Статут, правилници и одлуке

Прописи Правног факултета

Статут Правног факултета Универзитета у Београду

Одлука о прихватању измена Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Одлука о изменама Статута Правног факултета Универзитета у Београду

Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду

Пословник о раду ННВ и ИВ Правног факултета Универзитета у Београду

Пословник Савета Правног факултета Универзитета у Београду

Правилник о ауторским накнадама

Правилник о финансирању научног и стручног усавршавања и набавке стручне литературе

Правилник о испитима на основним академским студијама 

Правилник о издавачкој делатности

Правилник о издавању уџбеника, књига, монографија и других публикација

Правилник о мастер академским студијама

Правилник о начину и условима коришћења гарсоњере у оквиру зграде Факултета

Правилник о настави

Правилник о нормативима за радне обавезе наставника и сарадника

Правилник о организацији испита

Правилник о организацији научних и стручних скупова

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о поступку провере оригиналности студентских радова и њиховом депоновању у дигиталном облику

Правилник о раду  

Правилник о уџбеницима

Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора

Правилник о условима и начину ангажовања професора по позиву

Правилник о условима и начину коришћења службеног возила

Правилник о условима и поступку за додељивање звања професор емеритус

Правилник о условима, начину и поступку избора демонстратора

Упутство за евидентирање одржаних часова, предавања и других облика наставе

Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду

Правилник о условима, начину и поступку избора асистента практичне наставе

Правилник о раду Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета

Правилник о раду библиотеке

Правилник о организацији и раду Института за правне и друштвене науке

Правилник о дотацијама

Правилник о ближем уређењу планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената Правног факултета

Правилник о поступању са донацијама на Правном факултету Универзитета у Београду

Правилник о управљању сукобом интереса на Правном факултету Универзитета у Београду

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

Упутство о процедури спровођења стратешког пројекта Правног факултета Универзитета у Београду

Правилник о начину организовањa активности студената Правног факултета

Одлука о именовању поверенице за равноправност

План о неговању родне равноправности на Правном факултету Универзитета у Београду

Одлука о именовању овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Правилник о условима, начину и поступку избора у сарадничка звања

Правилник о докторским студијама за студенте који су уписали докторске студије у 2014/2015. и 2015/2016. години

Правилник о докторским студијама (пречишћен текст), који се примењује на студенте уписане на докторске студије почев од школске 2016/2017. године

Прописи Универзитета у Београду

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве