograd 2017
 18. Resolution of International Commercial Disputes Before Serbian Arbitral Institutions – Certain Salient Features of The New Institutional Rules, у: Liber Amicorum Гашо Кнежевић (уредници: Тибор Варади, Добросав Митровић, Драгор Хибер, Владимир Павић, Милена Ђорђевић и Марко Јовановић), Београд 2016 (коауторски са проф. др Владимиром Павићем)
 19. Услови за примену мера заштите од прекомерног увоза у светлу праксе Европске комисије и Тела за решавање спорова Светске трговинске организације, у : Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2015) (уредник Вук Радовић), Београд 2016 (коауторски са Марком Јовановићем)
 20. Economic and Commercial Laws,  Encyclopedia of International Laws, Kluwer Law International, The Hague 2016 (монографија, коауторски са проф. др Мирком Васиљевићем и доц. др Марком Јовановићем)
 21. Медијација и арбитража, Билтен Врховног касационог суда бр. 2/2016, Београд (коауторски са Љубицом Милутиновић)
 22. Критички осврт на научне расправе о основу уговорне одговорности према одредбама Конвенције УН о уговорима о међународној продаји робе, Harmonius Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, Београд 2015
 23. Услови за одређивање антидампиншких мера у светлу праксе Европске комисије и Тела за решавање спорова Светске трговинске организације, у : Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2015) (уредник Вук Радовић), Београд 2015 (коауторски са Марком Јовановићем)
 24. Новине у правном оквиру за АДР у Србији, Harmonius Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, Београд 2014 (коауторски са проф. др Владимиром Павићем)
 25. Правни режим субвенција у међународној трговини, у : Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2014) (уредник Вук Радовић), Београд 2014 (коауторски са Марком Јовановићем)
 26. The CISG in Southeastern Europe u: International Sales Law – A Global Challenge (ed. Larry DiMatteo), Cambridge University Press, 2014 (коауторски са проф. др Владимиром Павићем)
 27. Negotiations of Contracts from a Perspective of Legal Certainty in International Business Transactions, Економика предузећа, новембар-децембар 2013 (коауторски са проф. др Јеленом Перовић)
 28. Унификација уговорног права у Европској унији – колизиони и материјалноправни аспекти, у : Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2013) (уредник Вук Радовић), Београд 2013 (коауторски са Марком Јовановићем)
 29. Пуноважност уговорних одредаба о плаћању унапред одређеног новчаногизноса за случај повреде уговора о међународној продаји робе, Право ипривреда бр. 4-6/2013
 30. Resolution of Commercial Disputes through Arbitration as a Contributorto Improvement of Business Environment in Serbia, Економика предузећа март-април 2013 (коауторски са проф. др Јеленом Перовић)
 31. The Scope and Sphere of Application of the CISG in the Balkans, у: Festschrift für Helmut Rüßmann, Јурис 2013, (коауторски са проф. Др Владимиром Павићем).
 32. Конвенција УН о уговорима о међународној продаји робе у српском праву и пракси – искуства и перспективе, Анали Правног факултета у Београду 2/2012.
 33. Унификација права међународне трговине под окриљем СТО – Пут ка слободнијој међународној трговини, Правни живот бр. 11/2012 (коауторски са Марком Јовановићем)
 34. Нецаринске мере заштите као мере ограничења слободе трговине робом у светлу праксе Европског суда правде и Тела за решавање спорова Светске трговинске организације, у : Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2012) (уредник Вук Радовић), Београд 2012 (коауторски са Марком Јовановићем)
 35. Обим накнаде штете због повреде уговора о међународној продаји робе, докторска дисертација, Београд 2012.
 36. Неки институти царинског права Европске уније у светлу праксе Европског суда правде и Тела за решавање спорова Светске трговинске организације, у : Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2011) (уредник Вук Радовић), Београд 2011 (коауторски са Марком Јовановићем)
 37. Article 4, у UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Commentary (Kroell, Mistelis, Perales Viscasillas (eds.)), CH Beck/Hart/Nomos, Munchen 2011
 38. Declaration of Price Reduction under the CISG: Much Ado About Nothing?, у International Arbitration and International Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution (Kroell, Mistelis, Perales Viscasillas, Rogers (eds.)), Kluwer Law International, AH Alphen aan den Rijn 2011
 39. Chapter: Serbia, у International Contract Manual (eds. Kritzer, Eiselen,Vanto, Vanto), Thomson West 2011  (коауторски са проф. др Мирком Васиљевићем)
 40. The Foreign Trade Court of Arbitration at the Serbian Chamber of Commerce (Serbia FTCA), поглавље у World Arbitration Reporter International Encyclopaedia of Arbitration Law and Practice, second edition, Volume 2 – National Arbitration Institutions (Mistelis/Shore/Brekoulakis/Smit eds.) Jurisnet, LLC, New York 2010
 41. Mexican Revolution’ in CISG Jurisprudence and Case-Law: Attorney’s Fees As (Non)Recoverable Loss for Breach of Contract, у М. Васиљевић, Р. Кулмс, Т. Јосиповић, М. Станивуковић (eds.), Private Law Reform in South East Europe, Liber Amicorum Christa Jessel-Holst, Београд 2010
 42. Application of the CISG before the Foreign Trade Court of Arbitration at the Serbian Chamber of Commerce – Looking Back at the Latest 100 Cases, The Journal of Law and Commerce, Volume 28, Issue 1, Fall 2009 (коауторски са проф. др Владимиром Павићем).
 43. Chapter 6: The Export of American Legal Education and Its Impact in Serbia у R. Brand, D.W. Rist (ed.), The Export of Legal Education, Its Promise and Impact in Transition Countries, Ashgate, 2009
 44. Примена Бечке конвенције у арбитражној пракси Вањскотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, Право и господарство бр. 6/2008 (коаторски са доц. др Владимиром Павићем) [репринт на енглеском језику објављен у Croatian Arbitration Yearbook Vol. 16, 2009]
 45. Примена Бечке конвенције у пракси Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, Право и привреда бр. 5-8, Београд 2008 (коауторски са доц. др Владимиром Павићем).
 46. Рад Саветодавног већа за примену УН Конвенције о међународној продаји робе од 1980. године, Право и привреда бр. 9-12/2008, Београд.
 47. Serbia: Economic and Commercial Laws, Encyclopedia of International Laws, Kluwer Law International, The Hague 2007 (монографија, коауторски са проф. др Мирком Васиљевићем)
 48. Мере заштите од прекомерног увоза, Право и привреда бр. 5-8, Београд 2007
 49. Дампинг, Право и привреда бр. 9-11, Београд 2006
 50. Међународна сарадња Правног факултета (коауторски са проф. др Стеваном Лилићем) у монографији: Сто шездесет пет година Правног факултета Универзитета у Београду 1841-2006
 51. Каматна стопа због доцње у извршењу новчане обавезе – Да ли је униформно решење могуће?, Правни живот бр. 11/2005, III том, Београд 2005
 52. Ослобођене од одговорности у међународној продаји робе, Право и привреда бр. 5-8, Београд 2005
 53. Начело савесности и поштења – универзални принцип међународне трговине, Правни живот бр. 10/2004, II том, Београд 2004
 54. Накнадни рок за извршење уговора према одредбама Бечке конвенције, Правни живот бр. 11/2003, III том, Београд 2003
 55. Битна повреда уговора према одредбама Бечке конвенције, у теорији и пракси, Право и привреда бр. 5-8, Београд 2003

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођена 7. октобра 1977. године у Београду (девојачко презиме: Милутиновић), где је завршила основну и средњу школу (XIII гимназију) са највишом просечном оценом. Правни факултет у Београду уписала је школске 1996/97. године, а дипломирала на привредно-правном смеру септембра 2000. године као студент генерације, са просечном оценом 10. Исте године уписала је и последипломске студије, смер: међународно привредно право, и специјалистичке студије из области уговора у међународној трговини. 2001. године, као стипендиста америчке владе, одлази на последипломске студије у САД, Правни факултет Универзитета у Питсбургу, где је маја 2002. године магистрирала са одликом (Magna Cum Laude). Августа 2001. године завршила је и специјалистичке студије из области заштите животне средине на ААОМ-у, са одличним успехом. Лета 2005. и јануара 2008. године боравила је на Макс Планк Институту за међународно приватно и страно право у Хамбургу као њихов стипендиста ради истраживања за њену докторску дисертацију. На Правном факултету Универзитета у Београду је 22. јуна 2012. године одбранила са одликом докторску дисертацију на тему Обим накнаде штете због повреде уговора о међународној продаји робе. Током студија била је стипендиста више домаћих и иностраних фондација. За одличан успех награђивана је како у земљи тако и у САД.

По завршетку студија, годину дана ради као адвокатски приправник у Београду. Лета 2002. године провела је три месеца на пракси у правном одељењу америчке компаније Westinghouse Electric Co. у Питсбургу, а од октобра 2002. године запослена је на Правном факултету у Београду у звању асистента-приправника, односно асистента и данас доцента на предметима Међународно привредно право и Арбитражно право. Две године учествовала је у извођењу вежби и из Права осигурања, а тренутно је ангажована и у настави на мастер студијама из европских интеграција, која се одржава на енглеском језику, на предметима Practical Skills-Legal English и EU Trade Policy and the World.

На Факултету, са колегом проф. др Владимиром Павићем више година припрема и води тим студената IV године и апсолвената на међународно такмичење Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot из области Права међународне продаје и Арбитражног права, које се сваке године одржава у Бечу, на којем наш Факултет већ низ година постиже сјајне резултате. Такође, један је од организатора међународног студентског такмичења Belgrade Open Pre-Moot и члан организационог одбора за организацију међународне конференције из арбитражног права – Belgrade Arbitration Conference, координаторmoot court активности на Факултету и координатор реализације сарадње Правног факултета Универзитета у Београду, Пејс универзитета у Њујорку и Queen Mary колеџа Универзитета у Лондону на пројекту превођења српске праксе из области међународне продаје робе на енглески језик.

У јесен 2010. године је у својству гостујућег професора учествовала у извођењу наставе на предмету Међународна трговинска арбитража на Правном факултету Универзитета у Питсбургу, САД, а од 2012. године је члан међународног жирија за доделу награде за најбољи есеј из области Међународног привредног права на међународном такмичењу The Clive M. Schmitthoff Essay Competition у организацији Института за међународно привредно право Пејс универзитета из САД и Queen Mary колеџа Универзитета у Лондону.

Учествовала је на бројним научним скуповима у земљи и иностранству, на којима је одржала више стручних предавања на српском и енглеском језику. Тренутно је ангажована и на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније„.

Арбитар је на листи арбитара Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Црне Горе и Сталног избраног суда при Привредној комори Србије. Бави се и консултантским послом (радила за USAID, PLAC, GTZ, IFC и друге међународне организације).

Обављала је функцију секретара билтена Правног факултета – Acta Diurn у периоду од октобра 2004. до децембра 2008. године, била је члан више стручних Комисија на Факултету, члан Савета Правног факултета, а од маја 2005. године и правни саветник Токио фонда Универзитета у Београду. Члан је управног одбора Удружења правника у привреди Србије, уредник часописа Harmonius Journal of Legal and Social Studies и члан редакције часописа Право и привреда. Оснивач је и члан управног одбора Центра за еколошки развој, невладине организације из Београда, оснивач Удружења научника и истраживача у области правних студија – ХАРМОНИУС и директор студија за Међународно привредно право и Арбитражно право при Удружењу, члан Фондације Радомир Лукић, фондације Осмех на дар и алумни удружења Правног факултета Универзитета у Београду и алумни удружења Универзитета у Београду. Такође, члан је Међународне адвокатске коморе (International Bar Association), Удружења за међународно економско право (Society for International Economic Law), удружења жена у арбитражи (Arbitral Women), ICC форума младих арбитара (ICC Young Arbitrators Forum), Међународне арбитражне групе младих при Лондонском међународном арбитражном суду (LCIA Young International Arbitration Group), Швајцарског арбитражног удружења за правнике млађе од 40 година (ASA below 40) и међународног Moot алумни удружења (Moot Alumni Association).

1991. године завршила је балетско-музичку школу (свира клавир), а 1995. године била је јуниорски шампион Србије и вицешампион Југославије у веслању.

Удата је и има сина Растка.

Материјали за наставу и испите

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Међународно приватно право

Писмени елиминациони тест из предмета Међународно приватно право:

 • Обавезе полагања теста су ослобођени студенти који имају прелазну оцену са вежби; они имају директну проходност на усмени део теста али су дужни да се појаве на иницијалној прозивци у време заказано за почетак испита.
 • Примери елиминационих тестова: пример 1, пример 2.

Испитна питања и материјали за спремање испита из предмета Међународно приватно право – почев од јунског испитног рока 2012.

Предлог тема за семинарски рад из предмета Међународно приватно право

Презентације са предавања:

МПП ТЕСТ СИМУЛАЦИЈА март 2015.

МПП ТЕСТ СИМУЛАЦИЈА мај 2016.

Међународно трговинско право

ИСПИТНА ПИТАЊА из предмета Међународно трговинско право

 1. Страна улагања, јавно приватно-партнерство и концесије
 2. Светска трговинска организација
 3. Царинско право
 4. Мултинационално предузеће
 5. Бечка конвенција – енглеско-српски текст
 6. Примена Бечке конвенције у српској арбитражној пракси
 7. Бечка конвенција – интернет извори
 8. Дигеста случајева примене Бечке конвенције (на енглеском језику)

РЕЛЕВАНТНИ ПРАВНИ ИЗВОРИ

Арбитражно право

ИСПИТНА ПИТАЊА из предмета Арбитражно право

 1. Презентације са предавања

РЕЛЕВАНТНИ ПРАВНИ ИЗВОРИ

НОВИНЕ У ПРАВНОМ ОКВИРУ ЗА АДР У СРБИЈИ

Препоручује се студентима да испиту из предмета Арбитражно право приступе тек након што су положили испите из предмета Међународно приватно право и Грађанско процесно право или бар савладали материју обухваћену овим предметима.

Студије случаја и симулација суђења

 1. Испитни задатак један
 2. Испитни задатак два
 3. Испитни задатак три

Улога и надлежност Повереника за заштиту равноправности

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Модул међународно пословно право

 1. Наставни план
 2. Распоред наставе

Међународно трговинско право

Обавезна литература за спремање испита из Међународног трговинског права на мастер академским студијама подмодул Међународно пословно право

 1. Владимир Стојиљковић, Међународно привредно право, Београд 2003
  или
  Радомир Ђуровић, Александар Ћирић, Међународно трговинско право, општи део, Правни факултет Ниш, Центар за публикације, 2005;
  или
  Витомир Поповић, Радован Вукадиновић, Међународно пословно право, општи део, Бања Лука/Крагујевац, 2005;
  или
  Радован Вукадиновић, Међународно пословно право, Крагујевац, 2012;
 2. Сандра Фишер Шобот, Право међународне продаје, Нови Сад 2014;
 3. Одабрани чланци из фолдера Литература за спремање испита из МТП, доступна овде
 1. Мултинационално предузеће
 2. Светска трговинска организација
 3. Решавање спорова у међународној трговини
  3.1 Ефикасност решавања спорова у СТО
 4. Царинско право
  4.1 Неки институти царинског права
  4.2 Нецаринске мере заштите
 5. Облици страних улагања
 6. Бечка конвенција
  6.1 Бечка конвенција српски/енглески текст
  6.2 Бечка конвенција – интернет извори
  6.3 Примена Бечке конвенције у српској арбитражној пракси
  6.4 Бечка конвенција – искуства и перспективе
  6.5 Дигеста случајева примена Бечке конвенције енглески језик

МОДУЛ ТРГОВИНСКО ПРАВО

Међународна продаја робе

 1. План рада у летњем семестру 2013/2014
 2. Бечка конвенција – енглеско-српски текст
 3. Примена Бечке конвенције у српској арбитражној пракси
 4. Зборник материјала са Uniform Sales Law конференције (2010)
 5. Анали Правног факултета 2/2011
 6. Дигеста случајева примене Бечке конвенције (на енглеском језику)

Арбитражно право

 1. Презентације са предавања

МАСТЕР СТУДИЈЕ ИЗ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Practical Skills

EU Trade Policy and the World

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Међународно привредно право

Арбитражно право

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве