др Милош Живковић, редовни професор

кабинет 340 (види на мапи зграде)
011 3027 684
mdz@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 9:30 - 11:00
Четвртак 13:30 - 15:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Консултације се одржавају уз предходни договор путем мејла mdz@ius.bg.ac.rs

Предмети

Основне студијеГрађанско право – Општи део и стварно право
Наследно право
Медијско право
Јавнобележничко право
Мастер студијеСтварноправно обезбеђење потраживања
Јавнобележничко право
Право регистара непокретности
Правни послови грађанског права
Докторске студијеСтварноправно обезбеђење потраживања
Право регистара непокретности
Право изградње објеката

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2015.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанско право
Докторат
Година2010.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Акцесорност заложних права на непокретностима
Магистратура/мастер
Година2004.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Обим сагласности неопходан за закључење уговора
Диплома
Година1996.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Або Академија, Турку, Финска, тронедељни напредни курс људских права, 1998;

Макс Планк Институт за упоредно међународно приватно право, Хамбург, Немачка, студијски боравак, четири месеца, 2009.

Познавање страних језика

говориенглески, немачки
користифранцуски

Библиографија

1. Монографија Обезбеђење и учвршћење потраживања, књига прва, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015 (коауторски с проф. Драгором Хибером), (492 страна, литература од стр. 473 до 492; аутор Одсека Првог, Заложно право, укупног обима око 750000 карактера, стр. 21-274), ISBN 978-86-7630-560-5;

2. Монографија „Акцесорност заложних права на непокретности“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2010 (380 страна, литература од стр. 349 до 380; посреди је објављена ажурирана докторска дисертација) (ISBN 978-86-7630-240-6);

3. Монографија „Обим сагласности неопходан за закључење уговора“, Службени гласник и Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2006 (210 страна, литература од стр. 211 до 223) (ISBN 86-7549-545-5);

4. Поглавље у монографији Sonia Martin Santisteban, Peter Sparks (editors), Protection of Immovables in European Legal Systems, Cambridge University Press, Cambridge 2015, ISBN 978-1-107-12192-8, монографија настала у оквиру Тренто пројекта Common Core of European Private Law, ауторски допринос 30 страна (М 13);

5. Поглавље у монографији “Country Report Serbia” [Национални извештај Србија] у O. Stöker (Red.), “ Flexibilität der Grundpfandrechte in Europa, Band II” [Флексибилност заложних права на непокретности у Европи, други том], Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Berlin 2007, стр.131 – 191 (ISBN 978-3-9811816-2-3);

6. Национални извештај „Стварноправна обезбеђења на непокретностима у Републици Србији“, у Форум за грађанско право за југоисточну Европу, Избор радова и анализа, Прва регионална конференција, Цавтат 2010, Књига II, GTZ GmbH, Jugoslovenski pregled, Beograd 2010, стр. 643-674, верзија на енглеском „Security Rights in Real Property in the Republic of Serbia“, in Civil Law Forum for South Eastern Europe, Collection of studies and analyses, First Regional Conference, Cavtat 2010, стр. 453-488, ISBN 978-86-7149-058-0;

7. Чланак “Ново хипотекарно право у Републици Србији”, у Татјана Јосиповић (ред.), Стварноправна уређења транзицијских земаља – стања и перспективе, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб 2009, стр. 389-425, резимеи на немачком и енглеском 426-430 (ISBN 978-953-270-039-8);

8. Чланак „О увођењу тзв. неакцесорних заложних права на непокретностима у право Србије“, у Зборнику радова Актуелна питања грађанске кодификације, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш 2008, стр. 195 – 212 (ISBN 978-86-7148-086-4);

9. Чланак „Утицај уговорене форме на закључење уговора“ (на македонском и српском језику), у Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, во чест на Димитар Поп-Георгијев, Том 40 2002-2003, Скопје 2006, стр. 804-814 (на македонском), 815-824 (на српском) (ISSN 0583-5062);

10. Књига „The Law of Broadcasting Enterprises in the Federal Republic of Yugoslavia„, у издању Wirtschafts Universitaet Wien, Беч, 2001. године (коаутор с Рабреновић, Кремењак, Rittler), ауторски део: поглавље 3 (сем 3.5 и 3.6, стр. 38-40), поглавље 6 (сем 6.10 до 6.13, стр. 72-112), поглавље 7 (стр. 121-125) и поглавље 8 (стр. 125-128); уредник целог текста који се односио на савезне прописе и прописе Републике Србије. Превод дела „Право радиодифузних предузећа“ издао ЦУПС, Београд, 2001. Дело је објављено у Бечу и у оквиру двотомног зборника „The Law of Broadcasting Enterprises in Central and Eastern Europe, Vol. I and II„, WU Wien, 2002;

11. Чланак „Gradual Accessority of Real Estate Securities“, у зборнику радова Private Law Reform in South East Europe, Liber Amicorum Christa Jessel-Holst, Правни факултет у Београду, Београд 2010, стр. 399-412 (ISBN 978-86-7630-255-0);

12. Чланак „О квалитету новијих грађанскоправних прописа у Србији“ [изворни научни чланак, UDK 347.129(497.11)], у Правни записи 1/2010, стр. 119-138 (ISSN 2217-2815);

13. Чланак „Значај процене утицаја за урбанистичко планирање“ у Александра Чавошки, Ана Кнежевић-Бојовић (уреднице), Екологија и право, Институт за упоредно право и Правни факултет Универзитета Унион, Београд 2012, ISBN 978-86-80059-81-5, стр. 184-210 (коауторски с Марком Миленковићем);

14. Чланак „Транзиција и прописи у изградњи“ у Радмила Васић, Ивана Крстић (приређивачи), Правна сигурност у условима транзиције – Зборник радова с научног скупа – Прилози пројекту 2013 „Развој правног система Србије и хармонизација с правом ЕУ“ , Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014, ISBN 978-86-7630-499-8, стр. 230-254;

15. Чланак „Предбележба и правна сигурност у промету непокретности“, у Српска политичка мисао бр. 2/2015, стр. 341-356, ISSN 0354-5989.

Учешћа на конференцијама

1. Округли сто „Flexibilität, Effizienz und Sicherheit der Grudpfandrechte in Europa (Флексибилност, ефикасност и сигурност заложних права на непокретностима у Европи)“, Удружење немачких Pfandbrief банака (Verband Deutscher Pfandbriefbanken, vdp), Берлин, 27. и 28. септембар 2007. године, 3. и 4. септембар 2008. године, 26. и 27. март 2009. године, 5. и 6. новембар 2009. године, 20. и 21. мај 2010. године, 9. и 10. децембар 2010. године, 24. и 25. март 2011. године, 27. и 28. октобар 2011. године, 10. и 11. мај 2012. године, 6. и 7. децембар 2012. године, 11. и 12. април 2013. године, 26. и 27. септембар 2013. године, 22. и 23. мај 2014. године, 11. и 12. децембар 2014. године, 11. и 12. јун 2015. године, 26. и 27. новембар 2015. године.

2. Међународна конференција „Стварноправна уређења транзицијских земаља – стања и перспективе“, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, Хрватска, 29. и 30. новембар 2007. године;

3. 16. Генерална скупштина пројекта „The Common Core of European Private Law“, 25. и 26. јун 2010, Торино, Италија, 18. Генерална скупштина пројекта „The Common Core of European Private Law“, 22. и 23. јун 2012, Торино, Италија;

4. 1st Regional Conference „Civil Law Forum for South East Europe“, Цавтат, Хрватска, 28. и 29. октобар 2010, 2nd Regional Conference „Civil Law Forum for South East Europe“, Скопље, Македонија, 11. јануар 2012;

5. 39. седница Комисије УН за међународно трговинско право (UNCITRAL), Њујорк, САД, од 19. јуна до 7. јула 2006. године (члан делегације Републике Србије);

6. Симпозијум „Перспективе уређења стварног права у земљама наследницама Југославије (Будимпештански симпозијум)“, у организацији GTZ, Будимпешта, Мађарска, 30. октобра – 3. новембра 2002. године;

7. „Southeast Europe Regional Conference on Intellectual Property Rights and Enforcement (Регионална конференција Југоисточне Европе о правима интелектуалне својине и њиховој примени)“, у организацији Министарства трговине САД, Програма за развој трговинског права (US Department of Commerce, CLDP), Цавтат, Хрватска, 15. – 17. октобар 2001. године;

8. Конференција „10th Central European Covered Bond Conference (10. централноевропска конференција о обезбеђеним обвезницама)“, Украјинско национално хипотекарно удружење УНИА и Удружење немачких Pfandbrief банака (Verband Deutscher Pfandbriefbanken, vdp), Кијев, Украјина, 19. и 20. октобар 2006;

9. Национална конференција с међународним учешћем „Пројекат катастра непокретности и регистрације права Светске Банке“, РГЗ, Београд, 23. фебруар 2006. године;

10. Међународна научна конференција „Право у функцији заштите слабијег“, 18. и 19. мај 2015, Правни факултет у Нишу, Ниш.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитетски преображај Србије“
МеђународниCommon Core of European Private Law (Trento Project)
Tenancy Law and HousingPolicy in Multi-level Europe (FP7)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Удружење универзитетских наставника и сарадника;

Удружење за арбитражно право;

Округли сто „Flexibilität, Effizienz und Sicherheit der Grudpfandrechte in Europa (Флексибилност, ефикасност и сигурност заложних права на непокретностима у Европи)“, Удружење немачких Pfandbrief банака (Verband Deutscher Pfandbriefbanken, vdp), Берлин.

Награде и признања

Награда Привредне коморе Београда за најбољи докторат брањен у 2010. години.

Остало

Председник Сталног избраног суда (арбитраже) при Привредној комори Србије (2012-2013). Арбитар на листи Спољнотрговинске арбитражи при Привредној комори Србије. Оснивач Удружења за арбитражно право (2013) и члан председништва Београдског арбитражног центра (од 2014). Члан арбитражног већа и арбитар појединац у арбитражама по правилима Међународне трговинске коморе (ICC), Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије и Арбитраже при Привредној комори Мађарске. Заступник Републике Србије у арбитражним поступцима пред ICSID и PCA. Учествује у раду Комисије РНИДС за решевање спорова у вези назива домена (доменске арбитраже).

Од 2015. члан Стручног савета Јавнобележничке коморе Србије.

Детаљна биографија

Рођен 1972. године у Београду, у ком је завршио основну и средњу школу са одличним успехом из свих предмета и владања током целог школовања. Правни факултет у Београду уписао 1990., после чега проводи годину дана на одслужењу војног рока и годину дана у иностранству на усавршавању енглеског и немачког језика. Дипломирао 1996. године с просечном оценом 9,84.

Материјали за наставу и испите

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ – ГРАЂАНСКО ПРАВО-ОПШТИ ДЕО И СТВАРНО ПРАВО

Предавања

МАСТЕР СТУДИЈЕ – ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРИПРЕМА ЗА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ИСПИТ

МАСТЕР СТУДИЈЕ – ТРГОВИНСКОПРАВНИ МОДУЛ

  • Уговор о грађењу
  • Грађевинска дозвола

Испитна питања – предмет Стварноправно обезбеђење потраживања – Имовинскоправни подмодул 1

Испитна питања – предмет Земљишнокњижно право – Имовинскоправни подмодул 2

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве