др Љубинка Ковачевић, редовни професор

Заменик шефа Катедре за јавно право

кабинет 119 (види на мапи зграде)
011 3027 738
ljubinka@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 11:00 - 12:30
Четвртак 14:30 - 16:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеРадно право
Међународно радно право
Социјално право
Мастер студијеРадно и социјално право
Међународно радно право
Правна природа економских и социјалних права и правна природа радног односа
Извори радног права
Labour and Social Law in the EU – Human Rights Aspects
Докторске студијеРадно право
Право социјалне сигурности
Извори радног права
Правна природа економских и социјалних права

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2017.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Радно и социјално право
Докторат
Година2011.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Радно и социјално право („Правна субординација у радном односу и њене границе“)
Магистратура/мастер
Година2007.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Радно и социјално право („Нормирање социјалне сигурности у међународном праву“)
Диплома
Година2001.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правне науке

Стручна и научна усавршавања

Економски универзитет у Бечу (Wirtschaftsuniversität Wien /WU/), Институт за пословно право централне и источне Европе (Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht), јул-август 2017.

Познавање страних језика

говориенглески, француски

Библиографија

Нормирање социјалне сигурности у међународном праву, магистарски рад одбрањен на Правном факултету Универзитета у Београду, 2007, 444 стране.

Правна субординација у радном односу и њене границе, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013, 604 стране (прерађена и проширена докторска дисертација).

Ваљани разлози за отказ уговора о раду, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016, 630 страна.

Заснивање радног односа, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021, 1244 стране.

Радно право: Приручник за полагање правосудног испита, Службени гласник, Београд, 2021, 522 странe (коаутор Б. Шундерић).

„Individual rights of employees in transfers of undertakings in Serbia“, у: E. Kovács, M. Winner (eds), Stakeholder protection in restructuring – Selected company and labour law issues, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2019, 233-264.

“Protection of persons with disabilities from employment discrimination, with a focus on Serbian legislation and practice”, Pravni vjesnik, бр. 2/2014, 57-76, https://hrcak.srce.hr/file/193286

„Évolution du concept de la relation de travail dans le droit serbe: d’un concept autogestionnaire authentique à une (ré)affirmation tardive du concept contractuel“, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, бр. 1/2015, 28-37, https://comptrasec.u-bordeaux.fr/sites/default/files/resume_abstract/kovacevic_-rdctss_2015-1.pdf

„Legal status of whistle-blowers in the Republic of Serbia: from fragmented protection of civil servants to the full-scale protection model“, Transylvanian Review of Administrative Sciences, бр. 53 E/February, 2018, 107-122 (коаутори И. Вуковић и В. Радовић), http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/552

„Change of employer and preservation of employment. Serbian experience in light of European law“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2019, 102-127 (коаутор E. Kovács), https://anali.rs/xml/201-/2019c/2019-2c/Annals-2019-2c-404-1499-1-pb.pdf

Razumevanje disciplinske i krivične odgovornosti zaposlenih u jurisprudenciji Ustavnog suda Republike Srbije, у: D. Senčur Peček (ur.), „Teorija in praksa, pravo in življenje: liber amicorum Etelka Korpič- Horvat“, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta/Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija/Pomurska akademska znanstvena unija, Maribor, 2018, 121-145, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/319/333/577-1

Општи акти привредних друштава као извор радног права, у: Д. В. Поповић (ур.), „Liber amicorum професор др Мирко Васиљевић“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021, 779-808.

„Радноправна заштита грађанских слобода и права запослених на месту рада – продор демократских вредности у свет рада или компензација за већу несигурност запослења?“, Теме, бр. 4/2013, 1583-1599.

„Персонално подручје примене радног законодавства – (не)поузданост критеријумâ за квалификацију субјеката радноправне заштите“, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 152 (3/2015), 505-519, http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5732/2015/0352-57321552505K.pdf

„Запошљавање радника миграната – претпоставке, услови и ограничења“, Страни правни живот, бр. 2/2020, 5-25, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/769/739

„Заштита учесникâ огласа или конкурса и право на делотворно правно средство у општем режиму радних односа“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 89, 2020, 263-284, http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2020_89.pdf

„Предвидивост условâ рада као претпоставка делотворног остваривања радних права: Осврт на Директиву (ЕУ) 2019/1152“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2020, 1339-1362, http://zbornik.pf.uns.ac.rs/images/download/2020/2020-4/doi_10.5937_zrpfns54-27454.pdf

„Varstvo delavcev pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v primeru spremembe delodajalca: primer prava Republike Srbije“, Podjetje in delo, бр. 8/2017, 1496–1514.

„Нормативна власт на работодателите в Република Сърбия – съдржание и ограничения“, Съвременно право, бр. 4/2019, 49-73.

Уређивање и скраћивање радног времена – основне тенденције и проблеми, у:Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур.), „Социјална политика и криза“, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2009, 121-137.

Забрана принудног рада у међународном праву, са посебним освртом на границе обавезног рада затвореникâ, у: Ђ. Игњатовић (ур.), „Казнена реакција у Србији. III део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013, 220-245, http://wp2008.ius.bg.ac.rs/kriminoloskasekcija/files/2018/01/25-Kaznena-reakcija-u-Srbiji-3.pdf

Развој концепције радног односа у француском праву,у: О. Николић, В. Петров (ур.), „Увод у право Француске“, Институт за упоредно право/Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013, 175-206.

Појам злостављања на раду у законодавству и судској пракси Републике Србије, у: Ђ. Игњатовић (ур.), „Казнена реакција у Србији. VI део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016, 214-242, http://wp2008.ius.bg.ac.rs/kriminoloskasekcija/files/2014/07/Kaznena-reakcija-u-Srbiji-6-Tabak.pdf

Универзални међународни стандарди о забрани дечијег рада и њихова примена у праву Републике Србије, у: Ђ. Игњатовић (ур.), „Казнена реакција у Србији. VII део“, Правни факултет Универзитета у Беораду, Београд, 2017, 186-218.

Радно ангажовање субјеката нерегуларних миграција, у: Ђ. Игњатовић (прир.), „Казнена реакција у Србији. Х део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020, 231-262.

Социјална политика: Хармонизација домаћег законодавства са правом Европске уније, Институт за упоредно право, Београд, 2004, 280 страна (коауторски рад с М. Динкић).

Постизање родне равноправности на Правном факултету Универзитета у Београду: истраживачко – стратешка студија/Achieving gender equality at the University of Belgrade Faculty of Law: Research and policy study, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020, 255 страна (коаутори Д. Вујадиновић, Т. Маринковић, И. Крстић и М. Давинић).

Учешћа на конференцијама

Међународна Жан Моне конфернција `New developments in EU labour, equality and human rights law ` (организатор: Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law), Осијек, 21-22. V 2015, реферат „The right to protection against unfair dismissal and obstacles to its effective enjoyment in the time of crisis“ (објављен у: M. Vinković /ed./, New developments in EU labour, equality and human rights law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Law, Osijek, 2015, 107-129).

Међународни колоквијум `L’idée d’Union Européenne de 1929 à 2016: Du projét d’Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni` (организатори Правни факултет Универзитет у Београду/Centre européen universitaire de Nancy), Београд, 8-9. XI 2017, реферат „La crise de la politique sociale de l’UE: l’exemple du droit à une protection contre tout licenciement injustifié“ (објављен у: Y. Petit, B. Rakić, Maja Lukić /eds/, L’idée d’Union européenne de 1929 a 2016: du projet Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni, Faculté de droit de Belgrade, Belgrade, 2017, 203-224).

Међународна конференција `10 years of the Politics and Religion Journal` (организатор Центар за проучавање религије и верску толеранцију), Београд, 25. XI 2017, реферат „Manifestation of religion or belief as (in)valid reason for termination of employment“ (објављен у: М. Јевтић, М. Вековић /ур./, „10 година часописа Политикологија религије/10 years of the Politics and Religion Journal“, Центар за проучавање религије и верску толеранцију/Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2017, 183-203).

Међународна конференција `Restructuring of companies and protection of employees’ rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia` (организатор: Универзитет у Београду), Београд, 2. III 2017, реферат „Dismissal protection in case of restructuring in Serbian legislation and practice“ (објављен у: Lj. Kovačević, M. Radović /еdѕ/, „Restructuring of companies and protection of employees‘ rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia“, University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade, 2017).

Међународна конференција `Restructuring of companies and their consequences for the workers: Conditions, dilemmas and challenges in the laws of the EU, Austria, Macedonia and Serbia` (организатор: Правни факултет „Јустинијан Први“ Универитета „Св. Ћирило и Методије“), Скопље, 6. XI 2017, реферат: „Information and consultation of employees in the case of collective redundancy and transfer of undertakings – (in)compatibility of Ѕerbian legislation and case law with international and Еuropean standards“ (објављен у: T. Kalamatiev /ed./, „Restructuring of companies and their consequences in relation to employees: conditions, dilemmas and challenges in the laws of the EU, Austria, Macedonia and Serbia“, Sѕ. Cyril and Methodius University, Iustinianus Primus Faculty of Law, Skopje, 2018, 39-68).

Међународна конференција `Stakeholder protection in restructuring – Selected company and labour law issues` (организатор: Wirtschaftsuniversität Wien), Беч, 12-13. II 2018, реферат „Individual rights of employees in transfers of undertakings in Serbia“ (објављен у: E. Kovács, M. Winner /eds/, „Stakeholder protection in restructuring – Selected company and labour law issues“, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2019, 233-264).

XXIII светски конгрес Међународног удружења за радно право и право социјалне сигурности “Challenges to labour law and social security systems”, (организатори: International Society for Labour Law and Social Security, Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), Лима (Перу) – онлајн конгрес, 7-10. IX 2021. године, реферат: „Legal position of migrant workers in the Republic of Ѕerbia, with special reference to their status in times of Covid-19 epidemic outbreak“ (објављен у: „Retos de los sistemas de legislación laboral y seguridad social“, Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Lima, 2021, 1093-1116 /коаутор Б. Латковић/).

Међународни конгрес „Gender and law in practice and education“ (организатор: Универзитет у Кадизу), Кадиз (Шпанија) – онлајн конгрес, 19-20. VII 2021, реферат „Gender aspects of labour and social security law“.

Међународни научни скуп ’Интернет и друштво’ (организатори: Српско социолошко друштво, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Институт за упоредно право), Ниш, 19-20. IX 2014, реферат „Интернет и приватан живот запослених: границе послодавчевих надзорних, дисциплинских и нормативних овлашћења“ (објављен у: Д. Тодоровић, Д. Петровић, Д. Прља /ур./, Интернет и друштво, Српско социолошко друштво/Филозофски факултет Универзитета у Нишу/Институт за упоредно право, Ниш, 2014, 337-353, https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8999/bdef:Content/download).

Међународни научни скуп `Религија, политика, право` (организатори: Институт за упоредно право, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Митрополија црногорско-приморска), Будва, 2-4. Х 2015, реферат „Испољавање вере или уверења на месту рада – кључни радноправни аспекти“ (објављен у: Ј. Ћирић, В. Џомић, М. Јевтић /прир./, Религија – политика – право, Институт за упоредно право/Центар за проучавање религије и верску толеранцију/Митрополија Црногорско-приморска/Светигора, Београд – Цетиње, 2015, 303-332).

Скуп поводом 800 година аутокефалности Српске православне цркве „Државно-црквено право кроз вјекове“ (организатори: Митрополија црногорско-приморска, Институт за упоредно право), манастир Подмаине, 20-23. Х 2019, реферат „Особености запошљавања наставникâ верске наставе и радног ангажовања код послодаваца чија делатност почива на вери“ (објављен у: В. Чоловић, В. Џомић, В. Ђурић, М. Станић /ур./, „Државно-црквено право кроз векове“, Институт за упоредно право/Православна Митрополија црногорско-приморска, Београд – Будва, 2019, 703-740).

77. средба на правниците (организатор: Здружение на правниците на Република Македонија), Струга, 2-4. II 2017, реферат „Заштита на правата на вработените во случај на промена на работодавачот во Република Македонија и Република Србија (компаративна анализа)“ (објављен у целости у: Деловно право, бр. 37, 2017, 203-226 (коаутори Т. Каламатиев и А. Ристовски).

Округли сто „Правни положај узбуњивачâ у упоредном и домаћем праву (правни и етички аспекти)“ (организатор: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци), Бања Лука, 6. II 2019, реферат „Заштита узбуњивачâ – обавеза лојалности послодавцу наспрам заштите јавног интереса“ (објављен у: Ж. Мирјанић, И. Милинковић /ур./, „Правни положај узбуњивача у упоредном и домаћем праву – правни и етички аспекти“, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2020, 9-40 /коаутор И. Вуковић/).

Сусрет правника у привреди, сваке године учешће са рефератима објављеним у часопису Право и привреда (ПиП): „Дисциплинска власт послодавца и њене границе“, ПиП, бр. 5-8/2008, 1059-1075; „Комунитарноправна начела заштите запослених са атипичним радним односом“, ПиП, бр. 5-8/2009, 675-688; „Границе утврђивања посебних услова за заснивање радног односа“, ПиП, бр. 7-9/2010, 439-458; „Изазови заштите запослених који раде (к)од куће“, ПиП, бр. 7-9/2011, 452-470; „(Не)допуштено коришћење права на одсуство због привремене спречености запосленог за рад“, ПиП, бр. 7-9/2012, 483-509; „Вредновање способности и рада запослених – кључни правни аспекти“, ПиП, бр. 7-9/2013, 548-567, http://pravniciuprivredi.org.rs/images/casopis/Pravo%20i%20privreda%202013%20(07-09).pdf; „Економска криза и реформе радног законодавста у европским државама, са посебним освртом на правила о отказу уговора о раду – могуће поуке за српско радно право“, ПиП, бр. 7-9/20014, 500-526; „Правне последице упућивања понуде за измену елемената уговора о раду, са посебним освртом на премештај запосленог“, ПиП, бр. 4-6/20015, 823-851, http://pravniciuprivredi.org.rs/images/casopis/Pravo%20i%20privreda%202015%20(04-06).pdf; „Партиципација запослених у одлучивању о реструктурирању компанија“, ПиП, бр. 4-6/2016, 651-676; „Сагласност законског заступника за заснивање радног односа са малолетником“, ПиП, бр. 4-6/2017, 662-690 (коаутор У. Новаковић), http://www.pravniciuprivredi.org.rs/images/casopis/PiP%204-6%202017.pdf; „Мирно решавање спорова поводом дискриминације запослених на основу породичних дужности“, ПиП, бр. 7-9/2018, 431-460 (коаутор У. Новаковић), http://www.pravniciuprivredi.org.rs/images/casopis_2018_2019/7_9_2018.pdf; „Европски радноправни стандарди о обавештавању и консултовању запослених у привредним друштвима“, ПиП, бр. 7-9/2019, 649-678, http://pravniciuprivredi.org.rs/images/casopis_2018_2019/pip%202019%207-9.pdf. – Саветовања Удружења за радно и социјално право Србије, сваке године учешће с рефератима објављеним у часопису Радно и социјално право (РСП): „Правне последице ступања трећег лица у права и обавезе послодавца“, РСП, бр. 1/2007, 342-359; „Уговор о раду са непуним радним временом: однос начела једнакости и начела сразмерности“, РСП, бр. 1/2008, 224-248; „Рад на даљину – правни аспекти“ (у: Социјална права и економска криза, Београд 2009, 93-108); „Радни однос и право на поштовање приватног живота“ (у: Остваривање и заштита социјалних права, Београд, 2010, 166-184); „Прикупљање и коришћење података о личности као радноправни проблем“ (у: Социјална права и европске интеграције, Београд, 2011, 60-77); „Забрана старосне дискриминације радникâ у светлу концепције активног старења и међугенерацијске солидарности“, РСП, бр. 1/2012, 87-110; „Плаћени рад у домаћинству послодавца“, РСП, бр. 2/2013, 75-102; „Изазови кодификације и новелирања законодавства о борачко-инвалидској заштити“, РСП, бр. 1/2014, 47-72, https://radno-pravo.org/wp-content/uploads/2016/02/Radno-i-socijalno-broj-1.2014.pdf; „Однос између система унутрашњег и спољашњег узбуњивања и особености заштите запосленог узбуњивача у оквиру њих“, РСП, бр. 2/2015, 39-62; „Престанак радног односа услед смрти, односно престанка његових субјеката“, РСП, бр. 1/2016, 93-109, https://radno-pravo.org/wp-content/uploads/2020/03/Radno-i-socijalno-broj-1.2016.pdf; „Усклађивање домаћег законодавства и праксе са радним правом Европске уније – пример заштите права запослених у случају промене послодавца“, РСП, бр. 1/2017, 63-91; „Равноправност мушкараца и жена као битан елемент достојанственог запошљавања: прилог дискусији о Нацрту закона о родној равноправности“, РСП, бр. 1/2018, 97-143; „Les normes de l’Organisation internationale du travail en matière de cessation de la relation de travail – le contenu et la conformité de la législation serbe“, РСП, бр. 1/2019, 123-161, https://radno-pravo.org/wp-content/uploads/2020/03/Radno-i-socijalno-broj-1.2019.pdf

Учешће на научним пројектима

Домаћи„Казнена реакција у Србији“ (носилац пројекта Правни факултет Универзитета у Београду, пројекат финансиран средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије).
„Епидемија. Право. Друштво“ (носилац пројекта Правни факултет Универзитета у Београду).
МеђународниЧлан истраживачког тима и члан националног управног одбора међународног научног пројекта за стратешко партнерство за област високог образовања Erasmus + KA203, под називом: „New quality in education for gender equality – Strategic partnership for the development of master`s study Program LAW AND GENDER“ (носиоци пројекта: Правни факултет Универзитета у Београду, Правни факултет Универзитета LUMSA из Палерма, Факултет за право, психологију и социјални рад Универзитета у Оребру, Институт Европа Правног факултета Универзитета у Зарланду и Универзитет у Кадизу).

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Управе Удружења за радно право и социјално осигурање Србије.

Члан Скупштине Удружења правника у привреди Србије.

Била је секретар (2004–2006), а од 2021. је члан Уређивачког одобора часописа Страни правни живот; од 2009. је члан редакције часописа Право и привреда, док је од 2012. аутор хронике о српском радном законодавству и пракси у часопису Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (Bordeaux).

На предлог Правног факултета Универзитета у Београду је 2019. именована у Републички савет за запошљавање.

Именована је за члана радних група министарства надлежног за послове рада за израду Нацрта закона о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима (2012), Нацрта закона о борачко-инвалидској заштити (2013-2014) и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима (2020-2021).

Награде и признања

Остало

Од 2002. до 2005. године била је запослена на Институту за упоредно право у звању истраживач приправник.

Била је секретар Катедре за јавно право (2006–2009) и члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду (2009-2015).

Била је национални руководилац и члан истраживачког тима међународног научног пројекта Аустријске агенције за међународну сарадњу у области образовања и научних истраживања (OeAD) „Restructuring of Companies and the EU Law“ (носиоци пројекта: Економски универзитет у Бечу, Универзитет у Београду и Универзитет „Св. Ћирило и Методије“ у Скопљу), 2016-2018.

Била је менторка тима који је освојио прво место на такмичењу студената основних и мастер студија права у симулацији суђења „Осуди дискриминацију“, које је 2020. године организовао Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти (победнички тим су чиниле студенткиње мастер студија Дуња Симић, Милица Милановић и Ивана Васић).

Детаљна биографија

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве