Наставници

Правни факултет Универзитета у Београду данас има преко 100 наставника и сарадника у радном односу. У држању вежби на основним студијама учествују и студенти постдипломских студија као сарадници у настави ван радног односа (демонстратори). Поред њих, у настави су често ангажовани и гостујући професори, а по потреби се ангажују и наставници других факултета по уговору.

Наставници и сарадници Правног факултета обједињени су по катедрама које окупљају сродне предмете, те и наставнике и сараднике који су за њих бирани, и старају се о наставним, стручним, кадровским и другим питањима.

У дугој традицији водеће академске институције у области права међу професорима Правног факултета налазили су се увек истакнути стручњаци у области правних и других друштвених наука, чланови академија наука и бројних домаћих и међународних стручних организација, а из наших редова је потекло и више ректора Универзитета у Београду.

Звања у која се бирају наставници су: доцент, ванредни професор и редовни професор, а звања сарадника су: сарадник у настави и асистент. Наставници страног језика поред тога могу бити и у звању предавача и вишег предавача. Високи стандарди за избор ближе су одређени Статутом Правног факултета.

Актуелни реферати о избору у звање

Сви наставници и сарадници чине Наставно-научно веће Факултета, а зависно од звања учествују и у оквиру Изборног већа у избору нових чланова.

Наставници и сарадници који више нису у радном односу уградили су свој допринос и име у образовне и научне резултате Правног факултета. Најзаслужнији међу њима добијају почасно звање професора емеритуса.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве