Организација

Органи управљања

Факултетом управљају Декан и Савет Факултета.

Проф. др Зоран Мирковић

Декан се бира на три године из редова професора да води послове Факултета. У томе му помажу четири продекана из реда наставника: продекан за наставу, продекан за финансије, продекан за међународну сарадњу и продекан за научни и стручни рад, као и један студент -продекан за студентска питања. Упознајте садашњег декана и продекане.

Савет Факултета има 27 чланова, од којих 8 именује Влада Републике Србије као оснивач Факултета, а остале бирају из својих редова Научно-наставно веће (13), ваннаставни радници (2) и студентски парламент (4). Архиви седница Савета Факултета можете приступити овде.

Начин избора и овлашћења органа управљања утврђени су законом и Статутом Факултета.

Стручни органи

Наставно-научно веће се стара о свим облицима студија и питањима наставе и образовања. Чине га сви наставници и сарадници Факултета. Архиви седница Наставно-научног већа можете приступити овде.

Изборно веће врши избор у академска звања наставника и сарадника. Састав Изборног већа зависи од звања које се бира, уз правило да о избору одлучују носиоци истог и вишег звања. Архиви седница Изборног већа можете приступити овде.

Научно веће Института за правне и друштвене науке брине о научно-истраживачком и наставно-научном раду и објављивању резултата, о пројектима и сарадњи са другим установама и организацијама. Састављено је од именованих представника свих катедри.

Надлежност стручних органа Факултета ближе је одређена Статутом Факултета.

Студентски парламент

Студентски парламент је представничко тело студената Правног факултета Универзитета у Београду путем којег они остварују своја права и интересе

Секретар Факултета

Секретар Факултета руководи радом стручних служби, помаже Декану да коордира рад органа управљања и да обједини све делатности на Факултету, припрема материјал за седнице органа Факултета и извршава њихове одлуке, брине о примени закона и прописа, и обавља низ других послова. Упознајте садашњег секретара овде.

Неколико лица непосредно помаже органима управљања, Декану и Секретару Факултета: Пословни секретар управе, Пословни секретар и Технички секретар Декана и Секретара Факултета. Њихове контакте можете пронаћи овде.

Организационе/радне јединице Факултета

Наставно-научна радна јединица

Наставно-научна радна јединица се стара о одржавању свих облика наставе и испита на основним, последипломским и докторским студијама, као и курсевима, обезбеђује услове за израду магистарских и докторских радова и брине о оспособљавању наставног кадра. Чине је катедре које обједињују сродне предмете, и наставнике и сараднике који на њима раде :

Научно-истраживачка радна јединица

Институт за правне и друштвене науке представља посебну организациону јединицу Факултета у оквиру које се реализује научна и истраживачка делатност на Факултету и публикују остварени резултати, организују специјалистичке студије и други облици едукације ради оспособљавања кадрова, организују стручне расправе, пружају услуге консалтинга и извршавају уговори са другим организацијама. Институт координира рад пет центара: Центра за правне вештине, Центра за јавну управу, Центра за људска права, Центра за међурелигијски и међукултурни дијалог и Центра за социолошка истраживања.

Библиотека набавља, обрађује, чува и даје на коришћење књижни фонд који је од значаја за наставни и научни рад Факултета. Располаже вишејезичним фондом од 170.000 публикација.

Центар за публикације и документацију организује објављивање књига, уџбеника и других стручних и научних радова, издавање часописа Анали Правног факултета у Београду, штампање испитних питања и других образаца неопходних студентима.

Рачунско информациони центар обавља послове у области информатике и аутоматске обраде података за потребе научно-истраживачке и наставне делатности, као и рада стручних служби.

Списак руководиоца у научно-истраживачкој радној јединици доступан је овде.

Радна јединица стручних служби

Одсек за опште послове обавља све послове везане за радне односе, припрему материјала и архивирање, одржавање и обезбеђење зграде... Контакте ове радне једнице можете пронаћи овде.

Одсек за наставу и студентска питања, најважнија служба за студенте, организује и евидентира читав процес студирања од уписа на основне или последипломске студије до издавања дипломе… Контакте ове радне једнице можете пронаћи овде.

Одсек за финансијско-материјално пословање врши све финансијске и рачуноводствене послове. Контакте ове радне једнице можете пронаћи овде.

Унутрашња организација Правног факултета Универзитета у Београду уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Повереник за равноправност

Повереник за равноправност је задужен за превенцију и спречавање сексуалног узнемиравања запослених и студената, као и за сузбијање сваког облика дискриминације, а посебно по основу пола, рода, родног идентитета и сексуалне оријентације. Повереник организује спровођење одговарајућих мера информисања и обучавања запослених и студената у вези са овим темама, и води поступак заштите од сексуалног узнемиравања. Контакт Повереника можете пронаћи овде.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве