др Љубинка Ковачевић, редовни професор

Заменик шефа Катедре за јавно право

кабинет 119 (види на мапи зграде)
011 3027 738
ljubinka@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеРадно право
Међународно радно право
Социјално право
Мастер студијеРадно и социјално право
Међународно радно право
Извори радног права
Правна природа економских и социјалних права и правна природа радног односа
Labour and Social Law in the EU – Human Rights Aspects
Докторске студијеРадно право
Право социјалне сигурности
Извори радног права
Правна природа економских и социјалних права

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2022.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Радноправна ужа научна област
Докторат
Година2011.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Радно и социјално право („Правна субординација у радном односу и њене границе“)
Магистратура/мастер
Година2007.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Радно и социјално право („Нормирање социјалне сигурности у међународном праву“)
Диплома
Година2001.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правне науке

Стручна и научна усавршавања

Економски универзитет у Бечу (Wirtschaftsuniversität Wien /WU/), Институт за пословно право централне и источне Европе (Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht), јул-август 2017.

Познавање страних језика

говориЕнглески и француски

Библиографија

Монографије

 • Нормирање социјалне сигурности у међународном праву, магистарски рад одбрањен на Правном факултету Универзитета у Београду, 2007, 444 стране.
 • Правна субординација у радном односу и њене границе, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013, 604 стране (прерађена и проширена докторска дисертација).
 • Ваљани разлози за отказ уговора о раду, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016, 630 страна.
 • Заснивање радног односа, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021, 1244 стране.

Приручници

 • Радно право: Приручник за полагање правосудног испита, Службени гласник, Београд, 2017, 493 стране (друго издање 2019 /505 стр./; треће издање 2021 /522 стр./), коаутор Б. Шундерић.
 • Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима: Приручник, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Београд, 2022 (коаутори: М. Рељановић, И. Крстић и А. Петровић) – анализа чланова 2, 3, 6 и 9 Пакта, обима 96 страна.

Уреднички рад

 • „Restructuring of Companies and Protection of Employees‘ Rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia“, University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade 2017, 88 страна (коуредница М. Радовић).
 • Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje / Intersectional discrimination of women and girls with disabilities and means of their empowerment, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2022, XLI + 955 (коуредници Д.  Вујадиновић и М. Евола).
 • Gender perspectives in private law, Springer Nature, Cham, 2023 (коуредници G. Carapezza Figlia и E. Kristofersson)

Радови у зборницима

 • Развој правне заштите војних инвалида у Србији од 1863. године до данас, у: А. Микулић et al. (ур.), „Правна заштита војних инвалида и породица погинулих ратника са збирком прописа“, Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Србије, Београд, 2003, 15-147 (коаутори Н. Мрвић-Петровић и П. Вукасовић).
 • Високи савет магистратуре у Француској, у:Група аутора, „Правосудни савети“, Институт за упоредно право, Београд, 2003, 31-56.
 • Социјална политика: Хармонизација домаћег законодавства са правом Европске уније, Институт за упоредно право, Београд, 2004, 280 страна (коауторка М. Динкић).
 • Међународноправни аспект заштите радних односа: усклађивање са правом Европске уније, у:К. Бобар (ур.), „Одговорност у раду“, Глосаријум, Београд, 2004, 135-172.
 • Усклађивање домаћег радног права са директивама Европске уније путем одредаба новог Закона о раду, у: К. Бобар (ур.), „Радни односи“, Глосаријум, Београд, 2005, 89-128.
 • Малта, у:В. Ракић-Водинелић, А. Чавошки (ур.), „Приступање Државне заједнице Србија и Црна Гора Европској унији: искуства десет новопримљених држава“, Институт за упоредно право, Београд, 2005, 69-81.
 • Радно право Финске, у:Б. Кривокапић (ур.), „Увод у право Финске“, Институт за упоредно право, Београд, 2005, 375-416.
 • Извори комунитарног радног и социјалног права, у: Д. Вуковић, А. Чекеревац (ур.), „Социјална политика у процесу европских интеграција“, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2006, 67-93.
 • Основна начела Европске конвенције о социјалној сигурности, у:С. Табороши (прир.), „Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ. Прилози пројекту 2006“, Правни факултет Универзитетау Београду, Београд, 2007, 261-286.
 • Концепција радног права Европске уније, у:Ј. Ћирић (ур.), „50 година Европске уније“, Институт за упоредно право/Влада Србије, Канцеларија за придруживање ЕУ, Београд, 2007, 225-248.
 • Европски минимални стандарди социјалне сигурности: досадашњи развој и изгледи за будућност, у:Д. Вуковић, А. Чекеревац (ур.), „Социјална политика и социјалне реформе“, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2007, 68-88.
 • Једнакост и забрана дискриминације у радном праву, у:Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур.), „Тржиште рада и политика запослености“, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2008, 173-194.
 • Рад на даљину: правни аспекти, у: Б. Шундерић, Б. Лубарда, П. Јовановић (ур.), „Социјална права и економска криза“, Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Београд, 2009, 93-108.
 • Уређивање и скраћивање радног времена – основне тенденције и проблеми, у: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур.), „Социјална политика и криза“, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2009, 121-137.
 • Радни однос и право на поштовање приватног живота, у: Б. Шундерић, Б. Лубарда, П. Јовановић (ур.), „Остваривање и заштита социјалних права“, Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Београд, 2010, 166-184.
 • Запошљавање лицâ са инвалидитетом, у: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур.), „Социјалне реформе: Садржај и резултати“, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2011, 195-213.
 • Битни елементи правног појма психичког узнемиравања на раду, у: С. Табороши (прир.), „Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ: Прилози пројекту 2010“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011, 170-190.
 • Прикупљање и коришћење података о личности као радноправни проблем, у: Б. Шундерић, Б. Лубарда, П. Јовановић (ур.), „Социјална права и европске интеграције“, Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Београд, 2011, 60-77.
 • Циљ и смисао радноправне заштите `узбуњивачâ`, у: Ђ. Игњатовић (ур.), „Казнена реакција у Србији. I део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011, 221-237.
 • Престанак радног односа као дисциплинска мера у општем режиму радних односа, у: Ђ. Игњатовић (ур.), „Казнена реакција у Србији. II део“, Центар за издаваштво Правног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2012, 219-243.
 • Нова стремљења у утврђивању субјеката радноправне заштите, у: Д. Вуковић, Н. Перишић (ур.), „Ризици и изазови социјалних реформи“, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2012, 227-245.
 • Забрана принудног рада у међународном праву, са посебним освртом на границе обавезног рада затвореникâ, у: Ђ. Игњатовић (ур.), „Казнена реакција у Србији. III део“, Центар за издаваштво Правног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2013, 220-245.
 • Развој концепције радног односа у француском праву, у: О. Николић, В. Петров (ур.), „Увод у право Француске“, Институт за упоредно право/Центар за издаваштво Правног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2013, 175-206.
 • Скривљено понашање запосленог и отказ уговора о раду – разграничење повреде радних обавеза од сличних отказних разлога, у: Ђ. Игњатовић (ур.), „Казнена реакција у Србији. IV део“, Центар за издаваштво Правног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2014, 213-238.
 • Интернет и приватан живот запосленог: границе послодавчевих надзорних, дисциплинских и нормативних овлашћења, у: Д. Тодоровић, Д. Петровић, Д. Прља (ур.), Интернет и друштво, Српско социолошко друштво/Филозофски факултет Универзитета у Нишу/Институт за упоредно право, Ниш, 2014, 337-353, https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8999/bdef:Content/download.
 • Испољавање вере или уверења на месту рада – кључни радноправни аспекти, у: Ј. Ћирић, В. Џомић, М. Јевтић (прир.), „Религија – политика – право“, Институт за упоредно право/ Православна Митрополија Црногорско-приморска / ИИУ „Светигора“/Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд – Цетиње (Будва), 2015, 303-332.
 • Right to protection against unfair dismissal and obstacles for its effective exercise in times of crisis, у: Mario Vinković (ed.), „New developments in EU labour, equality and human rights law“, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Law – Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law, Osijek, 2015, 107-129.
 • Појам злостављања на раду у законодавству и судској пракси Републике Србије, у: Ђ. Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији. VI део, Центар за издаваштво Правног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2016, 214-242, http://wp2008.ius.bg.ac.rs/kriminoloskasekcija/files/2014/07/Kaznena-reakcija-u-Srbiji-6-Tabak.pdf.
 • Manifestation of religion or belief as (in)valid reason for termination of employment, у: М. Јевтић, М. Вековић (ур.), „10 година часописа Политикологија религије / 10 years of the Politics and Religion Journal„, Центар за проучавање религије и верску толеранцију / Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2017, 183-203.
 • Универзални међународни стандарди о забрани дечијег рада и њихова примена у праву Републике Србије, у: Ђ. Игњатовић (ур.), „Казнена реакција у Србији. VII део“, Правни факултет Универзитета у Беораду, Београд, 2017, 186-218, https://ius.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kaznena-reakcija-u-Srbiji-7.pdf.
 • La crise de la politique sociale de l’Union européenne: l’exemple de la protection contre tout licenciement injustifié, у: Y. Petit, B. Rakić, M. Lukić Radović (red.), „L’idée d’Union Européenne de 1929 à 2016: Du projét d’Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni“, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu / Réseau régional francophone de recherche, Belgrad, 2017, 203-224.
 • Радна експлоатација – одређење појма, разграничење од других сличних појава и њихов међусобни однос, у: Ђ. Игњатовић (прир.), „Казнена реакција у Србији. VIII део“, Правни факутет Универзитета у Београду, Београд, 2018, 228-261.
 • Заштита од дискриминације у запошљавању у руском законодавству и пракси: Право на једнакост или слобода од дискриминације?, у: Н. Мрвић Петровић, М. Зиројевић, Н. Кршљанин (ур.), „Увод у право Русије“, Институт за упоредно право/Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017, 263-283 (коауторка В. Г. Микрина).
 • Razumevanje disciplinske i krivične odgovornosti zaposlenih u jurisprudenciji Ustavnog suda Republike Srbije, у: D. Senčur Peček (ur.), „Teorija in praksa, pravo in življenje: Liber amicorum Etelka Korpič-Horvat“, Univerza v Mariboru – Pravna fakulteta / Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija / Pomurska akademska znanstvena unija (PAZU), Maribor, 2018, 121-145, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/319/333/577-1.
 • Information and consultation of employees in the case of collective redundancy and transfer of undertakings – (in)compatibility of Ѕerbian legislation and case law with international and European standards, у: T. Kalamatiev (ed.), „Restructuring of companies and their consequences in relation to employees: conditions, dilemmas and challenges in the laws of the EU, Austria, Macedonia and Serbia – conference proceedings“, Sѕ. Cyril and Methodius University, Iustinianus Primus Faculty of Law, Skopje, 2018, 39-68.
 • Individual rights of employees in transfers of undertakings in Serbia, у: E. Kovács, M. Winner (eds), „Stakeholder protection in restructuring – Selected company and labour law issues“, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2019, 233-263.
 • Правни инструменти за сузбијање рада `на црно` у Европској унији – садржина и (не)делотворност, у: Ђ. Игњатовић (ур.), „Казнена реакција у Србији. IX део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019, 258-293.
 • Постизање родне равноправности на Правном факултету Универзитета у Београду – Нацрт акционог плана, у: Д. Вујадиновић, З. Антонијевић (ур.), „Родна равноправност у високом образовању: Концепти, праксе и изазови“, Академска књига, Нови Сад, 2019, 325-349 (коаутори Д. Вујадиновић и Т. Маринковић).
 • Особености запошљавања наставникâ верске наставе и радног ангажовања код послодаваца чија делатност почива на вери, у: В. Чоловић, В. Џомић, В. Ђурић, М. Станић (ур.), „Државно-црквено право кроз векове“, Институт за упоредно право / Православна Митрополија црногорско-приморска, Београд – Будва, 2019, 703-739.
 • Заштита узбуњивачâ – дужност лојалности послодавцу наспрам заштите јавног интереса, у: Ж. Мирјанић, И. Милинковић (ур.), „Правни положај узбуњивача у упоредном и домаћем праву (правни и етички аспекти“, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2020, 9-40 (коаутор И. Вуковић).
 • Радно ангажовање субјеката нерегуларних миграција, у: Ђ. Игњатовић (прир.), „Казнена реакција у Србији. Х део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020, 231-262.
 • Општи акти привредних друштава као извор радног права, у: Д. В. Поповић (ур.), „Liber amicorum професор др Мирко Васиљевић“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021, 779-808.
 • Спречавање и заштита од дискриминације у запошљавању – Универзални међународни стандарди од значаја за Републику Србију, у: Ђ. Игњатовић (ур.), „Казнена реакција у Србији.  XI део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021, 215-250.
 • Legal position of migrant workers in the Republic of Serbia, with special reference to time of COVID-19 epidemic outbreak, у: „Retos de los sistemas de legislación laboral y seguridad social“, Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Lima, 2021, 1093-1116 (коаутор Б. Латковић).
 • Услови и препреке за делотворно остваривање права избеглица на рад – међународни правни стандарди, у: В. Петровић (ур.), „Седам деценија правне заштите избеглица. Зборник радова поводом седамдесет година од усвајања Конвенције о статусу избеглица“, Београдски центар за људска права, Београд, 2021, 99-125, http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2021/12/Sedam-decenija-pravne-zastite-izbeglica.pdf.
 • Access to employment and gender-based discrimination, у: I. Ribes Moreno (dir.), „Law and gender in education and practice“ (prólogo de J. Cruz Villalón), Thompson Reuters / Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2022, 35-53, http://lllp-lawgem.ius.bg.ac.rs/files/2022/06/knjigakorice.pdf.
 • Labour law and gender, у: D. Vujadinović, M. Fröhlich, T. Giegerich (eds), „Gender-competent legal education“, Springer Nature, Cham, 2023, 583-630 (коаутори: T. Guerrero Padrón, Mª I. Ribes Moreno), https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-14360-1_17.pdf?pdf=inline%20link.
 • Један век инспекције рада у Србији: развој и актуелни изазови, у: Ђ. Игњатовић (прир.), „Казнена реакција у Србији. XII део“, Правни факутлет Универзитета у Београду, Београд, 2022, 179-225.
 • Појам радне праксе и правни положај практиканата – важнија радноправна питања, у: Ј. С. Перовић Вујачић (ур.), „Судски поступак – правда и правичност“, Копаоничка школа природног права – Слободан Перовић, Београд, 2022, 585-634.
 • Intersectional discrimination of women with disabilities in the world of work: Advantages and challenges of applying an intersectional approach, u: Lj. Kovačević, D. Vujadinović, M. Evola (ur./eds), „Ukrštena diskriminacija žena i devojčica sa invaliditetom i instrumenti za njihovo osnaživanje / Intersectional discrimination of women and girls with disabilities and means of their empowerment“, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2022, 329-370.
 • Gender perspective of development of labour law, у: G. Carapezza Figlia, Lj. Kovačević, E. Kristofersson (eds), „Gender perspectives in private law“, Springer Nature, Cham, 2023, 105-127, https://doi.org/10.1007/978-3-031-14092-1_6.

Научни чланци

 • „Безбедност и здравље радникâ у оквиру Европске уније“, Страни правни живот, бр. 1-3/2002, 217-234.
 • „Регулисање здравственог осигурања у Француској“, Ревија за право осигурања, бр. 3-4/2004, 13-33.
 • „Нормирање социјалних права у оквиру Савета Европе“, Страни правни живот, бр. 1-2/2005, 217-258.
 • „Европска социјална повеља: загарантована права, уговорне обавезе, надзорни механизам“, Радно и социјално право, vol. 9, бр. 1-6/2005, 550-571.
 • „Појам узнемиравања на раду у домаћем, упоредном и међународном праву“, Радно и социјално право, vol. 10, бр. 1-6/2006, стр. 338-375.
 • „Правне последице ступања трећег лица у права и обавезе послодавца“, Радно и социјално право, vol. 11, број 1/2007, 342-359.
 • „Уговор о раду са непуним радним временом: однос начела једнакости и начела сразмерности“, Радно и социјално право, vol. XII, број 1/2008, 224-248.
 • „Дисциплинска власт послодавца и њене границе“, Право и привреда, vol. 45, бр. 5-8/2008, 1059-1075.
 • „Појам радног времена и правна квалификација неких граничних случајева“, Правни живот, vol. 57, број 12/2008, 575-588.
 • „Комунитарноправна начела заштите запослених са атипичним радним односом“, Право и привреда, vol. 46, бр. 5-8/2009, 675-688.
 • „Границе утврђивања посебних услова за заснивање радног односа“, Право и привреда, vol. 47, бр. 7-9/2010, 439-458.
 • „Изазови заштите запослених који раде (к)од куће, Право и привреда, vol. 48, бр. 7-9/2011, 452-470.
 • „Заштита миграната од социјалних ризика у праву Европске уније“, Страни правни живот, бр. 3/2011, 151-171, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/443/439.
 • „(Не)допуштено коришћење права на одсуство због привремене спречености запосленог за рад“, Право и привреда, vol. XLIX, бр. 7-9/2012, 483-509.
 • „Вредновање способности и рада запослених – кључни правни аспекти“, Право и привреда, vol. XLX, бр. 7–9/2013, 548–567, https://pravoiprivreda.rs/xml/201-/2013c/2013-3c/PiP_2013-7-9-34.pdf.
 • „Радноправна заштита грађанских слобода и права запослених на месту рада – продор демократских вредности у свет рада или компензација за већу несигурност запослења?“, Теме, vol. XXXVII, број 4/2013, 1583-1599.
 • „Економска криза и реформе радног законодавста у европским државама, са посебним освртом на правила о отказу уговора о раду – могуће поуке за српско радно право“, Право и привреда, vol. XLXI, бр. 7-9/20014, 500-526.
 • “Protection of persons with disabilities from employment discrimination, with a focus on Serbian legislation and practice”, Pravni vjesnik, vol. 30, број 2/2014, 57-76, https://hrcak.srce.hr/file/193286.
 • „Персонално подручје примене радног законодавства – (не)поузданост критеријумâ за квалификацију субјеката радноправне заштите“, Зборник Матице српске за друштвене науке, год. LXVI, број 152 (3/2015), 505-519, http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5732/2015/0352-57321552505K.pdf.
 • „Правне последице упућивања понуде за измену елемената уговора о раду, са посебним освртом на премештај запосленог“, Право и привреда, vol. LIII, бр. 4-6/2015, 823-851, https://pravoiprivreda.rs/xml/201-/2015c/2015-2c/PiP_2015-4-6-45.pdf.
 • „Évolution du concept de la relation de travail dans le droit serbe: d’un concept autogestionnaire authentique à une (ré)affirmation tardive du concept contractuel“, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, број 1/2015, 28-37, https://comptrasec.fr/wp-content/uploads/2022/05/kovacevic_-rdctss_2015-1.pdf (превод на енглески језик: „Development of employment relationship concept in the law of Serbia: from authentic self-management concept to late (re)affirmation of the contractual concept“, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, број 3/2015, 36-45).
 • „Партиципација запослених у одлучивању о реструктурирању компанија“, Право и привреда, vol. LIV, бр. 4-6/2016, 651-676.
 • „Забрана старосне дискриминације радникâ у светлу концепције активног старења и међугенерацијске солидарности“, Радно и социјално право, број 1/2012, 87-110.
 • „Плаћени рад у домаћинству послодавца“, Радно и социјално право, број 2/2013, 75-102.
 • „Правни инструменти за обезбеђивање међугенерацијске солидарности на тржишту рада“, Правна ријеч, vol. Х, број 35/2013, 601-617.
 • „Изазови кодификације и новелирања законодавства о борачко-инвалидској заштити“, Радно и социјално право, vol. XVIII, број 1/2014, 47-72.
 • „Уређивање дисциплинске одговорности у оквиру института престанка радног односа: особено номотехничко и/или концепцијско решење у српском Закону о раду?“, Правна ријеч, број 42/2015, год. XII, 507-528.
 • „Однос између система унутрашњег и спољашњег узбуњивања и особености заштите запосленог узбуњивача у оквиру њих“, Радно и социјално право, број 2/2015, 39-62.
 • „Престанак радног односа услед смрти, односно престанка његових субјеката“, Радно и социјално право, год. ХХ, број 1/2016, 93-109., https://radno-pravo.org/wp-content/uploads/2020/03/Radno-i-socijalno-broj-1.2016.pdf.
 • „Заштитна функција отказног рока у случају престанка радног односа“, Правна ријеч, год. ХIII, број 46, 2016, 365-385.
 • „Сагласност законског заступника за заснивање радног односа са малолетником“, Право и привреда, vol. 55, бр. 4-6/2017, 662-690 (коаутор У. Новаковић), https://pravoiprivreda.rs/xml/201-/2017c/2017-2c/PiP_2017-4-6-39.pdf.
 • „Заштита на правата на вработените во случај на промена на работодавачот во Република Македонија и Република Србија (компаративна анализа)“, Деловно право, год. XVIII, број 37, 2017, 203-226 (коаутори Т. Каламатиев и А. Ристовски).
 • „Varstvo delavcev pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v primeru spremembe delodajalca: primer prava Republike Srbije“, Podjetje in delo, vol. XLIII, број 8/2017, 1496-1514.
 • „Legal status of whistle-blowers in the Republic of Serbia: from fragmented protection of civil servants to the full-scale protection model“, Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 53 E/February, 2018, 107-122  (коаутори И. Вуковић и В. Радовић), https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/download/552/541
 • „Мирно решавање спорова поводом дискриминације запослених на основу породичних дужности“, Право и привреда, vol. LVI, бр. 7-9/2018, 431-460 (коаутор У. Новаковић).
 • „Равноправност мушкараца и жена као битан елемент достојанственог запошљавања: прилог дискусији о Нацрту закона о родној равноправности“, Радно и социјално право, vol. XXII, број 1/2018, 97-143.
 • „Европски радноправни стандарди о обавештавању и консултовању запослених у привредним друштвима“, Право и привреда, vol. LVII, бр. 7-9/2019, 649-678, .
 • „Change of employer and preservation of employment: Serbian experience in light of European law“, Анали Правног факултета у Београду, год. LXVII, број 2/2019, 107-132 (коаутор E. Kovács), https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1902107K,
 • „Les normes de l’Organisation internationale du travail en matière de cessation de la relation de travail – le contenu et la conformité de la législation serbe“, Радно и социјално право, број 1/2019, 123-161, https://radno-pravo.org/wp-content/uploads/2020/03/Radno-i-socijalno-broj-1.2019.pdf.
 • „Нормативна власт на работодателите в Република Сърбия – съдржание и ограничения“, Съвременно право, број 4/2019, 49-73.
 • „Запошљавање радника миграната – претпоставке, услови и ограничења“, Страни правни живот, год. 64, број 2/2020, 5-25, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/769/739.
 • „Заштита учесникâ огласа или конкурса и право на делотворно правно средство у општем режиму радних односа“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, број 89, год. LIX, 2020, 263-284, http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2020_89.pdf.
 • „Предвидивост условâ рада као претпоставка делотворног остваривања радних права: Осврт на Директиву (ЕУ) 2019/1152“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, vol. LIV, број 4/2020, 1339-1362, https://zbornik.pf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/03/2020-4.pdf.
 • „Делотворност радног законодавства и улога инспекцијe рада у светлу стандрда Међународне организације рада“, Страни правни живот, vol. 66, број 1/2022, 1-41, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/871/836.
 • „Правна средства за заштиту од дискриминације на раду у Републици Србији – Садржај, циљеви и узајамни однос“, Радно и социјално право, број 1/2022, 81-136. 

Осврти и други краћи написи

 • „Српско-црногорски споразум о социјалном осигурању“, Право и привреда, vol. 45, бр. 1-4/2008, 184-191.
 • „Основна решења Међународне конвенције о правима лица са инвалидитетом“, Право и привреда, vol. 45, бр. 9-12/2008, стр. 146-150.
 • „Новелирање комунитарноправних прописа о радном времену: колико ће трајати радна недеља у Европи?“, Право и привреда, vol. 46, бр. 9-12/2009, 89-96.
 • „Основне новине у законодавству о запошљавању“, Право и привреда, бр. 1-3/2010, 182-189.
 • „Непосредна законска забрана психичког узнемиравања на раду“, Право и привреда, vol. 47, бр. 10-12/2010, 210-218.
 • „Нови стандарди Савета Европе о заштити узбуњивачâ“, Право и привреда, vol. 48, бр. 1-3/2011, 169-175.
 • „50 година Европске социјалне повеље“, Право и привреда, vol. 48, бр. 10-12/2011, 155-162.
 • „Први универзални међународни стандарди о раду запослених у домаћинству“, Право и привреда, vol. XLIX, бр. 1-3/2012, 164-172.
 • „Заштита старијих радника – скорашњи допринос међународних организација“, Право и привреда, vol. XLIX, бр. 10-12/2012, 136-144.
 • „Actualités juridiques internationales – Serbie: L’arrêt maladie abusif / Les conditions de prescription de dispositifs médicaux“, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, брoj 2/2012, 154-155.
 • „Обавештавање и консултовање запослених у мултинационалним предузећима која послују на нивоу ЕУ“, Право и привреда, vol. XLX, бр. 1-3/2013, 167-176.
 • „Actualités juridiques internationales – Serbie: Amendement de la Loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées“, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, брoj 2/2013, 142-143.
 • „Новелирани правни оквир за запошљавање лицâ са инвалидитетом“,  Право и привреда, vol. XLX, бр. 10-12/2013, 170-179.
 • „Actualités juridiques internationales – Serbie: Amendement de la Loi sur le travail“, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, брoj 2/2014, 168-169.
 • „Кључне новине у Закону о раду и њихов ratio legis“, Право и привреда, бр. 10-12/20014, 181-193.
 • „Actualités juridiques internationales – Serbie: La protection légale des lanceurs d`alerte“, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, брoj 2/2015, 170-171.
 • „Résiliation du contrat de travail pour des motifs liés au comportement du salarié“, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, број 3/2017, 226-229.
 • „Règlement amiable des conflits individuels du travail“, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, број 1/2019, 238-241.
 • „Statut juridique des travailleurs saisonniers en République de Serbie“, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, број 1/2021, 188-193. – „Le cadre juridique des stages en République de Serbie“, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, број 1/2022, 212-217.

Учешћа на конференцијама

 • Међународна Жан Моне конфернција `New developments in EU labour, equality and human rights law ` (организатор: Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law), Осијек, 21-22. V 2015.
 • Међународни колоквијум `L’idée d’Union Européenne de 1929 à 2016: Du projét d’Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni` (организатори Правни факултет Универзитет у Београду/Centre européen universitaire de Nancy), Београд, 8-9. XI 2017.
 • Међународна конференција `10 years of the Politics and Religion Journal` (организатор Центар за проучавање религије и верску толеранцију), Београд, 25. XI 2017, реферат „Manifestation of religion or belief as (in)valid reason for termination of employment“.
 • Међународна конференција `Restructuring of companies and protection of employees’ rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia` (организатор: Универзитет у Београду), Београд, 2. III 2017, реферат „Dismissal protection in case of restructuring in Serbian legislation and practice“.
 • Међународна конференција `Restructuring of companies and their consequences for the workers: Conditions, dilemmas and challenges in the laws of the EU, Austria, Macedonia and Serbia` (организатор: Правни факултет „Јустинијан Први“ Универитета „Св. Ћирило и Методије“), Скопље, 6. XI 2017.
 • Међународна конференција `Stakeholder protection in restructuring – Selected company and labour law issues` (организатор: Wirtschaftsuniversität Wien), Беч, 12-13. II 2018.
 • XXIII светски конгрес Међународног удружења за радно право и право социјалне сигурности “Challenges to labour law and social security systems”, (организатори: International Society for Labour Law and Social Security, Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), Лима (Перу) – онлајн конгрес, 7-10. IX 2021. године, реферат: „Legal position of migrant workers in the Republic of Ѕerbia, with special reference to their status in times of Covid-19 epidemic outbreak“.
 • Међународни конгрес „Gender and law in practice and education“ (организатор: Универзитет у Кадизу), Кадиз (Шпанија) – онлајн конгрес, 19-20. VII 2021, реферат „Gender aspects of labour and social security law“.
 • Међународни научни скуп ’Интернет и друштво’ (организатори: Српско социолошко друштво, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Институт за упоредно право), Ниш, 19-20. IX 2014, реферат „Интернет и приватан живот запослених: границе послодавчевих надзорних, дисциплинских и нормативних овлашћења“.
 • Међународна конференција „Sustainable recovery in post-pandemic era: Green economy challenges“ (организатори: Институт друштвених наука из Београда – Центар за економска истраживања, Институт за социолошка, политичка и правна истраживања Универзитета „Св. Ћирило и Методије“ у Скопљу и Међународна организација рада), Београд – онлајн догађај, 6-7. XII 2021, реферат „Relationship between Labour and Environmental law – Accidental or Natural Partners?“.
 • Међународни научни скуп `Религија, политика, право` (организатори: Институт за упоредно право, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Митрополија црногорско-приморска), Будва, 2-4. Х 2015, реферат „Испољавање вере или уверења на месту рада – кључни радноправни аспекти“.
 • Скуп поводом 800 година аутокефалности Српске православне цркве „Државно-црквено право кроз вјекове“ (организатори: Митрополија црногорско-приморска, Институт за упоредно право), манастир Подмаине, 20-23. Х 2019, реферат „Особености запошљавања наставникâ верске наставе и радног ангажовања код послодаваца чија делатност почива на вери“.
 • 77. средба на правниците (организатор: Здружение на правниците на Република Македонија), Струга, 2-4. II 2017, реферат „Заштита на правата на вработените во случај на промена на работодавачот во Република Македонија и Република Србија (компаративна анализа)“.
 • Округли сто „Правни положај узбуњивачâ у упоредном и домаћем праву (правни и етички аспекти)“ (организатор: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци), Бања Лука, 6. II 2019, реферат „Заштита узбуњивачâ – обавеза лојалности послодавцу наспрам заштите јавног интереса“.
 • Семинар `EU and non EU Labour Law Regulations`, у оквиру међународног вебинара `Labour Law in time of COVID-19: Impact & Consequences` (организатори: удружења студената права ELSA Србија, ELSA Северна Македонија и ELSA Малта), Скопље – онлајн семинар, 24. VII 2020, реферат „Implications of COVID-19 for workers in the Republic of Serbia“.
 • Трећи конгрес студената Правног факултета Универзитета Јосипа Јураја Штросмајера у Осијеку „Дискриминација у времену трансформације радних односа“, Осијек, 30. III – 2. IV 2022, предавање на тему: „Полно заснована дискриминација у запошљавању и савремени свет рада“.
 • XIII дипломатски фестивал „A wind of change: european Union in the age of global uncertanity“ (организатор: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego), Краков, 9-10. јун 2022. године – онлајн догађај, реферат на тему:  Gender perspegtive of current tendencies in the development of EU labour law.

Учешће на научним пројектима

Домаћи„Казнена реакција у Србији“ (носилац пројекта Правни факултет Универзитета у Београду, пројекат финансиран средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије).
„Савремени проблеми правног система Србије“ (носилац пројекта Правни факултет Универзитета у Београду).
МеђународниЧлан истраживачког тима међународног научног пројекта за стратешко партнерство за област високог образовања Erasmus + KA203 „New quality in education for gender equality – Strategic partnership for the development of master`s study Program LAW AND GENDER“.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Управе Удружења за радно право и социјално осигурање Србије.

Члан Скупштине Удружења правника у привреди Србије.

Чланство у редакцијама, комисијама за израду закона и сл.

Била је секретар (2004–2006), а од 2021. је члан Уређивачког одобора часописа Страни правни живот; од 2009. је члан редакције часописа Право и привреда; од 2012. аутор хронике о српском радном законодавству и пракси у часопису Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (Bordeaux); од 2021. члан редакције часописа Анали Правног факултета у Београду; од 2022. члан редакције часописа Радно и социјално право; од 2022. коуредница Секције за радне односе Копаоничке школе природног права „Слободан Перовић“; гостујућа уредница часописа Становништво, тематски број `Demographic Change, Labour Rights and Social Security – Challenges, Choices and Opportunities` (2023); уредница билтена Правног факултета Универзитета у Београду Acta diurna.

На предлог Правног факултета Универзитета у Београду је 2019. именована у Републички савет за запошљавање. – Именована је за члана радних група министарства надлежног за послове рада за израду Нацрта закона о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима (2012), Нацрта закона о борачко-инвалидској заштити (2013-2014) и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима (2020-2021).

Остало

Од 2002. до 2005. године била је запослена на Институту за упоредно право у звању истраживач приправник.

Била је секретар Катедре за јавно право (2006–2009) и члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду (2009-2015).

Била је национални руководилац и члан истраживачког тима међународног научног пројекта Аустријске агенције за међународну сарадњу у области образовања и научних истраживања (OeAD) „Restructuring of Companies and the EU Law“ (носиоци пројекта: Економски универзитет у Бечу, Универзитет у Београду и Универзитет „Св. Ћирило и Методије“ у Скопљу), 2016-2018.

Била је менторка тима који је освојио прво место на такмичењу студената основних и мастер студија права у симулацији суђења „Осуди дискриминацију“, које је 2020. године организовао Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти (победнички тим су чиниле студенткиње мастер студија Дуња Симић, Милица Милановић и Ивана Васић).

Детаљна биографија

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве